สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี เทียบโอน
 คณะ : เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 สาขาวิชา : พืชศาสตร์ - พืชไร่
 ชื่อปริญญา : วิทยาศาตรบัณฑิต (พืชศาสตร์)
 ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร : 2554

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010001-1 Life and Social Quality Development
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0020001-1 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001-1 Thai for Communication
 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0032003-1 English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032004-1 English Conversation
 สนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032005-1 English Writing in Daily Life
 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041001-1 Mathematics and Computer in Daily Life
 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0043001-1 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)

 1.5   กลุ่มวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010002-1 Thai Politic and Government
 การเมืองและการปกครองของไทย
3 (3-0-6)
0010003-1 Society and Economy
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
0010004-1 Society and Law
 สังคมกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
0010005-1 Community Society Culture and Environment
 ชุมชน สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
0020002-1 Information for Study
 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
0020003-1 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
0020004-1 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
0020005-1 Religion for Peace
 ศาสนาเพื่อสันติสุข
3 (3-0-6)
0020006-1 Knowledge Management
 การจัดการความรู้
3 (3-0-6)
0020007-1 Recreation in Daily Life
 นันทนาการในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
0031002-1 Thai Literature Appreciation
 วรรณคดีไทยนิยม
3 (3-0-6)
0031003-1 Art of Speaking in Daily Life
 ศิลปะการพูดในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0031004-1 Listening and Reading for Life Quality Development
 การฟังและการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3 (3-0-6)
0031005-1 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0031006-1 Contemporary Thai Literature and Thai Society
 วรรณกรรมไทยร่วมสมัยกับสังคมไทย
3 (3-0-6)
0032001-1 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3-0-6)
0032002-1 English in Daily Life
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032006-1 Interactive English Skills
 ทักษะสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0033001-1 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033002-1 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033003-1 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033004-1 German for Communication
 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033005-1 Russian for Communication
 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0042001-1 Science Technology and Environment for Life
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3 (3-0-6)
0042002-1 Amazing Waterlily and Lotus
 มหัศจรรย์แห่งบัว
3 (3-0-6)
0042003-1 Nature of the Whole
 ธรรมชาติของสรรพสิ่ง
3 (3-0-6)
0042004-1 Pet Value
 คุณค่าของสัตว์เลี้ยง
3 (3-0-6)
0043002-1 Sport Sciences for Excercise
 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย
3 (2-2-5)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 100
 2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 31หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0110103-1 Skill Practice in Plant Science
 ทักษะทางพืชศาสตร์
1 (0-3-1)
0112303-1 Experimental Design in Plant Science
 การวางแผนการทดลองทางพืชศาสตร์
3 (3-0-6)
0601100-1 Mathematics
 คณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
0602100-1 General Chemistry
 เคมีทั่วไป
3 (2-3-5)
0602120-1 General Organic Chemistry
 เคมีอินทรีย์ทั่วไป
3 (2-3-5)
0602240-1 General Biochemistry
 ชีวเคมีทั่วไป
3 (2-3-5)
0603102-1 General Biology
 ชีววิทยาทั่วไป
3 (2-3-5)
0603110-1 General Botany
 พฤกษศาสตร์ทั่วไป
3 (2-3-5)
0603232-1 General Microbiology
 จุลชีววิทยาทั่วไป
3 (2-3-5)
0603240-1 Genetics
 พันธุศาสตร์
3 (2-3-5)
0604100-1 Introductory Physics
 ฟิสิกส์เบื้องต้น
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 53หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.2.1   วิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 22หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0110201-1 Field Practice in Plant Science 1
 ฝึกงานพืชศาสตร์ 1
3 (0-9-3)
0110403-1 Plant Science Seminar
 สัมนาพืชศาสตร์
1 (0-3-1)
0111101-1 Principles of Agriculture
 หลักการเกษตร
3 (3-0-6)
0111203-1 Cultivar and Product Marketing Management and Research
 การจัดการและวิจัยตลาดพืช และผลิตภัณฑ์
3 (3-0-6)
0111410-1 Agricultural Extension and Technology Transfer
 การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
3 (3-0-6)
0117201-1 General Plant Pests
 ศัตรูพืชทั่วไป
3 (2-3-5)
0117301-1 Principles and Methods of Plant Pests Control
 หลักและวิธีการควบคุมศัตรูพืช
3 (2-3-5)
0118302-1 Crop Biotechnology
 เทคโนโลยีชีวภาพพืชปลูก
3 (3-0-6)

