ตารางการใช้ห้อง
 - คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี 1
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 ระหว่าง  22/4/2562 - 28/4/2562 
 
Day/Time
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
จันทร์ 0131305
(3) 1,
L21
     
อังคาร     0130303
(1) 1,
L21
 0132401
(3) 1,
L21
     0130303
(1) 1,
L21
 0132401
(3) 1,
L21
พุธ     0130303
(1) 1,
L21
 0132301
(3) 1,
L21
     0130303
(1) 1,
L21
   
 
พฤหัสบดี
 
        
ศุกร์ 0131103
(3) 1,
L21
 0131103
(3) 1,
L21
  0131103
(3) 1,
L21
เสาร์ 0130401
(3) 1,
L21
  0133308
(3) 1,
L21
 
 0130403
(3) 1,
L21
  0130401
(3) 1,
L21
     0130403
(3) 1,
L21
อาทิตย์     0133308
(3) 2,
L21
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    54.226.73.255:26/4/2562 5:01:14