สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี เทียบโอน
 คณะ : เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 สาขาวิชา : สัตวศาสตร์
 ชื่อปริญญา : 
 ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร : 

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010001-1 Life and Social Quality Development
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0020001-1 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.3.1   กลุ่มวิชาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001-1 Thai for Communication
 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.3.2   กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001-1 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3-0-6)
0032002-1 English in Daily Life
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032003-1 English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032004-1 English Conversation
 สนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032005-1 English Writing in Daily Life
 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032006-1 Interactive English Skills
 ทักษะสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.4.1   บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041001-1 Mathematics and Computer in Daily Life
 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1.4.2   เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0042001-1 Science Technology and Environment for Life
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3 (3-0-6)
0042002-1 Amazing Waterlily and Lotus
 มหัศจรรย์แห่งบัว
3 (3-0-6)
0042003-1 Nature of the Whole
 ธรรมชาติของสรรพสิ่ง
3 (3-0-6)
0042004-1 Pet Value
 คุณค่าของสัตว์เลี้ยง
3 (3-0-6)
0043001-1 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)
0043002-1 Sport Sciences for Excercise
 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย
3 (2-2-5)

 1.5   กลุ่มวิชาหมวดศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010002-1 Thai Politic and Government
 การเมืองและการปกครองของไทย
3 (3-0-6)
0010004-1 Society and Law
 สังคมกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
0020002-1 Information for Study
 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
0020003-1 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
0031003-1 Art of Speaking in Daily Life
 ศิลปะการพูดในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0031005-1 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033001-1 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 105
 2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0126303-2 Experimental Design and Analysis in Animal Science
 การวางแผนและวิเคราะห์การทดลองทางสัตวศาสตร์
3 (2-3-5)
0601100-1 Mathematics
 คณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
0602100-1 General Chemistry
 เคมีทั่วไป
3 (2-3-5)
0602120-1 General Organic Chemistry
 เคมีอินทรีย์ทั่วไป
3 (2-3-5)
0602240-1 General Biochemistry
 ชีวเคมีทั่วไป
3 (2-3-5)
0603102-2 General Biology
 ชีววิทยาทั่วไป
3 (2-3-5)
0603232-1 General Microbiology
 จุลชีววิทยาทั่วไป
3 (2-3-5)
0603240-1 Genetics
 พันธุศาสตร์
3 (2-3-5)
0604100-1 Introductory Physics
 ฟิสิกส์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
0607101-1 Principles of Statistics
 หลักสถิติ
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 60
 2.2.1   กลุ่มวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 53
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0121101-1 Basic Skills in Animal Science 1
 ทักษะพื้นฐานสัตวศาสตร์ 1
2 (0-6-2)
0121301-1 Animal Science Seminar 1
 สัมมนาสัตวศาสตร์ 1
1 (0-2-1)
0121304-1 Basic Skills in Animal Science 2
 ทักษะพื้นฐานสัตวศาสตร์ 2
2 (0-6-2)
0122201-2 Animal Nutrition
 โภชนศาสตร์สัตว์
3 (3-0-6)
0122202-2 Forage Crops and Pasture Management
 พืชอาหารสัตว์และการจัดการทุ่งหญ้า
3 (2-3-5)
0122301-2 Feeds and Feeding
 อาหารและการให้อาหารสัตว์
3 (2-3-5)
0123301-2 Poultry Production
 การผลิตสัตว์ปีก
3 (2-3-5)
0123304-2 Swine Production
 การผลิตสุกร
3 (2-3-5)
0123305-2 Dairy Production
 การผลิตโคนม
3 (2-3-5)
0124301-2 Animal Improvement
 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
3 (3-0-6)
0125201-2 Anatomy and Physiology of Domestic Animals
 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง
3 (2-3-5)
0125301-2 Reproductive Physiology and Assisted Technology in Domestic Animals
 สรีรวิทยาและเทคโนโลยีการสืบพันธุ์ในสัตว์เลี้ยง
3 (2-3-5)
0126201-1 Agricultural Economics for Animal Production
 เศรษฐศาสตร์การเกษตรเพื่อการผลิตสัตว์
3 (3-0-6)
0126202-1 Agricultural Interdisciplinary Approach for Livestock Production
 สหวิทยาการทางการเกษตรเพื่อการผลิตปศุสัตว์
3 (2-3-5)
0126302-1 Laws, Regulations and Quality Systems in Livestock Industry
 กฏหมาย ข้อกำหนด และระบบคุณภาพในอุตสาหกรรมการผลิต
3 (3-0-6)
0126313-1 Technical English for Animal Science
 ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับสัตวศาสตร์
3 (3-0-6)
0126401-2 Livestock Farm Management
 การจัดการฟาร์มปศุสัตว์
3 (2-3-5)
0126402-2 Livestock Business
 ธุรกิจปศุสัตว์
3 (2-3-5)
0126403-1 Animal Diseases and Sanitation
 โรคและการสุขาภิบาลสัตว์
3 (2-3-5)

