ตารางการใช้ห้อง
 - วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ อาคาร 5
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 ระหว่าง  14/4/2562 - 20/4/2562 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์           0401101
(3) 1,
L21
           0401102
(3) 1,
L27
           0401102
(3) 3,
L26
           0401102
(3) 4,
L21
อังคาร 0403417
(3) 2,
L26
  0403417
(3) 1,
L26
    0402102
(3) 2,
L27
           0402202
(3) 1,
L21
พุธ     0403417
(3) 3,
L26
    0403417
(3) 5,
L27
พฤหัสบดี     0403417
(3) 2,
L26
 0403417
(3) 1,
L26
 0402102
(3) 2,
L27
           0402202
(3) 1,
L21
ศุกร์     0403417
(3) 3,
L26
    0403417
(3) 5,
L27
เสาร์ 0402102
(3) 1,
L26
  0402310
(3) 1,
L26
    0401101
(3) 1,
L21
 0402202
(3) 2,
L21
        0401102
(3) 1,
L27
 0402102
(3) 1,
L21
        0401102
(3) 3,
L26
           0401102
(3) 4,
L21
อาทิตย์ 0402310
(3) 1,
L26
  0402102
(3) 1,
L26
      
     0402202
(3) 2,
L21
      
     0402102
(3) 1,
L21
      

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L82 = ปริญญาโท นอกเวลาราชการ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.171.146.16:16/9/2562 5:29:00