สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี เทียบโอน
 คณะ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
 สาขาวิชา : เทคโนโลยีเครื่องกล
 ชื่อปริญญา : 
 ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร : 2561

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.1.1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0012001-1 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)

 1.1.2   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0011001-1 Society and Economics
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
0011002-1 Society and Law
 สังคมกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
0011003-1 Introduction to Sociology and Anthropology
 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0011004-1 Citizenship
 ความเป็นพลเมือง
3 (3-0-6)
0011005-1 Thai Politics and Government
 การเมืองการปกครองของไทย
3 (3-0-6)
0012002-1 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
0012003-1 Information Technology and Searching Skills
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า
3 (2-2-5)
0012004-1 Religions for Peace
 ศาสนาเพื่อสันติสุข
3 (3-0-6)
0012005-1 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0012006-1 Applied Social Psychology
 จิตวิทยาสังคมประยุกต์
3 (3-0-6)
0012007-1 Psychology for Modern Life
 จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม่
3 (3-0-6)
0012008-1 Humans and Thinking Skills
 มนุษย์กับทักษะการคิด
3 (2-2-5)
0012009-1 Thai Literature Appreciation
 วรรณคดีไทยนิยม
3 (3-0-6)
0012010-1 Contemporary Thai Literature and Thai Society
 วรรณกรรมไทยร่วมสมัยกับสังคมไทย
3 (3-0-6)
0012011-1 Recreation in Daily Life
 นันทนาการในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)

 1.2   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.2.1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0022001-1 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (2-2-5)
0022002-1 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0022003-1 English for Presentation
 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
3 (2-2-5)

 1.2.2   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0021001-1 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0021002-1 Rhetoric and Presentation Techniques
 วาทศิลป์และเทคนิคการนำเสนอ
3 (2-2-5)
0021003-1 Art of Receiving Messages
 ศิลปะการรับสาร
3 (3-0-6)
0021004-1 Art of Writing
 ศิลปะการเขียน
3 (3-0-6)
0022004-1 English for Workplace
 ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ
3 (3-0-6)
0022005-1 English for Standardized Tests
 ภาษาอังกฤษสำหรับการสอบวัดมาตรฐาน
3 (3-0-6)
0022006-1 English for Travelling
 ภาษาอังกฤษสำหรับการเดินทาง
3 (3-0-6)
0022007-1 English for Entertainment
 ภาษาอังกฤษเพื่อความบันเทิง
3 (3-0-6)
0022008-1 Academic English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3 (3-0-6)
0022009-1 English Reading in Daily Life
 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0022010-1 English Writing in Daily Life
 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0023001-1 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023002-1 Chinese for Careers
 ภาษาจีนเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023003-1 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023004-1 Japanese for Careers
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023005-1 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023006-1 Korean for Careers
 ภาษาเกาหลีเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023007-1 Russian for Communication
 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023008-1 Russian for Careers
 ภาษารัสเซียเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023009-1 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023010-1 French for Careers
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023011-1 Khmer for Communication
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023012-1 Khmer for Careers
 ภาษาเขมรเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023013-1 Burmese for Communication
 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023014-1 Burmese for Careers
 ภาษาพม่าเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023015-1 Vietnamese for Communication
 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023016-1 Vietnamese for Careers
 ภาษาเวียดนามเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023017-1 Lao for Communication
 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023018-1 Lao for Careers
 ภาษาลาวเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023019-1 Bahasa for Communication
 ภาษาบาฮาซาเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023020-1 Bahasa for Careers
 ภาษาบาฮาซาเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.3.1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001-2 Information Technology in Digital Era
 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล
3 (2-2-5)

 1.3.2   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031002-2 Mathematics and Statistics in Daily Life
 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
0032001-2 Science, Technology and Environment for Life
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3 (3-0-6)
0032002-2 Pet Value
 คุณค่าของสัตว์เลี้ยง
3 (3-0-6)
0032003-2 Scientific Problem Solving
 การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
0032004-2 Sport Sciences for Exercise
 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย
3 (2-2-5)
0032005-2 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)

 1.4   กลุ่มบูรณาการหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.4.1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041001-2 Life and Social Skills
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (2-2-5)

 1.4.2   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041002-1 Amazing Waterlily and Lotus
 มหัศจรรย์แห่งบัว
3 (3-0-6)
0041003-1 Nature of the Whole
 ธรรมชาติของสรรพสิ่ง
3 (3-0-6)
0041004-1 Community Ways
 วิถีชุมชน
3 (3-0-6)
0041005-1 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
3 (3-0-6)
0041006-1 Eastern Region Studies
 ภาคตะวันออกศึกษา
3 (3-0-6)
0041007-1 Contemporary World Affairs
 เหตุการณ์โลกร่วมสมัย
3 (3-0-6)
0041008-1 Systems Thinking and Problem Analysis
 การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา
3 (2-2-5)
0041009-1 Thai Literature and Film
 วรรณกรรมไทยกับภาพยนตร์
3 (3-0-6)
0041010-1 Ways of Living in the Digital Era
 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล
3 (2-2-5)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 101
 2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0301103-1 Calculus 1
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
0301104-1 Calculus 2
 แคลคูลัส 2
3 (3-0-6)
0304100-1 Introductory Physics
 ฟิสิกส์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
0353101-2 Basic Practice for Mechanical Technology
 ปฏิบัติงานพื้นฐานทางเทคโนโลยีเครื่องกล
3 (0-6-3)
0353102-2 Introductory Drawing
 เขียนแบบเบื้องต้น
3 (1-6-4)
0353103-2 Industrial Material
 วัสดุช่างอุตสาหกรรม
3 (1-6-4)