 2.2.2   กลุ่มวิชาฝึกงานและประสบการณ์หน่วยกิตต่ำสุด : 7
 2.2.2.1   กรณีเรียนสหกิจศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0121401-2 Preparation for Cooperative Education
 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1 (0-2-1)
0121405-1 Cooperative Education in Animal Science
 สหกิจศึกษาทางสัตวศาสตร์
6 (0-40-6)

 2.2.2.2   กรณึเรียนวิชาฝึกงานหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0121402-2 Special Problems in Animal Science
 ปัญหาพิเศษสัตวศาสตร์
3 (0-9-3)
0121403-2 Animal Science Seminar 2
 สัมมนาสัตวศาสตร์ 2
1 (0-2-1)
0121404-1 Field Practice in Animal Science
 ฝึกงานสัตวศาสตร์
3 (0-40-3)

 2.3   กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0122302-1 Non-Ruminant Nutrition and Feeding
 โภชนาศาสตร์และการให้อาหารสัตว์ไม่เคี้ยวเอื้อง
3 (2-3-5)
0122303-2 Ruminant Nutrition and Feeding
 โภชนศาสตร์และการให้อาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง
3 (2-3-5)
0123302-3 Incubation and Hatchery Management
 การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก
3 (2-3-5)
0123303-2 Indigenous Chicken Raising
 การเลี้ยงไก่พื้นเมือง
3 (2-3-5)
0123306-2 Beef Production
 การผลิตโค–กระบือเนื้อ
3 (2-3-5)
0123307-2 Behavior of Domestic Animals
 พฤติกรรมของสัตว์เลี้ยง
3 (3-0-6)
0123308-2 Animal Waste Management
 การจัดการของเสียจากสัตว์
3 (3-0-6)
0123309-2 Computer for Animal Production
 คอมพิวเตอร์ในการผลิตสัตว์
3 (1-4-4)
0123310-1 Animal Biotechnolgy
 เทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์
3 (3-0-6)
0123311-2 Sustainable Livestock Production
 การผลิตปศุสัตว์แบบยั่งยืน
3 (3-0-6)
0123312-1 Small Ruminant Production
 การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
3 (2-3-5)
0124302-1 Animal Showing and Judging
 การประกวดและการตัดสินสัตว์
3 (2-3-5)
0126304-1 Poultry Farm Management
 การจัดการฟาร์มสัตว์ปีก
3 (2-3-5)
0126305-1 Poultry Product Management
 การจัดการผลผลิตจากสัตว์ปีก
3 (2-3-5)
0126306-2 Swine Farm Management
 การจัดการฟาร์มสุกร
3 (3-0-6)
0126307-2 Dairy Farm Management
 การจัดการฟาร์มโคนม
3 (2-3-5)
0126308-2 Slaughtering Technology and Meat Evaluation
 เทคโนโลยีการฆ่าและการประเมินคุณภาพเนื้อสัตว์
3 (2-3-5)
0126309-2 Milk Quality and Inspection
 คุณภาพของน้ำนมและการตรวจประเมิน
3 (1-4-4)
0126310-2 Equipment and Automatic System in Livestock Farms
 อุปกรณ์และระบบอัตโนมัติในฟาร์มปศุสัตว์
3 (3-0-6)
0126311-2 Selected Topic in Animal Science
 หัวข้อเฉพาะทางสัตวศาสตร์
3 (2-3-5)
0126312-1 Basic Animal Parasitology
 ปรสิตวิทยาเบื้องต้นในสัตว์
3 (2-3-5)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.226.251.81:18/8/2562 16:02:55