ตารางการใช้ห้อง
 - วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ อาคาร 5
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2559  / 1 2 3 ระหว่าง  14/4/2562 - 20/4/2562 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์ 0402429
(3) 1,
L26
      0403421
(3) 1,
L27
อังคาร 0402303
(3) 1,
L21
  0402101
(3) 12,
L21
 0402250
(3) 3,
L26
 0403487
(3) 3,
L27
 0402303
(3) 2,
L21
  0402101
(3) 12,
L21
 0402221
(3) 3,
L26
 0403418
(3) 2,
L27
พุธ 0402427
(3) 1,
L26
 0402101
(3) 14,
L21
 0042001
(3) 8,
L21
 0403311
(3) 1,
L27
     0402101
(3) 11,
L21
      
พฤหัสบดี 0031003
(3) 1,
L21
 0402310
(3) 2,
L26
     0402310
(3) 1,
L27
 0031003
(3) 2,
L21
          
ศุกร์ 0401101
(3) 3,
L21
  0402101
(3) 15,
L21
      
 0401102
(3) 2,
L21
  0402101
(3) 16,
L21
      
     0402101
(3) 13,
L21
      
     0402101
(3) 14,
L21
      
อาทิตย์ 0032003
(3) 11,
L27
      0401203
(3) 6,
L27
  
         0403102
(3) 1,
L27
  
         0401310
(3) 6,
L27
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L82 = ปริญญาโท นอกเวลาราชการ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.176.189:16/9/2562 17:56:48