สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี เทียบโอน
 คณะ : เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 สาขาวิชา : เกษตรกลวิธาน
 ชื่อปริญญา : 
 ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร : 2548

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 41
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.1.1   บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01130002-1 General Economics
 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-3)

 1.1.2   เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01110001-1 Introduction to Sociology
 สังคมวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-3)
01110002-1 Rural Sociology
 สังคมวิทยาชนบท
3 (3-0-3)
01110004-1 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-3)
01110005-1 Human Relations
 มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-3)
01110007-1 Community and Development
 ชุมชนกับการพัฒนา
3 (3-0-3)
01110354-1 Communication and Society
 การสื่อสารกับสังคม
3 (3-0-3)
01120001-1 Life and Social Skills
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-3)
01130001-1 Society and Economic
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-3)
01130203-1 Industrial Economics
 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
3 (3-0-3)
01140001-1 Society and Government
 สังคมกับการปกครอง
3 (3-0-3)
01140002-1 Thai Politics and Government
 การเมืองกับการปกครองของไทย
3 (3-0-3)
01150001-1 Society and Law
 สังคมกับกฎหมาย
3 (3-0-3)
01150352-1 Labor Law
 กฎหมายแรงงาน
3 (3-0-3)

 1.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.2.1   บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01210001-1 Report Writing and Library Usage
 การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด
3 (3-0-3)

 1.2.2   เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01210004-1 Communication Techniques
 เทคนิคการสื่อความหมาย
3 (3-0-3)
01220001-1 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-3)
01220009-1 Personality Development Techniques
 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-3)
01230001-1 Introduction to Philosophy
 ปรัชญาเบื้องต้น
3 (3-0-3)
01230002-1 Introduction to Logic
 ตรรกวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-3)
01230003-1 Introduction to Buddhist Philosophy
 พุทธปรัชญาเบื้องต้น
3 (3-0-3)
01240001-1 Foundations of Thai Civilization
 พื้นฐานอารยธรรมไทย
3 (3-0-3)
01240003-1 Thai Culture
 วัฒนธรรมไทย
3 (3-0-3)
01240006-1 Modern Civilization
 อารยธรรมยุคใหม่
3 (3-0-3)
01310102-1 Thai 2
 ภาษาไทย 2
3 (3-0-3)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 9
 1.3.1   บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01320003-1 Technical English 1
 ภาษาอังกฤษเทคนิค 1
3 (3-0-3)
01320101-1 English 1
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-3)

 1.3.2   เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01310101-1 Thai 1
 ภาษาไทย 1
3 (3-0-3)
01320004-1 Technical English 2
 ภาษาอังกฤษเทคนิค 2
3 (3-0-3)
01320005-1 English Conversation 1
 สนทนาภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-3)
01320009-1 English for Everyday Use
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-3)
01320010-1 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-3)
01320011-1 Reading 1
 การอ่าน1
3 (3-0-3)
01320017-1 English for Career 1
 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 1
3 (3-0-3)
01320102-1 English 2
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-3)

 1.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
13020101-1 General Chemistry
 เคมีทั่วไป
3 (2-3-3)
13041101-1 General Biology
 ชีววิทยาทั่วไป
3 (2-3-3)
13080141-1 Physics 1
 ฟิสิกส์ 1
3 (2-3-3)

 1.5   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
13011131-1 Calculus 1
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-3)
13103046-1 Introduction to Computer Package and Application
 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเบื้องต้น
3 (2-3-3)
13121110-1 Principles of Statistics
 หลักสถิติ
3 (3-0-3)

 1.6   กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการหรือกิจกรรมหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01610001-1 Physical Education
 พลศึกษา
1 (0-2-1)
01610002-1 Takraw
 ตระกร้อ
1 (0-2-1)
01610003-1 Badminton
 แบดมินตัน
1 (0-2-1)
01610004-1 Tennis
 เทนนิส
1 (0-2-1)
01610005-1 Table Tennis
 เทเบิลเทนนิส
1 (0-2-1)
01610006-1 Football
 ฟุตบอล
1 (0-2-1)
01610007-1 Basketball
 บาสเกตบอล
1 (0-2-1)
01610010-1 Golf
 กอล์ฟ
1 (0-2-1)
01610011-1 Handball
 แฮนด์บอล
1 (0-2-1)
01610014-1 Volleyball
 วอลเล่ย์บอล
1 (0-2-1)
01610017-1 Track and Field
 กรีฑา
1 (0-2-1)
01610021-1 Petanque
 เปตอง
1 (0-2-1)
01610023-1 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (0-2-1)
01610025-1 Social Dance
 ลีลาศ
1 (0-2-1)
01610027-1 Futsal
 ฟุตซอล
1 (0-2-1)
01620001-1 Recreation
 นันทนาการ
1 (0-2-1)
01620002-1 Outdoor Recreation
 นันทนาการกลางแจ้ง
1 (0-2-1)
01630001-1 Activities 1
 กิจกรรม 1
1 (0-2-1)
01630002-1 Activities 2
 กิจกรรม 2
1 (0-2-1)
01630007-1 Safety Education
 สวัสดิศึกษา
1 (0-2-1)

