สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ปกติ
 คณะ : เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 สาขาวิชา : พืชศาสตร์
 ชื่อปริญญา : 
 ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร : 2556

 1   หมวดวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0110501-1 Research Methodology in Plant Science
 ระเบียบวิธีการวิจัยทางพืชศาสตร์
4 (4-0-8)
0110502-1 Seminar in Plant Science1
 สัมมนาพืชศาสตร์1
1 (1-0-2)
0110601-1 Seminar in Plant Science 2
 สัมมนาพืชศาสตร์ 2
1 (1-0-2)
0112501-1 Sustainable Agriculture
 เกษตรยั่งยืน
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 15
 2.1   กลุ่มวิชาผลิตพืชหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0112502-1 Advanced Agricultural Environment
 สภาพแวดล้อมการเกษตรขั้นสูง
3 (3-0-6)
0112503-1 Advanced Physiology of Crop Production
 สรีรวิทยาการผลิตพืชขั้นสูง
3 (3-0-6)
0116502-1 Mineral Nutrition of Plants
 ธาตุอาหารพืช
3 (2-3-6)

 2.2   กลุ่มวิชาวิทยาการเมล็ดพันธุ์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0115501-1 Seed Physiology
 สรีรวิทยาของเมล็คพันธ์
3 (3-0-6)
0115502-1 Condition and Storage of Grains and Seeds
 สภาพการเก็บรักษาของเมล็ดและเมล็ดพันธุ์
3 (3-0-6)

 2.3   กลุ่มวิชาวิทยาการปรับปรุงพันธุ์พืชหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0118501-1 Advanced Plant Breeding
 การปรับปรุงพันธุ์พืชขั้นสูง
3 (3-0-6)
0118502-1 Plant Breeding Biometrics
 ไบโอเมตริกส์ในการปรับปรุงพันธุ์พืช
3 (3-0-6)
0118503-1 Biotechnology in Plant Breeding
 เทคโนโลยีชีวภาพกับการปรับปรุงพันธุ์พืช
3 (3-0-6)

 2.4   กลุ่มวิชาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0119501-1 Post-harvest Physiology and Biochemistry of Plant Produces
 สรีรวิทยาและชีวเคมีหลังการเก็บเกี่ยวพืช
3 (3-0-6)
0119502-1 Post-harvest Technology of Economic Crops
 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของพืชเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
0119503-1 Quality of Plant Products
 คุณภาพผลผลิตพืช
3 (2-3-6)

 2.5   กลุ่มวิชาเลือกทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0111501-1 Selected Topic in Plant Science
 หัวข้อเฉพาะทางพืชศาสตร์
3 (3-0-6)
0111502-1 Special Problem in Plant Science
 ปํญหาพิเศษทางพืชศาสตร์
3 (0-0-9)
0111503-1 Advanced Weed Science
 วัชพืชศาสตร์ขั้นสูง
3 (3-0-6)
0112505-1 Data Analysis Using Statistical Package
 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
3 (3-0-6)
0114501-1 Pasture Management
 การจัดการทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
3 (3-0-6)
0116501-1 Soil and Water Conservation
 การอนุรักษ์ดินและน้ำ
3 (2-3-6)
0117501-1 Post-harvest Plant Pest Control
 การควบคุมศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว
3 (2-3-6)

 3   หมวดวิชาวิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 14
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0110602-1 Thesis
 วิทยานิพนธ์
14 (0-0-42)
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.206.15.215:23/8/2562 3:50:23