ตารางการใช้ห้อง
 - วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ อาคาร 2
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 ระหว่าง  10/12/2561 - 16/12/2561 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์ 0403315
(3) 1,
L26
       
อังคาร 0401104
(3) 3,
L21
  0041001
(3) 7,
L21
   
 0401311
(3) 4,
EXAM
 0402305
(3) 1,
EXAM
   
พุธ 0041001
(3) 10,
L21
  0402215
(3) 1,
L21
  
 0041001
(3) 4,
L21
  0404302
(3) 1,
EXAM
   
 0041001
(3) 5,
L21
       
 0041001
(3) 1,
L26
       
 0401314
(3) 2,
EXAM
       
พฤหัสบดี 0010004
(3) 2,
L21
  0010001
(3) 1,
L21
 0032003
(3) 4,
L26
 0010004
(3) 1,
L26
  0010005
(3) 2,
EXAM
   
 0032003
(3) 1,
EXAM
       
ศุกร์ 0021001
(3) 1,
L21
  0804204
(3) 2,
L21
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
13 ธ.ค. 256109:00-11:30สอบปลายภาค
0032003 : English Reading กลุ่ม 1
13 ธ.ค. 256112:30-15:00สอบปลายภาค
0010005 : Community Society Culture and Environment กลุ่ม 2
12 ธ.ค. 256109:00-11:30สอบปลายภาค
0401314 : Business Research กลุ่ม 2
12 ธ.ค. 256112:30-15:00สอบปลายภาค
0404302 : Research Methodology for Logistics and Supply Chain กลุ่ม 1
11 ธ.ค. 256109:00-11:30สอบปลายภาค
0401311 : English for Business Communication กลุ่ม 4
11 ธ.ค. 256112:30-15:00สอบปลายภาค
0402305 : Distribution Policy กลุ่ม 1
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    54.84.236.168:15/12/2561 15:56:25