 2   หมวดวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 99
 2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
03121101-1 Principles of Agriculture
 หลักการเกษตร
3 (3-0-3)
03151202-1 Principles of Soil Science
 ปฐพีวิทยาเบื้องต้น
3 (2-3-3)
03322105-1 Basic Farm Mechanics 1
 พื้นฐานช่างเกษตร 1
3 (1-6-3)
03322106-1 Basic Farm Mechanics 2
 พื้นฐานช่างเกษตร 2
3 (1-6-3)
03322209-1 Engineering Drawing
 เขียนแบบวิศวกรรม
3 (1-6-3)
04330203-1 Mechanics of Materials
 กลศาสตร์วัสดุ
3 (3-0-3)
13011236-1 Calculus 2
 แคลคูลัส 2
3 (3-0-3)
13080142-1 Physics 2
 ฟิสิกส์ 2
3 (2-3-3)
13081141-1 Applied Mechanics
 กลศาสตร์ประยุกต์
3 (2-3-3)

 2.2   กลุ่มวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 54
 2.2.1   บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
03312403-1 Special Problems in Agricultural Mechanization
 ปัญหาพิเศษทางเกษตรกลวิธาน
3 (0-0-6)

 2.2.2   เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 51หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
03155402-1 Soil and Water Conservation
 การอนุรักษ์ดินและน้ำ
3 (3-0-3)
03311406-1 Field Practices in Agricultural Mechanization 1
 ฝีกงานทางเกษตรกลวิธาน 1
3 (0-0-300)
03311407-1 Field Practices in Agricultural Mechanization 2
 ฝึกงานทางเกษตรกลวิธาน 2
3 (0-0-300)
03313402-1 Agricultural Mechanization Seminar
 สัมมนาทางเกษตรกลวิธาน
1 (0-3-1)
03321302-1 Principles of Agricultural Mechanization
 หลักเกษตรกลวิธาน
2 (2-0-2)
03322202-1 Welding Technology
 เทคโนโลยีการเชื่อมโลหะ
3 (2-3-3)
03322205-1 Farm Buildings and Constructions
 การก่อสร้างอาคารฟาร์ม
3 (2-3-3)
03322207-1 Basic Electric
 พื้นฐานไฟฟ้า
3 (2-3-3)
03322302-1 Machine Shop Technology
 ช่างกลโรงงาน
3 (1-6-3)
03322401-1 Farm Stead Planning and Designs
 ออกแบบและวางแผนอาคารฟาร์ม
3 (2-3-3)
03331201-1 Agricultural Irrigation
 ชลประทานเพื่อการเกษตร
3 (2-3-3)
03331202-1 Engineering Surveying
 วิศวกรรมสำรวจ
3 (2-3-3)
03341201-1 Tractors and Farm Machinery
 แทรคเตอร์และเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม
3 (2-3-3)
03343407-1 Farm Machinery Management
 การจัดการเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม
3 (2-3-3)
03361302-1 Agricultural Products Storage
 การเก็บรักษาผลิตผลเกษตร
3 (2-3-3)
04210441-1 Electric Power and Controls
 ไฟฟ้ากำลังและการควบคุม
3 (2-3-3)
04360313-1 Farm Engines
 เครื่องยนต์ฟาร์ม
3 (2-3-3)
09113306-1 Agricultural Power Transmission
 การถ่ายทอดกำลังเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม
3 (2-3-3)
09113407-1 Farm Tractor and Machinery Performance
 การทดสอบสมรรถนะแทรคเตอร์และเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม
3 (2-3-3)

