สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี เทียบโอน
 คณะ : เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 สาขาวิชา : สัตวศาสตร์
 ชื่อปริญญา : 
 ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร : 2555

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 24
 1.1.1   กลุ่มวิชาสังคมศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010001-1 Life and Social Quality Development
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)

 1.1.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0020001-1 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)

 1.1.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.1.3.1   บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001-1 Thai for Communication
 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.1.3.2   เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001-1 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3-0-6)
0032002-1 English in Daily Life
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032003-1 English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032004-1 English Conversation
 สนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032005-1 English Writing in Daily Life
 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032006-1 Interactive English Skills
 ทักษะสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)

 1.1.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศษสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.1.4.1   บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041001-1 Mathematics and Computer in Daily Life
 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1.1.4.2   เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0042001-1 Science Technology and Environment for Life
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3 (3-0-6)
0042002-1 Amazing Waterlily and Lotus
 มหัศจรรย์แห่งบัว
3 (3-0-6)
0042003-1 Nature of the Whole
 ธรรมชาติของสรรพสิ่ง
3 (3-0-6)
0042004-1 Pet Value
 คุณค่าของสัตว์เลี้ยง
3 (3-0-6)
0043001-1 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)
0043002-1 Sport Sciences for Excercise
 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย
3 (2-2-5)

 1.2   เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010002-1 Thai Politic and Government
 การเมืองและการปกครองของไทย
3 (3-0-6)
0010004-1 Society and Law
 สังคมกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
0020002-1 Information for Study
 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
0020003-1 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
0031003-1 Art of Speaking in Daily Life
 ศิลปะการพูดในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0031005-1 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033001-1 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 101
 2.1   กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 36หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0123201-1 Principles of Animal Science
 พื้นฐานสัตวศาสตร์
3 (3-0-6)
0126401-1 Agricultural Extension and Technology Transfer
 การส่งเสริมการเกษตรและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
0210101-2 Principles of Economics
 หลักเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
0601100-1 Mathematics
 คณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
0602100-1 General Chemistry
 เคมีทั่วไป
3 (2-3-5)
0602120-1 General Organic Chemistry
 เคมีอินทรีย์ทั่วไป
3 (2-3-5)
0602240-1 General Biochemistry
 ชีวเคมีทั่วไป
3 (2-3-5)
0603102-1 General Biology
 ชีววิทยาทั่วไป
3 (2-3-5)
0603232-1 General Microbiology
 จุลชีววิทยาทั่วไป
3 (2-3-5)
0603240-1 Genetics
 พันธุศาสตร์
3 (2-3-5)
0604100-1 Introductory Physics
 ฟิสิกส์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
0607101-1 Principles of Statistics
 หลักสถิติ
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 50หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.2.1   กลุ่มวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 43หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0121201-1 Basic Skills in Animal Science
 ทักษะพื้นฐานสัตวศาสตร์
3 (0-9-3)
0121301-1 Animal Science Seminar 1
 สัมมนาสัตวศาสตร์ 1
1 (0-2-1)
0122201-2 Animal Nutrition
 โภชนศาสตร์สัตว์
3 (3-0-6)
0122202-1 Forage Crops and Pasture Management
 พืชอาหารสัตว์และการจัดการทุ่งหญ้า
3 (2-3-5)
0122301-1 Feeds and feeding
 อาหารและการให้อาหารสัตว์
3 (2-3-5)
0123301-1 Poultry Production
 การผลิตสัตว์ปีก
3 (2-3-5)
0123304-1 Swine Production
 การผลิตสุกร
3 (2-3-5)
0123305-1 Dairy Production
 การผลิตโคนม
3 (2-3-5)
0124301-1 Animal Improvement
 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
3 (3-0-6)
0125201-1 Anatomy and Physiology of Domestic Animals
 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง
3 (2-3-5)
0126301-1 Livestock farm Management
 การจัดการฟาร์มปศุสัตว์
3 (2-3-5)
0126302-1 Laws, Regulations and Quality Systems in Livestock Industry
 กฏหมาย ข้อกำหนด และระบบคุณภาพในอุตสาหกรรมการผลิต
3 (3-0-6)
0126303-1 Experimental Designs in Animal Science
 การวางแผนการทดลองทางสัตวศาสตร์
3 (3-0-6)
0126402-1 Livestock Business
 ธุรกิจปศุสัตว์
3 (3-0-6)
1032321-1 Diseases and Animal Drugs Uses
 โรคและการใช้ยาในสัตว์
3 (2-3-5)

