ตารางการใช้ห้อง
 - วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ อาคาร 4
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง  21/4/2562 - 27/4/2562 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
จันทร์ 0022001
(3) 1,
L21
 0405102
(3) 1,
EXAM
  
 0402409
(3) 1,
EXAM
   0022001
(3) 2,
L21
 0402411
(3) 1,
EXAM
      
อังคาร 0802322
(3) 1,
L21
  0802322
(3) 2,
L21
  
 0405403
(3) 1,
EXAM
  0802322
(3) 1,
L21
  
     0403103
(3) 1,
EXAM
  
พุธ 0805053
(3) 1,
L21
 0032003
(3) 1,
EXAM
  
 0401311
(3) 1,
EXAM
 0032003
(3) 2,
EXAM
  
     0032003
(3) 3,
EXAM
  
พฤหัสบดี 0802371
(3) 2,
L21
 0403421
(3) 1,
EXAM
  
 0401209
(3) 1,
EXAM
   0802371
(3) 1,
L21
ศุกร์ 0405314
(3) 1,
EXAM
      
 0405314
(3) 3,
EXAM
      

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L82 = ปริญญาโท นอกเวลาราชการ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
26 เม.ย. 256209:00-11:30สอบปลายภาค
0405314 : Business Intelligence กลุ่ม 1
26 เม.ย. 256209:00-11:30สอบปลายภาค
0405314 : Business Intelligence กลุ่ม 3
25 เม.ย. 256209:00-11:30สอบปลายภาค
0401209 : Organizational Communication กลุ่ม 1
25 เม.ย. 256212:30-15:00สอบปลายภาค
0403421 : English for Accounting Professions กลุ่ม 1
24 เม.ย. 256209:00-11:30สอบปลายภาค
0401311 : English for Business Communication กลุ่ม 1
24 เม.ย. 256212:30-15:00สอบปลายภาค
0032003 : English Reading กลุ่ม 1
24 เม.ย. 256212:30-15:00สอบปลายภาค
0032003 : English Reading กลุ่ม 2
24 เม.ย. 256212:30-15:00สอบปลายภาค
0032003 : English Reading กลุ่ม 3
23 เม.ย. 256209:00-11:30สอบปลายภาค
0405403 : Seminar in Computer Information System กลุ่ม 1
23 เม.ย. 256212:30-15:00สอบปลายภาค
0403103 : Business Finance กลุ่ม 1
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.175.38:21/9/2562 18:01:20