 2.2.2   วิชาเอกพืชไร่หน่วยกิตต่ำสุด : 31หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0111202-1 Good Practices in Crop Production
 หลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตพืช
3 (3-0-6)
0111309-1 Cropping System
 ระบบปลูกพืช
3 (3-0-6)
0112201-1 Crop Physiology
 สรีรวิทยาพืชปลูก
3 (2-3-5)
0112301-1 Agricultural Environment
 สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร
3 (3-0-6)
0114302-1 Cereal Crop Technology
 เทคโนโลยีธัญพืช
3 (2-3-5)
0114307-1 Industrial Field Crops
 พืชไร่อุตสาหกรรม
3 (2-3-5)
0114313-1 Energy Crops
 พืชพลังงาน
3 (3-0-6)
0115401-1 Seed Technology
 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
3 (2-3-5)
0116302-1 Soil and Soil Fertility
 ดินและความอุดมสมบูรณ์ของดิน
4 (3-3-7)
0118301-1 Principles of Plant Breeding
 หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช
3 (3-0-6)

 2.3   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 16
 2.3.1   กลุ่มวิชาฝึกงานและประสบการรณ์หน่วยกิตต่ำสุด : 7หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0110301-1 Preparation for Field Practice in Plant Science 2
 เตรียมความพร้อมฝึกงานพืชศาสตร์2
1 (0-2-1)
0110302-1 Preparation for Cooperative Education in Plant Science
 เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางพืชศาสตร์
1 (0-2-1)
0110401-1 Field Practice in Plant Science 2
 ฝึกงานพืชศาสตร์ 2
3 (0-40-0)
0110402-1 Special Problems in Plant Science
 ปัญหาพิเศษทางพืชศาสตร์
3 (1-4-4)
0110404-1 Cooperative Education in Plant Science
 สหกิจศึกษาทางพืชศาสตร์
6 (0-40-0)

 2.3.2   กลุ่มวิชาเลือกทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0111201-1 Organic Agriculture
 เกษตรอินทรีย์
3 (3-0-6)
0111202-1 Good Practices in Crop Production
 หลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตพืช
3 (3-0-6)
0111301-1 Plant Propagation
 การขยายพันธุ์พืช
3 (2-3-5)
0111302-1 Plant Tissue Culture
 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
3 (2-3-5)
0111304-1 Nursery Management
 การจัดการสถานเพาะชำ
3 (2-3-5)
0111305-1 Medicinal Plants
 พืชสมุนไพร
3 (2-3-5)
0111306-1 Principles of Agroforestry
 หลักวนเกษตร
3 (3-0-6)
0111308-1 Plant Production Technology
 เทคโนโลยีการผลิตพืช
3 (2-3-5)
0111309-1 Cropping System
 ระบบปลูกพืช
3 (3-0-6)
0111401-1 Crops Judging
 หลักการตัดสินพืช
3 (2-3-5)
0111403-1 Hydroponic Culture
 การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
3 (2-3-5)
0111404-1 Selected Topics in Plant Science
 หัวข้อเฉพาะทางพืชศาสตร์
3 (2-3-5)
0111405-1 Technology of Plant Products
 ผลิตภัณฑ์จากพืช
3 (2-3-5)
0111406-1 Quality and Standard of Plant Produces
 คุณภาพและมาตราฐานผลิตผลพืช
3 (3-0-6)
0112201-1 Crop Physiology
 สรีรวิทยาพืชปลูก
3 (2-3-5)
0112305-1 Chemical Contaminants in Plants
 สารเคมีปนเปื้อนในพืช
3 (2-3-5)
0112306-1 Chemical Used in Plant Production
 สารเคมีที่ใช้ในการผลิต
3 (2-3-5)
0112402-1 Plant Growth Regulators
 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
3 (2-3-5)
0113204-1 Mushroom Culture
 การเพาะเห็ด
3 (2-3-5)
0113304-1 Ornamental Plant Production Technology
 เทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ
3 (2-3-5)
0113310-1 Vegetable Production Technology
 เทคโนโลยีการผลิตผัก
3 (2-3-5)
0113313-1 Fruit Production Technology
 เทคโนโลยีการผลิตไม้ผล
3 (2-3-5)
0113402-1 Plant Classification
 การจำแนกพรรณไม้
3 (2-3-5)
0115402-1 Seed Production
 การผลิตเมล็ดพันธุ์
3 (2-3-5)
0116302-1 Soil and Soil Fertility
 ดินและความอุดมสมบูรณ์ของดิน
4 (3-3-7)
0116305-1 Soil Management for Food Safety
 การจัดการดินเพื่ออาหารปลอดภัย
4 (3-3-7)
0117305-1 Ecology of Agricultural pests
 นิเวศวิทยาของศัตรูพืชทางการเกษตร
3 (3-0-6)
0117306-1 Diseases of Economic Crops
 โรคของพืชเศรษฐกิจ
3 (2-3-5)
0117307-1 Economic Entomology
 แมลงศัตรูสำคัญทางเศรษฐกิจ
3 (2-3-5)
0118301-1 Principles of Plant Breeding
 หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช
3 (3-0-6)
0118403-1 Conservation of plant Genetic Resource
 อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
3 (3-0-6)
0119301-1 Postharvest Technology
 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
3 (2-3-5)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.226.251.81:18/8/2562 16:37:08