 2.3   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 18หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
03153302-1 Soil Physics
 ฟิสิกส์ของดิน
3 (2-3-3)
03155303-1 Soil Water and Plant Relationships
 ความสัมพันธ์ระหว่างดินน้ำและพืช
3 (3-0-3)
03312404-1 Agricultural Mechanization Project
 โครงการทางเกษตรกลวิธาน
3 (0-0-6)
03312405-1 Selected Topics in Agricultural Mechanization
 เรื่องเฉพาะทางเกษตรกลวิธาน
3 (2-3-3)
03322101-1 Farm Shop Skills
 ทักษะช่างเกษตร
3 (2-3-3)
03322304-1 Principles of Drawing
 หลักการเขียนแบบ
3 (2-3-3)
03322308-1 Drive Line and Mainitenance
 การใช้และดูแลยานพาหนะ
3 (2-3-3)
03331302-1 Pump and Distribution Systems
 เครื่องสูบน้ำและระบบแจกจ่าย
3 (2-3-3)
03331303-1 Irrigation Systems and Evaluation
 ระบบชลประทานและการประเมินผล
3 (2-3-3)
03331402-1 Drainage
 การระบายน้ำ
3 (3-0-3)
03332401-1 Agricultural Aerial Photo Interpretations
 การแปลภาพถ่ายทางอากาศเพื่อการเกษตร
3 (2-3-3)
03342302-1 Farm Tractors
 ฟาร์มแทรคเตอร์
3 (2-3-3)
03343302-1 Pre-havest Machinery
 เครื่องมือทุ่นแรงก่อนการเก็บเกี่ยว
3 (2-3-3)
03343304-1 Harvest and Post-harvest Machinery
 เครื่องมือเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว
3 (2-3-3)
03343410-1 Livestock Equipment
 เครื่องทุ่นแรงในงานปศุสัตว์
3 (2-3-3)
03343411-1 Fishery Equipment
 เครื่องทุ่นแรงในงานประมง
3 (2-3-3)
03343412-1 Horticulture Equipment
 เครื่องทุ่นแรงในงานพืชสวน
3 (2-3-3)
03343413-1 Field Crop Equipment
 เครื่องทุ่นแรงในงานพืชไร่
3 (2-3-3)
03343414-1 Agro Industry Equipment
 เครื่องมือในงานอุตสาหกรรมเกษตร
3 (2-3-3)
03343415-1 Golf Court Equipment
 เครื่องทุ่นแรงในสนามกอล์ฟ
3 (2-3-3)
03343416-1 Farm Machinery Maintenance
 การบำรุงรักษาเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม
3 (2-3-3)
03343417-1 Applied Hydraulic System for Farm Machinery
 การประยุกต์ระบบไฮดรอลิกส์ในเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม
3 (2-3-3)
03343418-1 Instrumentation and Control for Agriculture
 เครื่องมือวัดและควบคุมทางการเกษตร
3 (2-3-3)
03351401-1 Internal Combustion Engine for Agriculture
 การใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในกับการเกษตร
3 (2-3-3)
03361306-1 Handling and Transportation of Agricultural Products
 เครื่องมือขนถ่ายและขนส่งผลิตผลเกษตร
3 (2-3-3)
03361307-1 Physical and Chemical Properties of Agricultural Products
 คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของผลิตผลเกษตร
3 (2-3-3)
03361403-1 Drying of Agricultural Products
 การทำแห้งผลิตผลเกษตร
3 (2-3-3)
03361405-1 Rice Mill Management
 การจัดการโรงสีข้าว
3 (2-3-3)
03361408-1 Agriculture Process Technology
 เทคโนโลยีการแปรสภาพผลผลิตเกษตร
3 (2-3-3)
03361409-1 Rice Milling Technology
 เทคโนโลยีการสีข้าว
3 (2-3-3)
03361412-1 Refrigeration and Cold Storage
 เครื่องทำความเย็นและห้องเย็น
3 (2-3-3)
03362401-1 Appropriate Technology for Agriculture
 เทคโนโลยีที่เหมาะสมทางการเกษตร
3 (2-2-3)
03362402-1 Farm Waste Management
 การจัดการของเสียในฟาร์ม
3 (2-3-3)
03363401-1 Engineering Economics
 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3 (3-0-3)
03363402-1 Computer for Agriculture Mechaniaztion Management
 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานเกษตรกลวิธาน
3 (2-3-3)
04150312-1 Hydrology
 อุทกวิทยา
3 (2-3-3)
04360202-1 Engines Diagnosis
 การวิเคราะห์เครื่องยนต์
3 (2-3-3)
09114408-1 Agricultural Environment Technology
 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเกษตร
3 (2-3-3)
09212402-1 Packing of Agricultural Products
 การบรรจุหีบห่อผลิตผลเกษตร
3 (2-3-3)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.226.251.81:18/8/2562 15:48:03