สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ปกติ
 คณะ : เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 สาขาวิชา : สัตวศาสตร์ แผน ก
 ชื่อปริญญา : 
 ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร : 2555

 1   หมวดวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0121501-1 Research Methodology in Animal Science
 ระเบียบวิธีวิจัยทางสัตวศาสตร์
3 (3-0-6)
0121502-2 Seminar 1
 สัมมนา 1
1 (1-0-2)
0121601-2 Seminar 2
 สัมมนา 2
2 (2-0-4)

 2   หมวดวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 18
 2.1   กลุ่มวิชาโภชนศาสตร์สัตว์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0122501-2 Animal Biochemistry
  ชีวเคมีทางสัตวศาสตร์
3 (3-0-6)
0122502-2 Applied Animal Nutrition
 โภชนศาสตร์สัตว์ประยุกต์
3 (3-0-6)
0122503-2 Applied Non-Ruminant Nutrition
 โภชนศาสตร์สัตว์ไม่เคี้ยวเอื้อง ประยุกต์
3 (3-0-6)
0122504-2 Applied Ruminant Nutrition
 โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้องประยุกต์
3 (3-0-6)
0122505-1 Feed Evaluation and Quality Control
 การประเมินและควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
3 (3-0-6)
0122601-1 peed Manufacturing Technology
 เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์
3 (3-0-6)
0122602-1 Advanced Animal Nutrition
 โภชนศาสตร์สัตว์ขั้นสูง
3 (3-0-6)
0122603-1 Toxic Substances in Animal Feeds
 สารพิษในอาหารสัตว์
3 (3-0-6)
0122604-2 Vitamins in Animal Nutrition
 วิตามินในโภชนศาสตร์สัตว์
3 (3-0-6)
0122605-2 Minerals in Animal Nutrition
 แร่ธาตุในโภชนศาสตร์สัตว์
3 (3-0-6)
0122606-1 Selected Topics in Animal Nutrition
 หัวข้อคัดสรรด้านโภชนศาสตร์สัตว์
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาก ารผลิตสัตว์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0123501-1 Development in Livestock Production
 การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์
3 (3-0-6)
0123502-2 Industrial Poultry Production
 การผลิตสัตว์ปีกในระบบอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
0123503-2 Industrial Swine Production
 การผลิตสุกรในระบบอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
0123601-2 Animal Waste Management Technology
 เทคโนโลยีการจัดการของเสียจากสัตว์
3 (3-0-6)
0123602-2 Industrial Ruminant Production
 การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องในระบบอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
0123603-1 Selected Topics in Animal Production
 หัวข้อคัดสรรด้านการผลิตสัตว์
3 (3-0-6)

 2.3   กลุ่มวิชาการพัฒนาปศุสัตว์เพื่อชุมชนหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0127501-1 Organic Livestock Production
 การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์
3 (3-0-6)
0127502-1 Social and Environmental Changes on Livestock Development in Community
 การเปลี่ยนแปลงสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อการพัฒนาปศุสัตว์ในชุมชน
3 (3-0-6)
0127601-1 Livestock Business Administration in Community
 การบริหารธุรกิจปศุสัตว์ในชุมชน
3 (3-0-6)
0127602-1 Livestock Conceptual Integration for Community Development
 การบูรณาการแนวความคิดด้านปศุสัตว์เพื่อการพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
0127603-1 Selected Topics in Livestock Development for Community
 หัวข้อคัดสรรด้านการพัฒนาปศุสัตว์เพื่อชุมชน
3 (3-0-6)

 2.4   กลุ่มวิชาเลือกอื่นๆหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0121503-2 Special Problem in Animal Science
 ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์
3 (0-0-9)
0124501-1 Population Genetics
 พันธุศาสตร์ประชากร
3 (3-0-6)
0124502-2 Advanced Animal Breeding
 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ขั้นสูง
3 (3-0-6)
0124601-2 Selected Topics in Animal Breeding
 หัวข้อคัดสรรด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
3 (3-0-6)
0125501-2 Reproductive Physiology of Farm Animals
 สรีรวิทยาการสืบพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม
3 (3-0-6)
0125601-1 Avian Physiology
 สรีรวิทยาสัตว์ปีก
3 (3-0-6)
0125602-2 Physiology of Lactation
 สรีรวิทยาการสร้างน้ำนม
3 (3-0-6)
0125603-2 Applied Physiology for Animal Production
 สรีรวิทยาประยุกต์เพื่อการผลิตสัตว์
3 (3-0-6)
0125604-2 Selected Topics in Animal Physiology
 หัวข้อคัดสรรด้านสรีรวิทยาของสัตว์
3 (3-0-6)
0126501-2 Advanced Livestock Farm Management
 การจัดการฟาร์มปศุสัตว์ขั้นสูง
3 (3-0-6)
0126502-2 Livestock Farm Business Management
 การจัดการธุรกิจฟาร์มปศุสัตว์
3 (3-0-6)
0126503-2 Farm Automation Management
 การจัดการระบบอัตโนมัติในฟาร์ม
3 (3-0-6)
0126504-2 Information System for Farm Administration
 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานฟาร์ม
3 (3-0-6)
0126601-2 Selected Topics in Livestock Farm Administration
 หัวข้อคัดสรรด้านการบริหารฟาร์มปศุสัตว์
3 (3-0-6)

 3   การค้นคว้าอิสระหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0121602-2 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36)
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.226.251.81:18/8/2562 15:47:56