สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี เทียบโอน
 คณะ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
 สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า
 ชื่อปริญญา : 
 ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร : 

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.1.1   บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0012001-1 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)

 1.1.2   เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
 1.1.2.1   วิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0011001-1 Society and Economics
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
0011002-1 Society and Law
 สังคมกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
0011003-1 Introduction to Sociology and Anthropology
 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0011004-1 Citizenship
 ความเป็นพลเมือง
3 (3-0-6)
0011005-1 Thai Politics and Government
 การเมืองการปกครองของไทย
3 (3-0-6)

 1.1.2.2   วิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0012002-1 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
0012003-1 Information Technology and Searching Skills
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า
3 (2-2-5)
0012004-1 Religions for Peace
 ศาสนาเพื่อสันติสุข
3 (3-0-6)
0012005-1 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0012006-1 Applied Social Psychology
 จิตวิทยาสังคมประยุกต์
3 (3-0-6)
0012007-1 Psychology for Modern Life
 จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม่
3 (3-0-6)
0012008-1 Humans and Thinking Skills
 มนุษย์กับทักษะการคิด
3 (2-2-5)
0012009-1 Thai Literature Appreciation
 วรรณคดีไทยนิยม
3 (3-0-6)
0012010-1 Contemporary Thai Literature and Thai Society
 วรรณกรรมไทยร่วมสมัยกับสังคมไทย
3 (3-0-6)
0012011-1 Recreation in Daily Life
 นันทนาการในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)

 1.2   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.2.1   บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0022001-1 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (2-2-5)
0022002-1 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0022003-1 English for Presentation
 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
3 (2-2-5)

 1.2.2   เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
 1.2.2.1   วิชาภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0021001-1 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0021002-1 Rhetoric and Presentation Techniques
 วาทศิลป์และเทคนิคการนำเสนอ
3 (2-2-5)
0021003-1 Art of Receiving Messages
 ศิลปะการรับสาร
3 (3-0-6)
0021004-1 Art of Writing
 ศิลปะการเขียน
3 (3-0-6)

 1.2.2.2   วิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0022004-1 English for Workplace
 ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ
3 (3-0-6)
0022005-1 English for Standardized Tests
 ภาษาอังกฤษสำหรับการสอบวัดมาตรฐาน
3 (3-0-6)
0022006-1 English for Travelling
 ภาษาอังกฤษสำหรับการเดินทาง
3 (3-0-6)
0022007-1 English for Entertainment
 ภาษาอังกฤษเพื่อความบันเทิง
3 (3-0-6)
0022008-1 Academic English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3 (3-0-6)
0022009-1 English Reading in Daily Life
 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0022010-1 English Writing in Daily Life
 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1.2.2.3   วิชาภาษาต่างประเทศอื่นๆหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0023001-1 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023002-1 Chinese for Careers
 ภาษาจีนเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023003-1 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023004-1 Japanese for Careers
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023005-1 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023006-1 Korean for Careers
 ภาษาเกาหลีเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023007-1 Russian for Communication
 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023008-1 Russian for Careers
 ภาษารัสเซียเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023009-1 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023010-1 French for Careers
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023011-1 Khmer for Communication
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023012-1 Khmer for Careers
 ภาษาเขมรเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023013-1 Burmese for Communication
 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023014-1 Burmese for Careers
 ภาษาพม่าเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023015-1 Vietnamese for Communication
 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023016-1 Vietnamese for Careers
 ภาษาเวียดนามเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023017-1 Lao for Communication
 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023018-1 Lao for Careers
 ภาษาลาวเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023019-1 Bahasa for Communication
 ภาษาบาฮาซาเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023020-1 Bahasa for Careers
 ภาษาบาฮาซาเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.3.1   บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001-2 Information Technology in Digital Era
 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล
3 (2-2-5)

 1.3.2   เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
 1.3.2.1   วิชาคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031002-2 Mathematics and Statistics in Daily Life
 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)