 2.2.2   กลุ่มวิชาฝึกงานและประสบการณ์หน่วยกิตต่ำสุด : 7หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.2.2.1   กรณีเรียนสหกิจศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : 7หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0121302-1 Preparation for Cooperative Education
 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1 (0-2-1)
0121401-1 Cooperative Education in Animal Science
 สหกิจศึกษาทางสัตวศาสตร์
6 (0-40-15)

 2.2.2.2   กรณีเรียนฝึกงานสัตวศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 7หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0121303-1 Field Practice in Animal Science
 ฝึกงานสัตวศาสตร์
3 (0-40-15)
0121402-1 Special Problems in Animal Science
 ปัญหาพิเศษสัตวศาสตร์
3 (1-4-4)
0121403-1 Animal Science Seminar 2
 สัมมนาสัตวศาสตร์ 2
1 (0-2-1)

 2.3   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 15หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0122302-1 Non-Ruminant Nutrition and Feeding
 โภชนาศาสตร์และการให้อาหารสัตว์ไม่เคี้ยวเอื้อง
3 (2-3-5)
0122303-1 Ruminant Nutrition and Feeding
 โภชนศาสตร์และการให้อาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง
3 (2-3-5)
0123302-2 Incubation and Hatchery Mangement
 การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก
3 (2-3-5)
0123303-1 Indigenous Chicken Raising
 การเลี้ยงไก่พื้นเมือง
3 (2-3-5)
0123306-1 Beef Production
 การผลิตโค - กระบือเนื้อ
3 (2-3-5)
0123307-1 Behavior of Domestic Animals
 พฤติกรรมของสัตว์เลี้ยง
3 (3-0-6)
0123308-1 Animal Waste Management
 การจัดการของเสียจากสัตว์
3 (3-0-6)
0123309-1 Computer for Animal Production
 คอมพิวเตอร์ในการผลิตสัตว์
3 (2-3-5)
0123310-1 Animal Biotechnolgy
 เทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์
3 (3-0-6)
0123311-1 Sustainable Livestock Production
 การผลิตปศุสัตว์แบบยั่งยืน
3 (3-0-6)
0124302-1 Animal Showing and Judging
 การประกวดและการตัดสินสัตว์
3 (2-3-5)
0125301-1 Reproductive Physiology and Artificial Insemination
 สรีรวิทยาการสืบพันธุ์และการผสมเทียม
3 (2-3-5)
0126304-1 Poultry Farm Management
 การจัดการฟาร์มสัตว์ปีก
3 (2-3-5)
0126305-1 Poultry Product Management
 การจัดการผลผลิตจากสัตว์ปีก
3 (2-3-5)
0126306-1 Swine Farm Management
 การจัดการฟาร์มสุกร
3 (3-0-6)
0126307-1 Dairy Farm Management
 การจัดการฟาร์มโคนม
3 (2-3-5)
0126308-1 Animal Slaughtering and Meat Evaluation
 การฆ่าและการประเมินคุณภาพเนื้อสัตว์
3 (2-3-5)
0126309-1 Milk Quality and Inspection
 คุณภาพของน้ำนมและการตรวจประเมิน
3 (2-3-5)
0126310-1 Equipment and Automatic System in Livestock Farms
 อุปกรณ์และระบบอัตโนมัติในฟาร์มปศุสัตว์
3 (3-0-6)
0126311-1 Selected Topic in Animal Science
 หัวข้อเฉพาะทางสัตวศาสตร์
3 (3-0-6)
1033304-1 Basic Animal Parasitology
 ปรสิตวิทยาเบื้องต้นในสัตว์
3 (2-3-5)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.206.15.215:23/8/2562 2:56:27