ตารางการใช้ห้อง
 - คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี อาคารพื้นฐาน
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 ระหว่าง  7/4/2562 - 13/4/2562 
 
Day/Time
 
6:00-7:007:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:0022:00-23:00
จันทร์     0603232
(3) 1,
L21
           
     0603232
(3) 2,
L21
           
อังคาร   0640101
(1) 1,
L21
 0653301
(3) 1,
L21
           
พุธ         0600361
(3) 2,
L21
      
 
พฤหัสบดี
 
                 
ศุกร์       0651301
(3) 1,
L21
 0640203
(3) 1,
L21
     
เสาร์ 0020001
(3) 3,
L21
 0640204
(3) 2,
L21
 0601109
(3) 1,
L21
 0020001
(3) 3,
L21
 0031001
(3) 7,
L21
 0640204
(3) 2,
L21
    0653303
(3) 2,
L21
    0651301
(3) 2,
L21
  0601211
(3) 1,
L21
       
อาทิตย์  0640101
(1) 2,
L21
 0655401
(1) 2,
L21
 0654301
(3) 1,
L21
 0640304
(3) 2,
L21
     0640304
(3) 2,
L21
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L82 = ปริญญาโท นอกเวลาราชการ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.240.31:15/10/2562 8:23:07