สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี เทียบโอน
 คณะ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
 สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
 ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร : 

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.1.1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0012001-1 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)

 1.1.2   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
 1.1.2.1   รายวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0011001-1 Society and Economics
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
0011002-1 Society and Law
 สังคมกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
0011003-1 Introduction to Sociology and Anthropology
 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0011004-1 Citizenship
 ความเป็นพลเมือง
3 (3-0-6)
0011005-1 Thai Politics and Government
 การเมืองการปกครองของไทย
3 (3-0-6)

 1.1.2.2   รายวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0012002-1 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
0012003-1 Information Technology and Searching Skills
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า
3 (2-2-5)
0012004-1 Religions for Peace
 ศาสนาเพื่อสันติสุข
3 (3-0-6)
0012005-1 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0012006-1 Applied Social Psychology
 จิตวิทยาสังคมประยุกต์
3 (3-0-6)
0012007-1 Psychology for Modern Life
 จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม่
3 (3-0-6)
0012008-1 Humans and Thinking Skills
 มนุษย์กับทักษะการคิด
3 (2-2-5)
0012009-1 Thai Literature Appreciation
 วรรณคดีไทยนิยม
3 (3-0-6)
0012010-1 Contemporary Thai Literature and Thai Society
 วรรณกรรมไทยร่วมสมัยกับสังคมไทย
3 (3-0-6)
0012011-1 Recreation in Daily Life
 นันทนาการในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)

 1.2   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.2.1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0022001-1 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (2-2-5)
0022002-1 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0022003-1 English for Presentation
 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
3 (2-2-5)

 1.2.2   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.2.2.1   รายวิชาภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0021001-1 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0021002-1 Rhetoric and Presentation Techniques
 วาทศิลป์และเทคนิคการนำเสนอ
3 (2-2-5)
0021003-1 Art of Receiving Messages
 ศิลปะการรับสาร
3 (3-0-6)
0021004-1 Art of Writing
 ศิลปะการเขียน
3 (3-0-6)

 1.2.2.2   รายวิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0022004-1 English for Workplace
 ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ
3 (3-0-6)
0022005-1 English for Standardized Tests
 ภาษาอังกฤษสำหรับการสอบวัดมาตรฐาน
3 (3-0-6)
0022006-1 English for Travelling
 ภาษาอังกฤษสำหรับการเดินทาง
3 (3-0-6)
0022007-1 English for Entertainment
 ภาษาอังกฤษเพื่อความบันเทิง
3 (3-0-6)
0022008-1 Academic English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3 (3-0-6)
0022009-1 English Reading in Daily Life
 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0022010-1 English Writing in Daily Life
 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1.2.2.3   รายวิชาต่างประเทศอื่นๆหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0023001-1 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023002-1 Chinese for Careers
 ภาษาจีนเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023003-1 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023004-1 Japanese for Careers
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023005-1 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023006-1 Korean for Careers
 ภาษาเกาหลีเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023007-1 Russian for Communication
 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023008-1 Russian for Careers
 ภาษารัสเซียเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023009-1 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023010-1 French for Careers
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023011-1 Khmer for Communication
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023012-1 Khmer for Careers
 ภาษาเขมรเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023013-1 Burmese for Communication
 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023014-1 Burmese for Careers
 ภาษาพม่าเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023015-1 Vietnamese for Communication
 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023016-1 Vietnamese for Careers
 ภาษาเวียดนามเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023017-1 Lao for Communication
 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023018-1 Lao for Careers
 ภาษาลาวเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023019-1 Bahasa for Communication
 ภาษาบาฮาซาเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023020-1 Bahasa for Careers
 ภาษาบาฮาซาเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.3.1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001-2 Information Technology in Digital Era
 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล
3 (2-2-5)

 1.3.2   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.3.2.1   วิชาคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031002-2 Mathematics and Statistics in Daily Life
 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)

 1.3.2.2   วิชาวิทยาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001-2 Science, Technology and Environment for Life
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3 (3-0-6)
0032002-2 Pet Value
 คุณค่าของสัตว์เลี้ยง
3 (3-0-6)
0032003-2 Scientific Problem Solving
 การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
0032004-2 Sport Sciences for Exercise
 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย
3 (2-2-5)
0032005-2 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)

 1.4   กลุ่มบูรณาการหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.4.1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041001-2 Life and Social Skills
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (2-2-5)

