ตารางการใช้ห้อง
 - วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ อาคาร 2
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง  21/4/2562 - 27/4/2562 
 
Day/Time
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:00
จันทร์0401427
(3) 2,
EXAM
 0402428
(3) 1,
EXAM
อังคาร0401322
(3) 3,
EXAM
 0403103
(3) 1,
EXAM
    0403103
(3) 4,
EXAM
พุธ0401311
(3) 2,
EXAM
 0032003
(3) 1,
EXAM
พฤหัสบดี0401431
(3) 2,
EXAM
 0407237
(3) 1,
EXAM
ศุกร์0404417
(3) 2,
EXAM
 0805110
(3) 2,
EXAM
    0805111
(3) 1,
EXAM

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L82 = ปริญญาโท นอกเวลาราชการ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
26 เม.ย. 256209:00-11:30สอบปลายภาค
0404417 : Forwarder/Shipping Business and Custom Formality กลุ่ม 2
26 เม.ย. 256212:30-15:00สอบปลายภาค
0805110 : History of Art กลุ่ม 2
26 เม.ย. 256212:30-15:00สอบปลายภาค
0805111 : History of Art กลุ่ม 1
25 เม.ย. 256209:00-11:30สอบปลายภาค
0401431 : Strategic Management กลุ่ม 2
25 เม.ย. 256212:30-15:00สอบปลายภาค
0407237 : Character Design 1 กลุ่ม 1
24 เม.ย. 256209:00-11:30สอบปลายภาค
0401311 : English for Business Communication กลุ่ม 2
24 เม.ย. 256212:30-15:00สอบปลายภาค
0032003 : English Reading กลุ่ม 1
23 เม.ย. 256209:00-11:30สอบปลายภาค
0401322 : Working Safety Management กลุ่ม 3
23 เม.ย. 256212:30-15:00สอบปลายภาค
0403103 : Business Finance กลุ่ม 1
23 เม.ย. 256212:30-15:00สอบปลายภาค
0403103 : Business Finance กลุ่ม 4
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.237.76.91:15/9/2562 23:36:46