ตารางการใช้ห้อง
 - วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ อาคาร 5
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 ระหว่าง  21/4/2562 - 27/4/2562 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
จันทร์ 0020001
(3) 9,
EXAM
  0402447
(3) 1,
L21
  0403101
(3) 10,
L27
 
 0403316
(3) 1,
EXAM
  0402429
(3) 1,
L26
  0403101
(3) 4,
L27
     0407210
(3) 1,
EXAM
    0403101
(3) 6,
L27
 
     0407312
(3) 1,
EXAM
       
อังคาร 0402219
(3) 1,
L21
 0403286
(3) 3,
L21
       
 0402219
(3) 1,
L21
 0403103
(3) 7,
L21
       
 0032004
(3) 1,
EXAM
 0402307
(3) 1,
EXAM
       
 0401426
(3) 2,
EXAM
 0615404
(3) 1,
EXAM
       
พุธ 0401208
(3) 1,
EXAM
       0403420
(3) 2,
EXAM
  
 0401311
(3) 5,
EXAM
       0403420
(3) 3,
EXAM
  
   0402426
(3) 1,
L21
    0403420
(3) 5,
EXAM
  
     0032001
(3) 4,
EXAM
       
     0409205
(3) 1,
EXAM
       
       0403101
(3) 12,
L21
    
พฤหัสบดี 0402101
(3) 9,
L26
  0402309
(3) 5,
L26
 0401101
(3) 12,
L26
 0402101
(3) 12,
L27
 
 0402413
(3) 1,
EXAM
 0403421
(3) 1,
EXAM
    0402101
(3) 6,
L27
 
 0403332
(3) 1,
EXAM
 0405205
(3) 2,
EXAM
    0402101
(3) 8,
L27
 
           0402101
(3) 22,
L27
 
ศุกร์ 0402101
(3) 18,
L21
           
 0402217
(3) 2,
EXAM
           
 0403419
(3) 1,
EXAM
           
    0404201
(3) 3,
L21
        
     0405103
(3) 1,
EXAM
       
     0805123
(3) 1,
EXAM
       

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L82 = ปริญญาโท นอกเวลาราชการ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
26 เม.ย. 256209:00-11:30สอบปลายภาค
0402217 : Service Marketing กลุ่ม 2
26 เม.ย. 256209:00-11:30สอบปลายภาค
0403419 : Financial Reporting and Analysis กลุ่ม 1
26 เม.ย. 256212:30-15:00สอบปลายภาค
0405103 : Business Information Systems กลุ่ม 1
26 เม.ย. 256212:30-15:00สอบปลายภาค
0805123 : Service Marketing for Hotel Business กลุ่ม 1
25 เม.ย. 256209:00-11:30สอบปลายภาค
0402413 : Feasibility Study for Marketing Projects กลุ่ม 1
25 เม.ย. 256209:00-11:30สอบปลายภาค
0402413 : Feasibility Study in Marketing Project กลุ่ม 1
25 เม.ย. 256209:00-11:30สอบปลายภาค
0403332 : Budgetary Planning and Control กลุ่ม 1
25 เม.ย. 256212:30-15:00สอบปลายภาค
0403421 : English for Accounting Professions กลุ่ม 1
25 เม.ย. 256212:30-15:00สอบปลายภาค
0405205 : Data Structure and Algorithm กลุ่ม 2
24 เม.ย. 256209:00-11:30สอบปลายภาค
0401208 : Human Resource Management กลุ่ม 1
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.204.2.53:20/9/2562 21:05:00