ตารางการใช้ห้อง
 - วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ อาคาร 2
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 ระหว่าง  21/4/2562 - 27/4/2562 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:00
จันทร์ 0401427
(3) 2,
EXAM
 0402428
(3) 1,
EXAM
 
อังคาร 0032003
(3) 3,
L26
  0403103
(3) 1,
EXAM
 
 0032003
(3) 1,
L21
  0403103
(3) 4,
EXAM
 
 0401322
(3) 3,
EXAM
     
พุธ 0033003
(3) 1,
L21
  0032003
(3) 1,
EXAM
 
 0401311
(3) 2,
EXAM
   0020001
(3) 11,
L21
พฤหัสบดี 0032004
(3) 9,
L21
  0407237
(3) 1,
EXAM
 
 0401431
(3) 2,
EXAM
   0041004
(3) 1,
L21
ศุกร์ 0032003
(3) 1,
L26
  0012001
(3) 1,
L21
 
 0404417
(3) 2,
EXAM
  0012001
(3) 2,
L21
 
     0805110
(3) 2,
EXAM
 
     0805111
(3) 1,
EXAM
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L82 = ปริญญาโท นอกเวลาราชการ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
26 เม.ย. 256209:00-11:30สอบปลายภาค
0404417 : Forwarder/Shipping Business and Custom Formality กลุ่ม 2
26 เม.ย. 256212:30-15:00สอบปลายภาค
0805110 : History of Art กลุ่ม 2
26 เม.ย. 256212:30-15:00สอบปลายภาค
0805111 : History of Art กลุ่ม 1
25 เม.ย. 256209:00-11:30สอบปลายภาค
0401431 : Strategic Management กลุ่ม 2
25 เม.ย. 256212:30-15:00สอบปลายภาค
0407237 : Character Design 1 กลุ่ม 1
24 เม.ย. 256209:00-11:30สอบปลายภาค
0401311 : English for Business Communication กลุ่ม 2
24 เม.ย. 256212:30-15:00สอบปลายภาค
0032003 : English Reading กลุ่ม 1
23 เม.ย. 256209:00-11:30สอบปลายภาค
0401322 : Working Safety Management กลุ่ม 3
23 เม.ย. 256212:30-15:00สอบปลายภาค
0403103 : Business Finance กลุ่ม 1
23 เม.ย. 256212:30-15:00สอบปลายภาค
0403103 : Business Finance กลุ่ม 4
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.226.251.81:18/8/2562 16:45:48