สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี เทียบโอน
 คณะ : เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 สาขาวิชา : ประมง
 ชื่อปริญญา : 
 ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร : 2548

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 41
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.1.1   บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01130002-1 General Economics
 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-3)

 1.1.2   เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01110001-1 Introduction to Sociology
 สังคมวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-3)
01110002-1 Rural Sociology
 สังคมวิทยาชนบท
3 (3-0-3)
01110004-1 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-3)
01110005-1 Human Relations
 มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-3)
01110006-1 Society and Environment
 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-3)
01110007-1 Community and Development
 ชุมชนกับการพัฒนา
3 (3-0-3)
01110354-1 Communication and Society
 การสื่อสารกับสังคม
3 (3-0-3)
01120001-1 Life and Social Skills
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-3)
01130001-1 Society and Economic
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-3)
01130203-1 Industrial Economics
 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
3 (3-0-3)
01140001-1 Society and Government
 สังคมกับการปกครอง
3 (3-0-3)
01140002-1 Thai Politics and Government
 การเมืองกับการปกครองของไทย
3 (3-0-3)
01150001-1 Society and Law
 สังคมกับกฎหมาย
3 (3-0-3)
01150352-1 Labor Law
 กฎหมายแรงงาน
3 (3-0-3)

 1.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.2.1   บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01210001-1 Report Writing and Library Usage
 การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด
3 (3-0-3)

 1.2.2   เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01210004-1 Communication Techniques
 เทคนิคการสื่อความหมาย
3 (3-0-3)
01220001-1 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-3)
01220009-1 Personality Development Techniques
 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-3)
01230001-1 Introduction to Philosophy
 ปรัชญาเบื้องต้น
3 (3-0-3)
01230002-1 Introduction to Logic
 ตรรกวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-3)
01230003-1 Introduction to Buddhist Philosophy
 พุทธปรัชญาเบื้องต้น
3 (3-0-3)
01240001-1 Foundations of Thai Civilization
 พื้นฐานอารยธรรมไทย
3 (3-0-3)
01240003-1 Thai Culture
 วัฒนธรรมไทย
3 (3-0-3)
01240006-1 Modern Civilization
 อารยธรรมยุคใหม่
3 (3-0-3)
01250001-1 Man and Literature
 มนุษย์กับวรรณกรรม
3 (3-0-3)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 9
 1.3.1   บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01320003-1 Technical English 1
 ภาษาอังกฤษเทคนิค 1
3 (3-0-3)
01320101-1 English 1
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-3)

 1.3.2   เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01310101-1 Thai 1
 ภาษาไทย 1
3 (3-0-3)
01320004-1 Technical English 2
 ภาษาอังกฤษเทคนิค 2
3 (3-0-3)
01320005-1 English Conversation 1
 สนทนาภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-3)
01320009-1 English for Everyday Use
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-3)
01320010-1 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-3)
01320011-1 Reading 1
 การอ่าน1
3 (3-0-3)
01320017-1 English for Career 1
 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 1
3 (3-0-3)
01320102-1 English 2
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-3)

 1.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
13020101-1 General Chemistry
 เคมีทั่วไป
3 (2-3-3)
13041101-1 General Biology
 ชีววิทยาทั่วไป
3 (2-3-3)
13080141-1 Physics 1
 ฟิสิกส์ 1
3 (2-3-3)

 1.5   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
13011131-1 Calculus 1
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-3)
13103046-1 Introduction to Computer Package and Application
 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเบื้องต้น
3 (2-3-3)
13121110-1 Principles of Statistics
 หลักสถิติ
3 (3-0-3)

