สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี เทียบโอน
 คณะ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
 สาขาวิชา : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
 ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)
 ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร : 

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.1.1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0012001-1 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)

 1.1.2   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.1.2.1   วิชาสัมคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0011001-1 Society and Economics
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
0011002-1 Society and Law
 สังคมกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
0011003-1 Introduction to Sociology and Anthropology
 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0011004-1 Citizenship
 ความเป็นพลเมือง
3 (3-0-6)
0011005-1 Thai Politics and Government
 การเมืองการปกครองของไทย
3 (3-0-6)

 1.1.2.2   รายวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0012002-1 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
0012003-1 Information Technology and Searching Skills
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า
3 (2-2-5)
0012004-1 Religions for Peace
 ศาสนาเพื่อสันติสุข
3 (3-0-6)
0012005-1 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0012006-1 Applied Social Psychology
 จิตวิทยาสังคมประยุกต์
3 (3-0-6)
0012007-1 Psychology for Modern Life
 จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม่
3 (3-0-6)
0012008-1 Humans and Thinking Skills
 มนุษย์กับทักษะการคิด
3 (2-2-5)
0012009-1 Thai Literature Appreciation
 วรรณคดีไทยนิยม
3 (3-0-6)
0012010-1 Contemporary Thai Literature and Thai Society
 วรรณกรรมไทยร่วมสมัยกับสังคมไทย
3 (3-0-6)
0012011-1 Recreation in Daily Life
 นันทนาการในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)

 1.2   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.2.1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0022001-1 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (2-2-5)
0022002-1 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0022003-1 English for Presentation
 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
3 (2-2-5)

 1.2.2   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.2.2.1   รายวิชาภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0021001-1 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0021002-1 Rhetoric and Presentation Techniques
 วาทศิลป์และเทคนิคการนำเสนอ
3 (2-2-5)
0021003-1 Art of Receiving Messages
 ศิลปะการรับสาร
3 (3-0-6)
0021004-1 Art of Writing
 ศิลปะการเขียน
3 (3-0-6)

 1.2.2.2   รายวิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0022004-1 English for Workplace
 ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ
3 (3-0-6)
0022005-1 English for Standardized Tests
 ภาษาอังกฤษสำหรับการสอบวัดมาตรฐาน
3 (3-0-6)
0022006-1 English for Travelling
 ภาษาอังกฤษสำหรับการเดินทาง
3 (3-0-6)
0022007-1 English for Entertainment
 ภาษาอังกฤษเพื่อความบันเทิง
3 (3-0-6)
0022008-1 Academic English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3 (3-0-6)
0022009-1 English Reading in Daily Life
 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0022010-1 English Writing in Daily Life
 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1.2.2.3   รายวิชาภาษาต่างประเทศอื่นๆหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0023001-1 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023002-1 Chinese for Careers
 ภาษาจีนเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023003-1 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023004-1 Japanese for Careers
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023005-1 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023006-1 Korean for Careers
 ภาษาเกาหลีเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023007-1 Russian for Communication
 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023008-1 Russian for Careers
 ภาษารัสเซียเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023009-1 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023010-1 French for Careers
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023011-1 Khmer for Communication
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023012-1 Khmer for Careers
 ภาษาเขมรเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023013-1 Burmese for Communication
 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023014-1 Burmese for Careers
 ภาษาพม่าเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023015-1 Vietnamese for Communication
 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023016-1 Vietnamese for Careers
 ภาษาเวียดนามเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023017-1 Lao for Communication
 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023018-1 Lao for Careers
 ภาษาลาวเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023019-1 Bahasa for Communication
 ภาษาบาฮาซาเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023020-1 Bahasa for Careers
 ภาษาบาฮาซาเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.3.1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001-2 Information Technology in Digital Era
 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล
3 (2-2-5)

 1.3.2   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.3.2.1   รายวิชาคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031002-2 Mathematics and Statistics in Daily Life
 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)

 1.3.2.2   รายวิชาวิทยาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001-2 Science, Technology and Environment for Life
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3 (3-0-6)
0032002-2 Pet Value
 คุณค่าของสัตว์เลี้ยง
3 (3-0-6)
0032003-2 Scientific Problem Solving
 การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
0032004-2 Sport Sciences for Exercise
 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย
3 (2-2-5)
0032005-2 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)

 1.4   กลุ่มบูรณาการหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.4.1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041001-2 Life and Social Skills
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (2-2-5)

 1.4.2   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041002-1 Amazing Waterlily and Lotus
 มหัศจรรย์แห่งบัว
3 (3-0-6)
0041003-1 Nature of the Whole
 ธรรมชาติของสรรพสิ่ง
3 (3-0-6)
0041004-1 Community Ways
 วิถีชุมชน
3 (3-0-6)
0041005-1 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
3 (3-0-6)
0041006-1 Eastern Region Studies
 ภาคตะวันออกศึกษา
3 (3-0-6)
0041007-1 Contemporary World Affairs
 เหตุการณ์โลกร่วมสมัย
3 (3-0-6)
0041008-1 Systems Thinking and Problem Analysis
 การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา
3 (2-2-5)
0041009-1 Thai Literature and Film
 วรรณกรรมไทยกับภาพยนตร์
3 (3-0-6)
0041010-1 Ways of Living in the Digital Era
 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล
3 (2-2-5)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 102
 2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 33
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0210101-2 Principles of Economics
 หลักเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
0301100-1 Mathematics
 คณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
0302100-1 General Chemistry
 เคมีทั่วไป
3 (2-3-5)
0302120-1 General Organic Chemistry
 เคมีอินทรีย์ทั่วไป
3 (2-3-5)
0302240-1 General Biochemistry
 ชีวเคมีทั่วไป
3 (2-3-5)
0303102-2 General Biology
 ชีววิทยาทั่วไป
3 (2-3-5)
0303232-1 General Microbiology
 จุลชีววิทยาทั่วไป
3 (2-3-5)
0303240-1 Genetics
 พันธุศาสตร์
3 (2-3-5)
0304100-1 Introductory Physics
 ฟิสิกส์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
0307101-1 Principles of Statistics
 หลักสถิติ
3 (3-0-6)
0342102-1 Animal Farm Shop Skills
 ทักษะช่างเกษตรทางปศุสัตว์
3 (2-3-5)