 1.3.2.2   วิชาวิทยาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001-2 Science, Technology and Environment for Life
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3 (3-0-6)
0032002-2 Pet Value
 คุณค่าของสัตว์เลี้ยง
3 (3-0-6)
0032003-2 Scientific Problem Solving
 การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
0032004-2 Sport Sciences for Exercise
 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย
3 (2-2-5)
0032005-2 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)

 1.4   กลุ่มบูรณาการหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.4.1   บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041001-2 Life and Social Skills
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (2-2-5)

 1.4.2   เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041002-1 Amazing Waterlily and Lotus
 มหัศจรรย์แห่งบัว
3 (3-0-6)
0041003-1 Nature of the Whole
 ธรรมชาติของสรรพสิ่ง
3 (3-0-6)
0041004-1 Community Ways
 วิถีชุมชน
3 (3-0-6)
0041005-1 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
3 (3-0-6)
0041006-1 Eastern Region Studies
 ภาคตะวันออกศึกษา
3 (3-0-6)
0041007-1 Contemporary World Affairs
 เหตุการณ์โลกร่วมสมัย
3 (3-0-6)
0041008-1 Systems Thinking and Problem Analysis
 การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา
3 (2-2-5)
0041009-1 Thai Literature and Film
 วรรณกรรมไทยกับภาพยนตร์
3 (3-0-6)
0041010-1 Ways of Living in the Digital Era
 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล
3 (2-2-5)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 111
 2.1   วิชาเฉพาะพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : 48
 2.1.1   วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 21
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0301109-1 Calculus fo Engineers 1
 แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 1
3 (3-0-6)
0301110-1 Calculus for Engineers 2
 แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 2
3 (3-0-6)
0301211-1 Calculus for Engineers 3
 แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 3
3 (3-0-6)
0302101-1 Chemistry for Engineers
 เคมีสำหรับวิศวกร
3 (3-0-6)
0302102-1 Chemistry Laboratory for Engineers
 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร
1 (0-3-1)
0304101-1 Physics 1
 ฟิสิกส์ 1
3 (3-0-6)
0304102-1 Physics Laboratory 1
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1 (0-3-1)
0304103-1 Physics 2
 ฟิสิกส์ 2
3 (3-0-6)
0304104-1 Physics Laboratory 2
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1 (0-3-1)

 2.1.2   วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมหน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0352101-2 Basic Skill Engineering Practice
 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม
3 (1-6-4)
0352201-2 Engineering Drawing
 การเขียนแบบวิศวกรรม
3 (2-3-5)
0352202-2 Computer Programming
 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (2-3-5)
0352203-2 Engineering Materials
 วัสดุวิศวกรรม
3 (3-0-6)
0352204-2 Electric Circuits 1
 วงจรไฟฟ้า 1
3 (3-0-6)
0352205-2 Engineering Mechanics
 กลศาสตร์วิศวกรรม
3 (3-0-6)
0352206-2 Engineering Electronics
 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
3 (2-3-5)
0352207-1 Electromagnetic Fields
 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
3 (3-0-6)
0352301-2 Control Systems
 ระบบควบคุม
3 (3-0-6)

