สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี เทียบโอน
 คณะ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
 สาขาวิชา : พืชศาสตร์
 ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (พืชศาสตร์)
 ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร : 

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.1.1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0012001-1 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)

 1.1.2   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
 1.1.2.1   รายวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0011001-1 Society and Economics
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
0011002-1 Society and Law
 สังคมกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
0011003-1 Introduction to Sociology and Anthropology
 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0011004-1 Citizenship
 ความเป็นพลเมือง
3 (3-0-6)
0011005-1 Thai Politics and Government
 การเมืองการปกครองของไทย
3 (3-0-6)

 1.1.2.2   รายวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0012002-1 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
0012003-1 Information Technology and Searching Skills
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า
3 (2-2-5)
0012004-1 Religions for Peace
 ศาสนาเพื่อสันติสุข
3 (3-0-6)
0012005-1 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0012006-1 Applied Social Psychology
 จิตวิทยาสังคมประยุกต์
3 (3-0-6)
0012007-1 Psychology for Modern Life
 จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม่
3 (3-0-6)
0012008-1 Humans and Thinking Skills
 มนุษย์กับทักษะการคิด
3 (2-2-5)
0012009-1 Thai Literature Appreciation
 วรรณคดีไทยนิยม
3 (3-0-6)
0012010-1 Contemporary Thai Literature and Thai Society
 วรรณกรรมไทยร่วมสมัยกับสังคมไทย
3 (3-0-6)
0012011-1 Recreation in Daily Life
 นันทนาการในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)

 1.2   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.2.1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0022001-1 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (2-2-5)
0022002-1 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0022003-1 English for Presentation
 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
3 (2-2-5)

 1.2.2   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
 1.2.2.1   รายวิชาภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0021001-1 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0021002-1 Rhetoric and Presentation Techniques
 วาทศิลป์และเทคนิคการนำเสนอ
3 (2-2-5)
0021003-1 Art of Receiving Messages
 ศิลปะการรับสาร
3 (3-0-6)
0021004-1 Art of Writing
 ศิลปะการเขียน
3 (3-0-6)

 1.2.2.2   รายวิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0022004-1 English for Workplace
 ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ
3 (3-0-6)
0022005-1 English for Standardized Tests
 ภาษาอังกฤษสำหรับการสอบวัดมาตรฐาน
3 (3-0-6)
0022006-1 English for Travelling
 ภาษาอังกฤษสำหรับการเดินทาง
3 (3-0-6)
0022007-1 English for Entertainment
 ภาษาอังกฤษเพื่อความบันเทิง
3 (3-0-6)
0022008-1 Academic English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3 (3-0-6)
0022009-1 English Reading in Daily Life
 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0022010-1 English Writing in Daily Life
 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1.2.2.3   รายวิชาภาษาต่างประเทศอื่นๆหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0023001-1 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023002-1 Chinese for Careers
 ภาษาจีนเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023003-1 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023004-1 Japanese for Careers
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023005-1 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023006-1 Korean for Careers
 ภาษาเกาหลีเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023007-1 Russian for Communication
 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023008-1 Russian for Careers
 ภาษารัสเซียเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023009-1 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023010-1 French for Careers
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023011-1 Khmer for Communication
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023012-1 Khmer for Careers
 ภาษาเขมรเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023013-1 Burmese for Communication
 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023014-1 Burmese for Careers
 ภาษาพม่าเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023015-1 Vietnamese for Communication
 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023016-1 Vietnamese for Careers
 ภาษาเวียดนามเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023017-1 Lao for Communication
 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023018-1 Lao for Careers
 ภาษาลาวเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023019-1 Bahasa for Communication
 ภาษาบาฮาซาเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023020-1 Bahasa for Careers
 ภาษาบาฮาซาเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.3.1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001-2 Information Technology in Digital Era
 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล
3 (2-2-5)

 1.3.2   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
 1.3.2.1   รายวิชาคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031002-2 Mathematics and Statistics in Daily Life
 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)

 1.3.2.2   รายวิชาวิทยาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001-2 Science, Technology and Environment for Life
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3 (3-0-6)
0032002-2 Pet Value
 คุณค่าของสัตว์เลี้ยง
3 (3-0-6)
0032003-2 Scientific Problem Solving
 การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
0032004-2 Sport Sciences for Exercise
 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย
3 (2-2-5)
0032005-2 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)