 2.2   กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 54
 2.2.1   กลุ่มวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 47
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0342101-1 Principles of Animal Production Technology
 พื้นฐานทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
3 (3-0-6)
0342201-2 English for Animal Production
 ภาษาอังกฤษทางการผลิตสัตว์
3 (3-0-6)
0342202-2 Basic Skills in Animal Production Technology 1
 ทักษะพื้นฐานทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1
2 (0-6-2)
0342203-2 Basic Skills in Animal Production Technology 2
 ทักษะพื้นฐานทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2
2 (0-6-2)
0342204-2 Feed and Animal Nutrition
 อาหารและโภชนศาสตร์สัตว์
3 (2-3-5)
0342205-2 Anatomy and Physiology of Animal
 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์
3 (2-3-5)
0342301-2 Forage Crops and Pasture Management
 พืชอาหารสัตว์และการจัดการทุ่งหญ้า
3 (2-3-5)
0342302-2 Animal Disease and Sanitation Management
 โรคและการจัดการสุขาภิบาลสัตว์
3 (2-3-5)
0342303-2 Technology of Poultry Production and Farm management
 เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟาร์มสัตว์ปีก
3 (2-3-5)
0342304-2 Technology of Swine Production and Farm Management
 เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟาร์มสุกร
3 (2-3-5)
0342305-2 Technology of Dairy Cattle Production and Farm Management
 เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟาร์มโคนม
3 (2-3-5)
0342306-2 Technology of Beef Cattle Production and Farm Management
 เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟาร์มโค-กระบือเนื้อ
3 (2-3-5)
0342307-2 Experimental Designs in Animal Production
 วางแผนการทดลองทางการผลิตสัตว์
3 (3-0-6)
0342308-2 Extension and Transfer of Animal Production Technology
 การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการผลิตสัตว์
3 (3-0-6)
0342309-1 Seminar in Animal Production Technology 1
 สัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1
1 (1-0-2)
0342310-2 Livestock Business Management
 การจัดการธุรกิจปศุสัตว์
3 (2-3-5)
0342405-2 Animal Improvement Technology
 เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
3 (3-0-6)

 2.2.2   กลุ่มวิชาฝึกงานภายนอกและสหกิจศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : 7
 2.2.2.1   ฝึกงานภายนอกหน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0342401-2 Field Practice in Animal Production Technology
 ฝึกงานทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
3 (0-40-0)
0342402-2 Special Problem in Animal Production Technology
 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
3 (1-4-4)
0342403-2 Seminar in Animal Production Technology
 สัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2
1 (1-0-2)

 2.2.2.2   สหกิจศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0342311-2 Preparation for Co-operative Education in Animal Production Technology
 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
1 (0-2-1)
0342404-2 Co-operative Education in Animal Production Technology
 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
6 (0-40-0)

 2.3   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 15หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0342312-2 Behavior of Domestic Animal
 พฤติกรรมของสัตว์เลี้ยง
3 (3-0-6)
0342313-2 Reproductive Physiology and Artificial Insemination
 สรีรวิทยาการสืบพันธุ์และการผสมเทียม
3 (2-3-5)
0342314-2 Non-Ruminant Nutrition
 โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว
3 (3-0-6)
0342315-2 Ruminant Nutrition
 โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะรวม
3 (3-0-6)
0342316-2 Feed Analysis
 การวิเคราะห์อาหารสัตว์
3 (2-3-5)
0342317-2 Animal Showing and Judging
 การประกวดและตัดสินสัตว์
3 (2-3-5)
0342318-2 Meat Technology
 เทคโนโลยีเนื้อสัตว์
3 (2-3-5)
0342319-2 Wildlife and Conservation
 สัตว์ป่าและการอนุรักษ์
3 (3-0-6)
0342320-2 Goat Production Technology
 เทคโนโลยีการผลิตแพะ
3 (3-0-6)
0342321-2 Native Chicken Production Technology
 เทคโนโลยีการผลิตไก่พื้นเมือง
3 (2-3-5)
0342322-2 Incubation Technology and Hatchery Management
 เทคโนโลยีการฟักไข่และการจัดการโรงฟัก
3 (2-3-5)
0342323-2 Biotechnology for Animal Production
 เทคโนโลยีชีวิภาพทางการผลิตสัตว์
3 (3-0-6)
0342324-2 Information Technology for Animal Production
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิตสัตว์
3 (2-3-5)
0342325-2 Livestock Farm Waste Management Technology
 เทคโนโลยีการจัดการของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.226.243.10:17/9/2562 21:24:39