ตารางการใช้ห้อง
 - วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ อาคาร 5
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 ระหว่าง  14/4/2562 - 20/4/2562 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์  0403324
(1) 1,
L21
  0401479
(3) 1,
L21
 0401102
(3) 1,
L21
   
     0401479
(3) 3,
L21
 0401102
(3) 3,
L21
   
อังคาร 0402428
(3) 1,
L21
 0402409
(3) 1,
L21
      
พุธ 0402409
(3) 3,
L21
 0403208
(3) 2,
L21
 0402411
(3) 1,
L26
  0403313
(3) 5,
L27
พฤหัสบดี 0402413
(3) 1,
L21
 0403103
(3) 6,
L26
 0402307
(3) 1,
L21
   
        0402307
(3) 2,
L21
   
ศุกร์ 0402412
(3) 1,
L26
 0402215
(3) 1,
L21
   0403313
(3) 4,
L27
     0402215
(3) 2,
L21
     
เสาร์ 0805309
(3) 1,
L21
  0805309
(3) 2,
L21
      

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L82 = ปริญญาโท นอกเวลาราชการ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.205.109.82:22/9/2562 10:45:04