 1.6   กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการหรือกิจกรรมหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01610001-1 Physical Education
 พลศึกษา
1 (0-2-1)
01610002-1 Takraw
 ตระกร้อ
1 (0-2-1)
01610003-1 Badminton
 แบดมินตัน
1 (0-2-1)
01610004-1 Tennis
 เทนนิส
1 (0-2-1)
01610005-1 Table Tennis
 เทเบิลเทนนิส
1 (0-2-1)
01610006-1 Football
 ฟุตบอล
1 (0-2-1)
01610007-1 Basketball
 บาสเกตบอล
1 (0-2-1)
01610010-1 Golf
 กอล์ฟ
1 (0-2-1)
01610011-1 Handball
 แฮนด์บอล
1 (0-2-1)
01610014-1 Volleyball
 วอลเล่ย์บอล
1 (0-2-1)
01610017-1 Track and Field
 กรีฑา
1 (0-2-1)
01610021-1 Petanque
 เปตอง
1 (0-2-1)
01610023-1 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (0-2-1)
01610025-1 Social Dance
 ลีลาศ
1 (0-2-1)
01610027-1 Futsal
 ฟุตซอล
1 (0-2-1)
01620001-1 Recreation
 นันทนาการ
1 (0-2-1)
01620002-1 Outdoor Recreation
 นันทนาการกลางแจ้ง
1 (0-2-1)
01630001-1 Activities 1
 กิจกรรม 1
1 (0-2-1)
01630002-1 Activities 2
 กิจกรรม 2
1 (0-2-1)
01630007-1 Safety Education
 สวัสดิศึกษา
1 (0-2-1)

 2   หมวดวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 99
 2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 44
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
10121101-1 Principles of Aquaculture
 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3 (3-0-3)
10130102-1 Ichthyology
 มีนวิทยา
3 (2-3-3)
10150403-1 Fish Nutrition
 อาหารปลา
3 (2-3-3)
10250304-1 Fishery Extension
 หลักและวิธีการส่งเสริมการประมง
3 (3-0-3)
10260302-1 General Fisheries
 การประมงทั่วไป
3 (3-0-3)
13022101-1 Organic Chemistry
 เคมีอินทรีย์
3 (2-3-3)
13023201-1 General Biochemistry
 ชีวเคมีทั่วไป
4 (3-3-3)
13025201-1 General Analytical Chemistry
 เคมีวิเคราะห์ทั่วไป
3 (2-3-3)
13041102-1 Botany
 พฤกษศาสตร์
3 (2-3-3)
13041103-1 Zoology
 สัตววิทยา
3 (2-3-3)
13041205-1 General Microbiology
 จุลชีววิทยาทั่วไป
4 (3-3-3)
13041207-1 Genetics
 พันธุศาสตร์
3 (2-3-3)
13043360-1 Invertebrate Zoology
 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
3 (2-3-3)
13125340-1 Experimental Design
 การวางแผนการทดลอง
3 (3-0-3)

 2.2   กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 34
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
10111408-1 Field Practices in Fisheries
 การฝึกงานทางการประมง
3 (0-0-225)
10113402-1 Fisheries Seminar
 สัมมนาทางประมง
1 (0-1-1)
10121204-1 Fish Breeding
 การเพาะพันธุ์ปลา
3 (2-3-3)
10121309-1 Coastal Aquaculture
 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
3 (3-0-3)
10121416-1 Fish Culture
 การเลี้ยงปลา
3 (2-3-3)
10140404-1 Disease and Parasite of Fishes
 โรคและปาราสิตสัตว์น้ำ
3 (2-3-3)
10241303-1 Aquatic Ecology
 นิเวศวิทยาทางน้ำ
3 (2-3-3)
10241402-1 Water Quality for Fisheries
 คุณภาพน้ำทางการประมง
3 (2-3-3)
10260407-1 Aquatic Farm Management
 การจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ
3 (3-0-3)
10260408-1 Fishery Management
 การจัดการประมง
3 (3-0-3)
10320301-1 Introduction to Marine Biology
 ชีววิทยาทางทะเลเบื้องต้น
3 (2-3-3)
10440404-1 Quality of Fish and Fishery Products
 คุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์
3 (2-3-3)

