ตารางการใช้ห้อง
 - วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ อาคาร 5
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 ระหว่าง  10/12/2561 - 16/12/2561 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์ 0402429
(3) 1,
L26
        
 0402447
(3) 1,
L21
        
 0402429
(3) 1,
L26
        
อังคาร 0402309
(3) 2,
L21
  0402101
(3) 11,
L26
 0802102
(3) 1,
L21
   
 0041001
(3) 16,
EXAM
  0402101
(3) 8,
L21
      
 0405104
(3) 1,
EXAM
          
พุธ 0402101
(3) 17,
L21
  0020002
(3) 2,
EXAM
   0403418
(3) 1,
EXAM
 
 0403101
(3) 2,
EXAM
 0405436
(3) 1,
EXAM
   0403418
(3) 2,
EXAM
 
 0403421
(3) 1,
EXAM
   0402101
(3) 4,
L21
     
พฤหัสบดี 0402216
(3) 2,
L21
  0402215
(3) 2,
L21
     
 0402216
(3) 1,
L26
  0404206
(3) 3,
EXAM
      
 0405103
(3) 11,
EXAM
 0404206
(3) 4,
EXAM
      
     0404309
(3) 1,
EXAM
      
     0404309
(3) 2,
EXAM
      
ศุกร์ 0032003
(3) 5,
L26
  0020002
(3) 4,
L21
    0403311
(3) 1,
L27
 0032003
(3) 8,
L21
  0020002
(3) 3,
L21
    0403311
(3) 1,
L27
     0020002
(3) 4,
L26
      
อาทิตย์ 0402101
(3) 3,
L27
          
 0402101
(3) 2,
L27
          
 0402101
(3) 3,
L26
          

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
13 ธ.ค. 256109:00-11:30สอบปลายภาค
0405103 : Business Information Systems กลุ่ม 11
13 ธ.ค. 256112:30-15:00สอบปลายภาค
0404206 : Operations Research กลุ่ม 3
13 ธ.ค. 256112:30-15:00สอบปลายภาค
0404206 : Operations Research กลุ่ม 4
13 ธ.ค. 256112:30-15:00สอบปลายภาค
0404309 : Operations Research กลุ่ม 1
13 ธ.ค. 256112:30-15:00สอบปลายภาค
0404309 : Operations Research กลุ่ม 2
12 ธ.ค. 256109:00-11:30สอบปลายภาค
0403101 : Introduction to Accounting กลุ่ม 2
12 ธ.ค. 256109:00-11:30สอบปลายภาค
0403421 : English for Accounting Professions กลุ่ม 1
12 ธ.ค. 256112:30-15:00สอบปลายภาค
0020002 : Information for Study กลุ่ม 2
12 ธ.ค. 256112:30-15:00สอบปลายภาค
0405436 : Enterprise Resource Planning Software กลุ่ม 1
12 ธ.ค. 256118:00-20:30สอบปลายภาค
0403418 : Strategic Management and Business Policy กลุ่ม 1
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    54.84.236.168:15/12/2561 15:55:33