ตารางการใช้ห้อง
 - คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี อาคารพื้นฐาน
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 ระหว่าง  31/3/2562 - 6/4/2562 
 
Day/Time
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
จันทร์       0640104
(3) 1,
L21
 0640304
(3) 1,
L21
   
อังคาร  0640301
(3) 1,
L21
     0652201
(3) 1,
L21
  0655404
(1) 1,
L21
   
พุธ  0603232
(3) 1,
L21
     0641301
(3) 1,
L21
      
  0603232
(3) 2,
L21
             
พฤหัสบดี  0603232
(3) 1,
L21
     0654304
(3) 1,
L21
       
  0603232
(3) 2,
L21
     0640103
(3) 1,
L21
      
ศุกร์       0650301
(3) 1,
L21
      
เสาร์ 0602101
(3) 1,
L21
    0032005
(3) 3,
L21
 0010001
(3) 2,
L21
 0640104
(3) 2,
L21
อาทิตย์ 0640103
(3) 2,
L21
 0601110
(3) 3,
L21
  0604103
(3) 3,
L21
 0641301
(3) 2,
L21
 0650301
(3) 2,
L21

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L82 = ปริญญาโท นอกเวลาราชการ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.2.109:14/10/2562 18:32:46