ตารางการใช้ห้อง
 - วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ อาคาร 4
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 ระหว่าง  21/4/2562 - 27/4/2562 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์ 0802313
(3) 1,
L21
  0802313
(3) 2,
L21
   
 0402409
(3) 1,
EXAM
 0405102
(3) 1,
EXAM
   
 0402411
(3) 1,
EXAM
       
อังคาร 0804102
(3) 1,
L21
  0403103
(3) 1,
EXAM
   
 0405403
(3) 1,
EXAM
       
พุธ 0802371
(3) 1,
L21
 0032003
(3) 1,
EXAM
   
 0401311
(3) 1,
EXAM
 0032003
(3) 2,
EXAM
   
     0032003
(3) 3,
EXAM
   
       0802371
(3) 2,
L21
พฤหัสบดี 0805418
(3) 2,
L21
 0805431
(1) 1,
L21
    
 0401209
(3) 1,
EXAM
 0403421
(3) 1,
EXAM
   
       0805419
(3) 1,
L21
 
ศุกร์ 0022001
(3) 4,
L21
 0032003
(3) 4,
L21
   
 0022001
(3) 5,
L21
      
 0022001
(3) 6,
L21
      
 0405314
(3) 1,
EXAM
       
 0405314
(3) 3,
EXAM
       
เสาร์ 0802493
(3) 2,
L21
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L82 = ปริญญาโท นอกเวลาราชการ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
26 เม.ย. 256209:00-11:30สอบปลายภาค
0405314 : Business Intelligence กลุ่ม 1
26 เม.ย. 256209:00-11:30สอบปลายภาค
0405314 : Business Intelligence กลุ่ม 3
25 เม.ย. 256209:00-11:30สอบปลายภาค
0401209 : Organizational Communication กลุ่ม 1
25 เม.ย. 256212:30-15:00สอบปลายภาค
0403421 : English for Accounting Professions กลุ่ม 1
24 เม.ย. 256209:00-11:30สอบปลายภาค
0401311 : English for Business Communication กลุ่ม 1
24 เม.ย. 256212:30-15:00สอบปลายภาค
0032003 : English Reading กลุ่ม 1
24 เม.ย. 256212:30-15:00สอบปลายภาค
0032003 : English Reading กลุ่ม 2
24 เม.ย. 256212:30-15:00สอบปลายภาค
0032003 : English Reading กลุ่ม 3
23 เม.ย. 256209:00-11:30สอบปลายภาค
0405403 : Seminar in Computer Information System กลุ่ม 1
23 เม.ย. 256212:30-15:00สอบปลายภาค
0403103 : Business Finance กลุ่ม 1
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.175.120.59:19/8/2562 19:40:10