 2.2   กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 71
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0353104-1 Engineering Drawing
 เขียนแบบวิศวกรรม
3 (1-6-4)
0353105-1 Basic Automotive Technology
 เทคโนโลยียานยนต์พื้นฐาน
3 (1-6-4)
0353201-2 Engineering Mechanics
 กลศาสตร์วิศวกรรม
3 (3-0-6)
0353202-2 Fluid Mechanics
 กลศาสตร์ของไหล
3 (3-0-6)
0353203-2 Electricity and Control
 ไฟฟ้าและการควบคุม
3 (2-3-5)
0353204-2 Industrial Safety Engineering
 วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
0353205-2 Power Units
 เครื่องต้นกำลัง
3 (2-3-5)
0353206-2 Solid Mechanics
 กลศาสตร์ของแข็ง
3 (3-0-6)
0353207-2 Hydraulics and Pneumatics
 ไฮดรอลิกส์และนิวเเมติกส์
3 (2-3-5)
0353208-2 Industrial Instrumentation
 เครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม
3 (2-3-5)
0353209-2 Power Transmission
 การถ่ายทอดกำลัง
3 (2-3-5)
0353210-2 Maintenance Technology
 เทคโนโลยีการบำรุงรักษา
3 (2-3-5)
0353301-2 Industrial Management
 การจัดการอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
0353302-2 Thermodynamics
 เทอร์โมไดนามิกส์
3 (3-0-6)
0353303-2 Duct Design in Factory
 การออกแบบระบบท่อในโรงงาน
3 (2-3-5)
0353304-2 Computer - Aided Design
 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
3 (1-6-4)
0353305-2 Plant layout and Design
 การออกแบบและวางผังโรงงาน
3 (2-3-5)
0353306-2 Mechanical Laboratory 1
 ปฏิบัติงานเครื่องกล 1
1 (0-3-1)
0353307-2 Automatic Control
 การควบคุมอัตโนมัติ
3 (2-3-5)
0353308-2 Fans Pumps and Compressors
 พัดลม เครื่องสูบและเครื่องอัด
3 (2-3-5)
0353309-2 Seminar for Mechanical Technology
 สัมมนาทางเทคโนโลยีเครื่องกล
1 (0-3-1)
0353310-2 Pre-project for Mechanical Technology
 การเตรียมโครงการทางเทคโนโลยีเครื่องกล
1 (0-3-1)
0353311-2 Preparation for Co-operative and Mechanical Technology Training
 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยีเครื่องกล
1 (0-3-1)
0353312-2 Machine Design
 การออกแบบเครื่องจักรกล
3 (3-0-6)
0353313-2 Mechanical Laboratory 2
 ปฏิบัติงานเครื่องกล 2
1 (0-3-1)
0353314-2 Refrigeration and Air Conditioning Technology
 เทคโนโลยีการทำความเย็นและปรับอากาศ
3 (2-3-5)
0353403-2 Mechanical Technology Project
 โครงการทางเทคโนโลยีเครื่องกล
3 (0-6-3)

 2.3   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 2.3.1   กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีเครื่องกลหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 2.3.1.1   ฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0353401-2 Mechanical Technology Professional Training
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีเครื่องกล
3 (0-40-0)
0353402-2 Case Study in Mechanical Technology
 กรณีศึกษาทางเทคโนโลยีเครื่องกล
3 (0-6-3)

 2.3.1.2   สหกิจศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0353497-1 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-0-0)

 2.3.1.3   การเรียนรู้อิสระหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0353498-1 Independent Study
 การเรียนรู้อิสระ
6 (0-40-0)

 2.3.1.4   การศึกษา หรือฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0353499-1 Overseas Study Training or Internship
 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ
6 (0-40-0)

 2.3.2   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0353315-2 Computer-aided Manufacturing
 คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต
3 (1-6-4)
0353316-2 Engineering Software Practice
 การปฏิบัติงานด้วยโปรแกรมทางวิศวกรรม
3 (1-6-4)
0353317-2 Engineering Analysis
 การวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
3 (1-6-4)
0353318-2 CNC Technology
 เทคโนโลยีซีเอ็นซี
3 (2-3-5)
0353319-2 Heat Transfer
 การถ่ายเทความร้อน
3 (3-0-6)
0353320-2 Industrial Boiler
 เครื่องกำเนิดไอน้ำงานอุตสาหกรรม
3 (2-3-5)
0353321-2 Power Plant
 วิศวกรรมโรงจักรต้นกำลัง
3 (3-0-6)
0353322-2 Energy and Environment
 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
0353323-1 Energy Management and Conservation
 การจัดการและอนุรักษ์พลังงาน
3 (2-3-5)
0353324-1 Automotive Engineering
 วิศวกรรมยานยนต์
3 (3-0-6)
0353325-1 Modern Automotive Technology
 เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
3 (2-3-5)
0353326-1 Machine Performance Analysis
 การวิเคราะห์สมรรถนะเครื่องจักรกล
3 (2-3-5)
0353327-1 Internal Combustion Engines
 เครื่องยนต์สันดาปภายใน
3 (3-0-6)
0353328-1 Agricultural Machinery
 เครื่องจักรกลเกษตร
3 (2-3-5)
0353329-1 Fuel and Lubrication
 เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น
3 (3-0-6)
0353330-1 Industrial Robots
 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
3 (2-3-5)
0353331-1 Industrial Automation Technology
 เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม
3 (2-3-5)
0353332-1 Programmable Logic Controllers
 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
3 (2-3-5)
0353333-1 Manufacturing Automation Systems
 ระบบการผลิตอัตโนมัติ
3 (2-3-5)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.237.76.91:20/9/2562 23:09:23