ตารางการใช้ห้อง
 - คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี ฟาร์มโคนม
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 ระหว่าง  14/4/2562 - 20/4/2562 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์ 0121101
(2) 1,
L21
 0124302
(3) 1,
L21
      0121201
(3) 1,
L21
          0121304
(2) 1,
L21
 
อังคาร   0126402
(3) 2,
L21
   0126402
(3) 2,
L21
 0121201
(3) 1,
L21
          0121304
(2) 1,
L21
 
พุธ  0126402
(3) 1,
L21
  0121101
(2) 1,
L21
 0121201
(3) 1,
L21
          0121304
(2) 1,
L21
 
พฤหัสบดี   0126301
(3) 1,
L21
   0124302
(3) 1,
L21
 0121201
(3) 1,
L21
   0126301
(3) 2,
L21
      0121304
(2) 1,
L21
 
   0126401
(3) 3,
L21
       
ศุกร์   1012238
(2) 1,
L21
   0126301
(3) 1,
L21
 0121201
(3) 1,
L21
 
       0126301
(3) 2,
L21
  
       0126401
(3) 3,
L21
  
เสาร์      0121402
(3) 1,
L21
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L82 = ปริญญาโท นอกเวลาราชการ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.240.31:15/10/2562 8:13:37