 1.4   กลุ่มบูรณาการหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.4.1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041001-2 Life and Social Skills
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (2-2-5)

 1.4.2   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041002-1 Amazing Waterlily and Lotus
 มหัศจรรย์แห่งบัว
3 (3-0-6)
0041003-1 Nature of the Whole
 ธรรมชาติของสรรพสิ่ง
3 (3-0-6)
0041004-1 Community Ways
 วิถีชุมชน
3 (3-0-6)
0041005-1 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
3 (3-0-6)
0041006-1 Eastern Region Studies
 ภาคตะวันออกศึกษา
3 (3-0-6)
0041007-1 Contemporary World Affairs
 เหตุการณ์โลกร่วมสมัย
3 (3-0-6)
0041008-1 Systems Thinking and Problem Analysis
 การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา
3 (2-2-5)
0041009-1 Thai Literature and Film
 วรรณกรรมไทยกับภาพยนตร์
3 (3-0-6)
0041010-1 Ways of Living in the Digital Era
 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล
3 (2-2-5)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 102
 2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0302100-1 General Chemistry
 เคมีทั่วไป
3 (2-3-5)
0302120-1 General Organic Chemistry
 เคมีอินทรีย์ทั่วไป
3 (2-3-5)
0302240-1 General Biochemistry
 ชีวเคมีทั่วไป
3 (2-3-5)
0303102-1 General Biology
 ชีววิทยาทั่วไป
3 (2-3-5)
0303110-1 General Botany
 พฤกษศาสตร์ทั่วไป
3 (2-3-5)
0303232-1 General Microbiology
 จุลชีววิทยาทั่วไป
3 (2-3-5)
0303240-1 Genetics
 พันธุศาสตร์
3 (2-3-5)
0304100-1 Introductory Physics
 ฟิสิกส์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
0307101-1 Principles of Statistics
 หลักสถิติ
3 (3-0-6)
0331307-1 Experimental Design in Plant Science
 การวางแผนการทดลองทางพืชศาสตร์
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 56
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0331101-1 Skill Practice in Plant Science
 ทักษะทางพืชศาสตร์
1 (0-3-1)
0331102-1 Principle of Horticulture
 หลักพืชสวน
3 (2-3-5)
0331203-1 Plant Propagation
 การขยายพันธุ์พืช
3 (2-3-5)
0331204-1 Farm Management
 การจัดการฟาร์ม
3 (3-0-6)
0331205-1 Field Practice in Plant Science 1
 ฝึกงานพืชศาสตร์ 1
3 (0-9-3)
0331206-1 General Plant Pests
 ศัตรูพืชทั่วไป
3 (2-3-5)
0331308-1 Soil and Soil Fertility
 ดินและความอุดมสมบูรณ์ของดิน
3 (2-3-5)
0331309-1 Principle and Method of Plant Pest Control
 หลักและวิธีการควบคุมศัตรูพืช
3 (2-3-5)
0331310-1 Plant Physiology
 สรีรวิทยาของพืช
3 (2-3-5)
0331311-1 Good Practices in Crop Production
 หลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตพืช
3 (3-0-6)
0331312-1 Vegetable Production
 การผลิตผัก
3 (2-3-5)
0331313-1 Flower and Ornamental Plant Production
 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ
3 (2-3-5)
0331314-1 Fruit Crop Production
 การผลิตไม้ผล
3 (2-3-5)
0331315-1 Nursery Management
 การจัดการสถานเพาะชำ
3 (2-3-5)
0331316-1 Principle of Plant Breeding
 หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช
3 (2-3-5)
0331422-1 Agricultural Extension and Technology Transfer
 การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
3 (3-0-6)
0331423-1 Seminar in Plant Science
 สัมมนาทางพืชศาสตร์
1 (0-3-1)
0331424-1 Plant Growth Regulators
 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
3 (2-3-5)
0331425-1 Postharvest Technology
 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
3 (2-3-5)
0331426-1 Technical English for Plant Science
 ภาษาอังกฤษเทคนิคด้านพืชศาสตร์
3 (3-0-6)

