สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี เทียบโอน
 คณะ : เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 สาขาวิชา : สัตวศาสตร์
 ชื่อปริญญา : 
 ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร : 2548

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 41
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.1.1   บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01130002-1 General Economics
 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-3)

 1.1.2   เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01110001-1 Introduction to Sociology
 สังคมวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-3)
01110002-1 Rural Sociology
 สังคมวิทยาชนบท
3 (3-0-3)
01110004-1 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-3)
01110005-1 Human Relations
 มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-3)
01110007-1 Community and Development
 ชุมชนกับการพัฒนา
3 (3-0-3)
01110354-1 Communication and Society
 การสื่อสารกับสังคม
3 (3-0-3)
01120001-1 Life and Social Skills
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-3)
01130001-1 Society and Economic
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-3)
01140001-1 Society and Government
 สังคมกับการปกครอง
3 (3-0-3)
01140002-1 Thai Politics and Government
 การเมืองกับการปกครองของไทย
3 (3-0-3)
01150001-1 Society and Law
 สังคมกับกฎหมาย
3 (3-0-3)
01150352-1 Labor Law
 กฎหมายแรงงาน
3 (3-0-3)

 1.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.2.1   บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01210001-1 Report Writing and Library Usage
 การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด
3 (3-0-3)

 1.2.2   เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01210004-1 Communication Techniques
 เทคนิคการสื่อความหมาย
3 (3-0-3)
01220001-1 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-3)
01220009-1 Personality Development Techniques
 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-3)
01230001-1 Introduction to Philosophy
 ปรัชญาเบื้องต้น
3 (3-0-3)
01230002-1 Introduction to Logic
 ตรรกวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-3)
01230003-1 Introduction to Buddhist Philosophy
 พุทธปรัชญาเบื้องต้น
3 (3-0-3)
01240001-1 Foundations of Thai Civilization
 พื้นฐานอารยธรรมไทย
3 (3-0-3)
01240003-1 Thai Culture
 วัฒนธรรมไทย
3 (3-0-3)
01240006-1 Modern Civilization
 อารยธรรมยุคใหม่
3 (3-0-3)
01250001-1 Man and Literature
 มนุษย์กับวรรณกรรม
3 (3-0-3)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 9
 1.3.1   บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01320003-1 Technical English 1
 ภาษาอังกฤษเทคนิค 1
3 (3-0-3)
01320101-1 English 1
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-3)

 1.3.2   เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01310101-1 Thai 1
 ภาษาไทย 1
3 (3-0-3)
01320004-1 Technical English 2
 ภาษาอังกฤษเทคนิค 2
3 (3-0-3)
01320005-1 English Conversation 1
 สนทนาภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-3)
01320009-1 English for Everyday Use
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-3)
01320010-1 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-3)
01320011-1 Reading 1
 การอ่าน1
3 (3-0-3)
01320017-1 English for Career 1
 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 1
3 (3-0-3)
01320102-1 English 2
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-3)

 1.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
13020101-1 General Chemistry
 เคมีทั่วไป
3 (2-3-3)
13041101-1 General Biology
 ชีววิทยาทั่วไป
3 (2-3-3)
13080141-1 Physics 1
 ฟิสิกส์ 1
3 (2-3-3)

 1.5   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
13011131-1 Calculus 1
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-3)
13103046-1 Introduction to Computer Package and Application
 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเบื้องต้น
3 (2-3-3)
13121110-1 Principles of Statistics
 หลักสถิติ
3 (3-0-3)

 1.6   กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการหรือกิจกรรมหน่วยกิตต่ำสุด : 2หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01610001-1 Physical Education
 พลศึกษา
1 (0-2-1)
01610002-1 Takraw
 ตระกร้อ
1 (0-2-1)
01610003-1 Badminton
 แบดมินตัน
1 (0-2-1)
01610004-1 Tennis
 เทนนิส
1 (0-2-1)
01610005-1 Table Tennis
 เทเบิลเทนนิส
1 (0-2-1)
01610006-1 Football
 ฟุตบอล
1 (0-2-1)
01610007-1 Basketball
 บาสเกตบอล
1 (0-2-1)
01610010-1 Golf
 กอล์ฟ
1 (0-2-1)
01610011-1 Handball
 แฮนด์บอล
1 (0-2-1)
01610014-1 Volleyball
 วอลเล่ย์บอล
1 (0-2-1)
01610017-1 Track and Field
 กรีฑา
1 (0-2-1)
01610021-1 Petanque
 เปตอง
1 (0-2-1)
01610023-1 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (0-2-1)
01610025-1 Social Dance
 ลีลาศ
1 (0-2-1)
01610027-1 Futsal
 ฟุตซอล
1 (0-2-1)
01620001-1 Recreation
 นันทนาการ
1 (0-2-1)
01620002-1 Outdoor Recreation
 นันทนาการกลางแจ้ง
1 (0-2-1)
01630001-1 Activities 1
 กิจกรรม 1
1 (0-2-1)
01630002-1 Activities 2
 กิจกรรม 2
1 (0-2-1)
01630007-1 Safety Education
 สวัสดิศึกษา
1 (0-2-1)