 2.2   วิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 63
 2.2.1   วิชาบังคับทางวิศวกรรมหน่วยกิตต่ำสุด : 44
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0352208-1 Electrical Engineering Mathematics
 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
3 (3-0-6)
0352209-1 Electrical Instruments and Measurements
 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
3 (3-0-6)
0352210-1 Electric Circuits 2
 วงจรไฟฟ้า 2
3 (3-0-6)
0352211-1 Electric Circuit Laboratory
 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
1 (0-3-1)
0352212-1 Electrical Safety
 ความปลอดภัยทางไฟฟ้า
3 (3-0-6)
0352302-2 Electrical Machines 1
 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
3 (3-0-6)
0352303-2 Renewable Energy
 พลังงานหมุนเวียน
3 (3-0-6)
0352304-2 Power Electronics
 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
3 (3-0-6)
0352305-2 Power Electronic Laboratory
 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
1 (0-3-1)
0352306-2 Electrical Power System
 ระบบไฟฟ้ากำลัง
3 (3-0-6)
0352307-2 Electric Power System Laboratory
 ปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง
1 (0-3-1)
0352308-2 Electrical Machines 2
 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2
3 (3-0-6)
0352309-2 Electrical Machine Laboratory
 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า
1 (0-3-1)
0352310-2 Engineering Project Preparation
 การเตรียมโครงงานวิศวกรรม
1 (1-0-2)
0352311-2 Electrical Engineering English
 ภาษาอังกฤษวิศวกรรมไฟฟ้า
3 (3-0-6)
0352312-2 Power System Protection
 การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง
3 (3-0-6)
0352401-1 Electrical System Design
 การออกแบบระบบไฟฟ้า
3 (3-0-6)
0352402-1 Electrical Engineering Project
 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
3 (1-6-4)

 2.2.2   วิชาเลือกทางวิศวกรรมหน่วยกิตต่ำสุด : 19
 2.2.2.1   กลุ่มวิชาชีพเลือกเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 7
 2.2.2.1.1   วิชาฝึกประสบการณ์หน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0352493-1 On - the - Job Training Preparation
 การเตรียมฝึกงาน
1 (1-0-2)
0352494-1 Case Study on Professional Areas
 กรณีศึกษาทางด้านวิชาชีพ
3 (0-6-3)
0352495-1 On - the - Job Training
 การฝึกงาน
3 (0-40-0)

 2.2.2.1.2   กลุ่มวิชาสหกิจศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0352496-1 Cooperative Education Preparation
 การเตรียมสหกิจศึกษา
1 (1-0-2)
0352497-1 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-40-0)
0352498-1 Independent Study
 การเรียนรู้อิสระ
6 (0-40-0)
0352499-1 Overseas Study, Training or Internship
 การศึกษาหรือฝึกงานหรือฝึกอบรมต่างประเทศ
6 (0-40-0)

 2.2.2.2   กลุ่มวิชาชีพเลือกทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0352313-2 Energy Conservation and Management
 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน
3 (3-0-6)
0352314-2 Energy Conservation and Management Laboratory
 ปฏิบัติการอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน
1 (0-3-1)
0352315-2 Electrical System Installation and Maintenance
 การติดตั้งและการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
3 (2-3-5)
0352316-2 Sensors and Transducers
 อุปกรณ์รับและแปลงสัญญาณ
3 (2-3-5)
0352317-2 Programmable Logic Control Systems
 ระบบควบคุมแบบตรรกะ
3 (2-3-5)
0352318-2 Illumination Engineering
 วิศวกรรมส่องสว่าง
3 (3-0-6)
0352319-2 High Voltage Engineering
 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
3 (3-0-6)
0352320-2 Power Plant and Substation
 โรงต้นกำลังและสถานีไฟฟ้าย่อย
3 (3-0-6)
0352403-1 Digital and Microprocessors
 ดิจิทัลและไมโครโปรเซสเซอร์
3 (2-3-5)
0352404-1 Electric Drives
 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
3 (2-3-5)
0352405-1 Robotic Application
 การประยุกต์ใช้หุ่นยนต์
3 (2-3-5)
0352406-1 Automatic Control Systems Integration and Application
 การประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ
3 (2-3-5)
0352407-1 Networked Control System
 ระบบควบคุมผ่านเครือข่าย
3 (2-3-5)
0352408-1 Intellengent Farming System
 ระบบฟาร์มอัจฉริยะ
3 (2-3-5)
0352409-1 Computer Package Aided Electrical Engineering
 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางวิศวกรรมไฟฟ้า
3 (2-3-5)
0352410-1 Selected Topics in Electrical Engineering
 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมไฟฟ้า
3 (3-0-6)
0352411-1 Engineering Management
 การบริหารงานวิศวกรรม
3 (3-0-6)

 3   เลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.173.47.43:20/9/2562 10:19:01