 2.3   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 16
 2.3.1   วิชาฝึกงานและประสบการณ์ภาคสนามหน่วยกิตต่ำสุด : 7
 2.3.1.1   กลุ่มสหกิจศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0331317-1 Preparation for Cooperative Education in Plant Science
 เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางพืชศาสตร์
1 (0-2-1)
0331419-1 Cooperative Education in Plant Science
 สหกิจศึกษาทางพืชศาสตร์
6 (0-40-0)

 2.3.1.2   กลุ่มฝึกงานหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0331318-1 Preparation for Field Practice in Plant Science 2
 เตรียมความพร้อมฝึกงานพืชศาสตร์ 2
1 (0-2-1)
0331420-1 Field Practice in Plant Science 2
 ฝึกงานพืชศาสตร์ 2
3 (0-40-0)
0331421-1 Special Problems in Plant Science
 ปัญหาพิเศษทางพืชศาสตร์
3 (1-4-4)

 2.3.2   วิชาชีพเลือกทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0331327-1 Plant Tissue Culture
 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
3 (2-3-5)
0331328-1 Medicinal Plants
 พืชสมุนไพร
3 (2-3-5)
0331329-1 Agricultural Irrigation
 ชลประทานเพื่อการเกษตร
3 (2-3-5)
0331330-1 Economic Fruit Crop
 ไม้ผลเศรษฐกิจ
3 (2-3-5)
0331331-1 Orchard Management
 การจัดการสวนไม้ผล
3 (2-3-5)
0331332-1 Plant Products
 ผลิตภัณฑ์จากพืช
3 (2-3-5)
0331333-1 Plant Soilless Culture
 การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
3 (2-3-5)
0331334-1 Mushroom Culture
 การเพาะเห็ด
3 (2-3-5)
0331335-1 Commercial Orchid Production
 การผลิตกล้วยไม้การค้า
3 (2-3-5)
0331336-1 Ornamental Horticulture
 พืชสวนประดับ
3 (2-3-5)
0331337-1 Soil Management
 การจัดการดิน
3 (3-0-6)
0331338-1 Soil and Water Conservation
 การอนุรักษ์ดินและน้ำ
3 (3-0-6)
0331339-1 Fertilizer and Fertilizer Use
 ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย
3 (2-3-5)
0331340-1 Plant Classification
 การจำแนกพรรณไม้
3 (2-3-5)
0331341-1 Cropping Systems
 ระบบปลูกพืช
3 (3-0-6)
0331342-1 Basic Principle of Landscape Design
 หลักการออกแบบภูมิทัศน์เบื้องต้น
3 (2-3-5)
0331343-1 Landscape Design 1
 การออกแบบภูมิทัศน์ 1
3 (2-3-5)
0331344-1 Landscape Design 2
 การออกแบบภูมิทัศน์ 2
3 (2-3-5)
0331345-1 Landscape Design for Agriculture
 การออกแบบภูมิทัศน์เพื่อการเกษตร
3 (2-3-5)
0331446-1 Principle of Agroforestry
 หลักวนเกษตร
3 (2-3-5)
0331447-1 Conservation of Plant Genetic Resource
 อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
3 (3-0-6)
0331448-1 Plant Contest and Judging
 การประกวดและตัดสินพืช
3 (2-3-5)
0331449-1 Organic Crop Production
 การผลิตพืชอินทรีย์
3 (3-0-6)
0331450-1 Tropical Fruit Crops
 ไม้ผลเมืองร้อน
3 (2-3-5)
0331451-1 Para Rubber Production
 การผลิตยางพารา
3 (2-3-5)
0331452-1 Quality and Standard of Plant Product
 คุณภาพและมาตรฐานผลผลิตพืช
3 (3-0-6)
0331453-1 Agricultural Entomology
 แมลงที่สำคัญทางการเกษตร
3 (2-3-5)
0331454-1 Plant Substrate Culture Technology
 เทคโนโลยีการปลูกพืชบนวัสดุปลูก
3 (2-3-5)
0331455-1 Chemicals Used in Plant Production
 สารเคมีที่ใช้ในการผลิตพืช
3 (2-3-5)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.235.220:16/9/2562 21:13:56