 1.4.2   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041002-1 Amazing Waterlily and Lotus
 มหัศจรรย์แห่งบัว
3 (3-0-6)
0041003-1 Nature of the Whole
 ธรรมชาติของสรรพสิ่ง
3 (3-0-6)
0041004-1 Community Ways
 วิถีชุมชน
3 (3-0-6)
0041005-1 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
3 (3-0-6)
0041006-1 Eastern Region Studies
 ภาคตะวันออกศึกษา
3 (3-0-6)
0041007-1 Contemporary World Affairs
 เหตุการณ์โลกร่วมสมัย
3 (3-0-6)
0041008-1 Systems Thinking and Problem Analysis
 การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา
3 (2-2-5)
0041009-1 Thai Literature and Film
 วรรณกรรมไทยกับภาพยนตร์
3 (3-0-6)
0041010-1 Ways of Living in the Digital Era
 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล
3 (2-2-5)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 103
 2.1   กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0301103-1 Calculus 1
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
0302100-1 General Chemistry
 เคมีทั่วไป
3 (2-3-5)
0302120-1 General Organic Chemistry
 เคมีอินทรีย์ทั่วไป
3 (2-3-5)
0302240-1 General Biochemistry
 ชีวเคมีทั่วไป
3 (2-3-5)
0302260-1 Physical Chemistry
 เคมีเชิงฟิสิกส์
3 (3-0-6)
0302280-1 General Analytical Chemistry
 เคมีวิเคราะห์ทั่วไป
3 (2-3-5)
0303102-1 General Biology
 ชีววิทยาทั่วไป
3 (2-3-5)
0303232-1 General Microbiology
 จุลชีววิทยาทั่วไป
3 (2-3-5)
0304100-1 Introductory Physics
 ฟิสิกส์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
0307101-1 Principles of Statistics
 หลักสถิติ
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 52
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0321101-1 Introduction to Food Science and Technology
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0321201-1 Basic Skill in Food Science and Technology
 ทักษะปฏิบัติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1 (0-3-1)
0321202-1 Food Processing 1
 การแปรรูปอาหาร 1
3 (2-3-5)
0321203-1 Food Engineering 1
 วิศวกรรมอาหาร 1
3 (2-3-5)
0321204-1 Food Microbiology
 จุลชีววิทยาทางอาหาร
4 (3-3-0)
0321205-1 Food Processing 2
 การแปรรูปอาหาร 2
3 (2-3-5)
0321206-1 Food Engineering 2
 วิศวกรรมอาหาร 2
3 (2-3-5)
0321207-1 Plant Sanitation and Food Law
 สุขาภิบาลโรงงานและกฎหมายอาหาร
3 (3-0-6)
0321301-1 Food Chemistry
 เคมีอาหาร
3 (2-3-5)
0321302-1 Food Quality Control and Assurance
 การควบคุมและการประกันคุณภาพอาหาร
3 (2-3-5)
0321303-1 Food Plant Management
 การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
3 (3-0-6)
0321304-1 Technical English in Food Science and Technology
 ภาษาอังกฤษเทคนิคทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
3 (3-0-6)
0321305-1 Food Analysis
 การวิเคราะห์อาหาร
3 (2-3-5)
0321306-1 Experimental Design for Food Science and Technology
 การวางแผนการทดลองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
3 (3-0-6)
0321307-1 Nutrition
 โภชนาการ
3 (3-0-6)
0321308-1 Food Product Development
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
3 (2-3-5)
0321309-1 Food Packaging
 บรรจุภัณฑ์อาหาร
3 (3-0-6)
0321390-1 Preparation for Co-operative Education and Trainning for Food Science and Technology
 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและฝึกงานทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
1 (0-2-1)
0321491-1 Seminar Food Science and Technology
 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1 (1-0-2)

 2.3   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 21
 2.3.1   กลุ่มวิชาฝึกงานและประสบการณ์ภาคสนามหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 2.3.1.1   กลุ่มที่ 1หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0321490-1 Co-operative Education Food Science and Technology
 สหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
6 (0-40-0)

 2.3.1.2   กลุ่มที่ 2หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0321391-1 Food Science and Technology Training
 ฝึกงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
3 (0-40-0)
0321492-1 Special Problems in Food Science and Technology
 ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
3 (0-9-0)

 2.3.2   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 15หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.3.2.1   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0321310-1 Fruit and Vegetable Technology
 เทคโนโลยีผักและผลไม้
3 (2-3-5)
0321311-1 Bakery Technology
 เทคโนโลยีเบเกอรี
3 (2-3-5)
0321312-1 Meat Product Technology
 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
3 (2-3-5)
0321313-1 Dairy Product Technology
 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์น้ำนม
3 (2-3-5)
0321314-1 Fishery Product Technology
 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
3 (2-3-5)
0321315-1 Cereal Technology
 เทคโนโลยีธัญพืช
3 (2-3-5)
0321316-1 Beverage Technology
 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม
3 (2-3-5)
0321317-1 Confectionery Technology
 เทคโนโลยีขนมหวาน
3 (2-3-5)
0321318-1 Food Fermentation Technology
 เทคโนโลยีอาหารหมัก
3 (2-3-5)

 2.3.2.2   กลุ่มวิชาวิทยาการการประกอบอาหารและบริการหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0321319-1 Sanitation Management in Food Services
 การจัดการสุขอนามัยในงานบริการอาหาร
3 (2-3-5)
0321320-1 Food and Beverage Services Managment
 การจัดการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3 (2-3-5)
0321321-1 Principle of Marketing
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
0321322-1 Consumer Behavior
 พฤติกรรมของผู้บริโภค
3 (3-0-6)
0321323-1 Entrepreneurship
 การเป็นผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
0321324-1 Organic Food Production
 การผลิตอาหารอินทรีย์
3 (3-0-6)
0321325-1 Therapeutic Diet
 อาหารบำบัดโรค
3 (2-3-5)
0321326-1 Food for Health
 อาหารเพื่อสุขภาพ
3 (2-3-5)
0321327-1 Local Thai Food and ASEAN Food
 อาหารพื้นบ้านไทยและอาหารอาเซียน
3 (2-3-5)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.233.55:19/9/2562 15:27:33