 2.3   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 21หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
03271401-1 Selected Topics in Fisheries
 หัวข้อเฉพาะทางประมง
3 (2-3-6)
03271402-1 Applications of Chemicals and Drugs in Aquaculture
 การใช้ยาและสารเคมีทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3 (2-3-5)
03272201-1 Aquatic Plant
 พรรณไม้น้ำ
3 (2-3-6)
03272301-1 Ecology of Fish
 นิเวศวิทยาของปลา
3 (2-3-6)
03272302-1 Physiology of Aquatic Animal
 สรีรวิทยาของสัตว์น้ำ
3 (2-3-6)
03272303-1 Fishery Biology
 ชีววิทยาทางประมง
3 (2-3-5)
03272401-1 Biology of Polluted Water
 ชีววิทยาน้ำเสีย
3 (2-3-6)
10121207-1 Ornamental Fishes Culture
 การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม
3 (2-3-3)
10121415-1 Marine Shrimp Culture
 การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
3 (2-3-3)
10122402-1 Fish Genetics
 พันธุศาสตร์ของปลา
3 (2-3-3)
10130106-1 Introduction to Planktonology
 แพลงก์ตอนวิทยาเบื้องต้น
3 (2-3-3)
10130408-1 Phycology
 สาหร่าย
3 (2-3-3)
10130409-1 Microanatomy of Aquatic Animals
 จุลกายวิภาคของสัตว์น้ำ
3 (2-3-3)
10130410-1 Fish Embryology
 คัพภะวิทยาของปลา
3 (2-3-3)
10140307-1 Fish Diseases
 โรคปลา
3 (2-3-3)
10140404-1 Disease and Parasite of Fishes
 โรคและปาราสิตสัตว์น้ำ
3 (2-3-3)
10140406-1 Aquatic Animal Parasites
 ปาราสิตสัตว์น้ำ
3 (2-3-3)
10150404-1 Fish Feed and Feeding
 อาหารและการให้อาหารสัตว์น้ำ
3 (2-3-3)
10160203-1 Fish Pond Management
 การจัดการบ่อปลา
3 (2-3-3)
10160404-1 Aquatic Animal Hatchery Management
 การจัดการโรงเพาะฟักสัตว์น้ำ
3 (2-3-3)
10160405-1 Prevention of Epizootic in Aquatic Animals
 การป้องกันโรคระบาดสัตว์น้ำ
3 (2-3-3)
10160406-1 Water Quality Management in Fish Ponds
 การจัดการคุณภาพน้ำในบ่อปลา
3 (2-3-3)
10160407-1 Chemical Treatment in Aquatic Aquaculture
 การใช้ยาและสารเคมีทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3 (2-3-3)
10220403-1 Fish Taxonomy
 อนุกรมวิธานของปลา
3 (2-3-3)
10230102-1 Fishery Laws
 กฏหมายประมง
3 (3-0-3)
10230404-1 Marine Fishery Laws
 กฏหมายประมงทะเล
3 (3-0-3)
10241404-1 Fishery Environment
 สิ่งแวดล้อมทางการประมง
3 (2-3-3)
10241405-1 Limnology
 ชลธีวิทยา
3 (2-3-3)
10241407-1 Pesticides in Aquatic System
 สารปราบศัตรูพืชในแหล่งน้ำ
3 (2-3-3)
10241408-1 Toxicology in Aquatic Environments
 พิษวิทยาในแหล่งน้ำ
3 (2-3-3)
10242202-1 Aquatic Animal Conservation
 การอนุรักษ์สัตว์น้ำ
3 (3-0-3)
10250305-1 Fishery Marketing
 การตลาดสัตว์น้ำ
3 (3-0-3)
10250401-1 Fishery Economics
 เศรษฐศาสตร์ประมง
3 (3-0-3)
10250405-1 Aquaculture Economic
 เศรษฐศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3 (3-0-3)
10260201-1 Fishing Gears
 เครื่องมือทางการประมง
3 (2-3-3)
10260303-1 Aquatic Animal Production
 การผลิตสัตว์น้ำ
3 (3-0-3)
10260405-1 Restoration of Aquatic System
 การบูรณะแหล่งน้ำ
3 (2-3-3)
10270302-1 Regulation of Fishery Research Method
 ระเบียบวิธีการวิจัยทางการประมง
3 (3-0-3)
10320303-1 Special Problem in Fishery
 ปัญหาพิเศษทางประมง
3 (0-0-6)
10320402-1 Natantia - Reptantia
 กุ้ง - ปู
3 (2-3-3)
10320405-1 Benthos
 สัตว์หน้าดิน
3 (2-3-3)
10320406-1 Mollusks
 หอย
3 (2-3-3)
10321301-1 Biology of Brackish Water
 ชีววิทยาของน้ำกร่อย
3 (2-3-3)
10330402-1 Marine Pollution
 มลพิษในทะเล
3 (2-3-3)
10330403-1 Estaurine Ecology
 นิเวศวิทยาทางทะเล
3 (2-3-3)
10340401-1 General Oceanography
 สมุทรศาสตร์ทั่วไป
3 (2-3-3)
10520402-1 Construction of Fish Pond
 การสร้างบ่อปลา
3 (2-3-3)

 3   กลุ่มวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.226.251.81:18/8/2562 15:49:04