 2   หมวดวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 99
 2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 41
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
03121102-1 Crop Production
 การผลิตพืช
3 (3-0-3)
03151202-1 Principles of Soil Science
 ปฐพีวิทยาเบื้องต้น
3 (2-3-3)
03161302-1 Plant Pests and Their Control
 ศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด
3 (3-0-3)
03322101-1 Farm Shop Skills
 ทักษะช่างเกษตร
3 (2-3-3)
03420102-1 Principle and Methods of Agricultural Extension
 หลักและวิธีการส่งเสริมการเกษตร
3 (3-0-3)
03532202-1 Farm Management
 การจัดการฟาร์ม
3 (3-0-3)
03562310-1 Agricultural Marketing
 การตลาดเกษตร
3 (3-0-3)
13022101-1 Organic Chemistry
 เคมีอินทรีย์
3 (2-3-3)
13023201-1 General Biochemistry
 ชีวเคมีทั่วไป
4 (3-3-3)
13041205-1 General Microbiology
 จุลชีววิทยาทั่วไป
4 (3-3-3)
13041206-1 Ecology
 นิเวศวิทยา
3 (2-3-3)
13041207-1 Genetics
 พันธุศาสตร์
3 (2-3-3)
13125340-1 Experimental Design
 การวางแผนการทดลอง
3 (3-0-3)

 2.2   กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 31
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
03211207-1 Field Practice in Animal Science 1
 ฝึกงานสัตวศาสตร์ 1
3 (0-0-225)
03211208-1 Field Practice in Animal Science 2
 ฝึกงานสัตวศาสตร์ 2
3 (0-0-225)
03213402-1 Animal Science Seminar
 สัมมนาสัตวศาสตร์
1 (0-1-2)
03222102-1 Animal Production
 การผลิตสัตว์
3 (3-0-3)
03222405-1 Livestock Management
 การจัดการปศุสัตว์
3 (2-3-3)
03223302-1 Animal Breeding
 การผสมพันธุ์สัตว์
3 (3-0-3)
03261201-1 Animal Nutrition
 โภชนศาสตร์สัตว์
3 (3-0-3)
03261204-1 Forage Crops
 พืชอาหารสัตว์
3 (2-3-3)
03261306-1 Animal Feeds and Feeding
 อาหารและการให้อาหารสัตว์
3 (3-0-3)
03820308-1 Anatomy and Physiology of Domestic Animals
 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง
3 (2-3-3)
03862304-1 Animal Diseases and Sanitation
 โรคและการสุขาภิบาลสัตว์
3 (2-3-3)

 2.3   ชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 27หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
03212403-1 Special Problems in Animal Science
 ปัญหาพิเศษสัตวศาสตร์
3 (0-0-6)
03221201-1 Animal Showing and Judging
 การประกวดและตัดสินสัตว์
3 (2-3-3)
03221404-1 Behavior of Domestic Animal
 พฤติกรรมของสัตว์เลี้ยง
3 (3-0-3)
03221405-1 Animal Waste
 ของเสียจากสัตว์
3 (3-0-3)
03222307-1 Meat and Meat Products
 เนื้อและผลิตภัณฑ์
3 (2-3-3)
03222408-1 Computer for Animal Production
 คอมพิวเตอร์ในการผลิตสัตว์
3 (2-3-3)
03223405-1 Reproductive Physiology and Artificial Insemination
 สรีรวิทยาการสืบพันธุ์และการผสมเทียม
3 (2-3-3)
03231401-1 Poultry Judging and Evaluation
 การตัดสินและประเมินคุณภาพสัตว์ปีก
2 (1-3-3)
03232302-1 Poultry Production
 การผลิตสัตว์ปีก
3 (2-3-3)
03232309-1 Poultry Farm Management
 การจัดการฟาร์มสัตว์ปีก
3 (2-3-3)
03232310-1 Native Chicken Raising
 การเลี้ยงไก่พื้นเมือง
3 (2-3-6)
03232405-1 Poultry Meat Production
 การผลิตเนื้อสัตว์ปีก
3 (2-3-3)
03232407-1 Egg Production
 การผลิตไข่
3 (2-3-3)
03232411-1 Incubation and Hatchery Management
 การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก
3 (2-3-3)
03233302-1 Poultry Breeding and Selection
 การคัดเลือกและผสมพันธุ์สัตว์ปีก
3 (3-0-3)
03233303-1 Avian Physiology
 สรีรวิทยาสัตว์ปีก
3 (3-0-3)
03240302-1 Swine Production
 การผลิตสุกร
3 (2-3-3)
03240305-1 Swine Farm Management
 การจัดการฟาร์มสุกร
3 (2-3-3)
03240401-1 Swine Breeding and Selection
 การผสมพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์สุกร
3 (3-0-3)
03250203-1 Milk and Milk Production
 น้ำนมและผลิตภัณฑ์
3 (2-3-3)
03250306-1 Dairy Production
 การผลิตโคนม
3 (2-3-3)
03250309-1 Beef Production
 การผลิตโค-กระบือเนื้อ
3 (2-3-3)
03250401-1 Milk Handling
 การปฏิบัติน้ำนม
3 (2-3-3)
03250402-1 Dairy Product Inspections
 การตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์น้ำนม
3 (2-3-3)
03261402-1 Applied Animal Nutrition
 โภชนศาสตร์สัตว์ประยุกต์
3 (2-3-3)
03261403-1 Feed Analysis
 วิเคราะห์อาหารสัตว์
3 (2-3-3)
03262402-1 Poultry Nutrition and Feeding
 โภชนศาสตร์และการให้อาหารสัตว์ปีก
3 (3-0-3)
03263402-1 Swine Nutrition and Feeding
 โภชนศาสตร์และการให้อาหารสุกร
3 (3-0-3)
03264403-1 Forage and Pasture Management
 การจัดการทุ่งหญ้าและพืชอาหารสัตว์
3 (2-3-3)
03264405-1 Ruminant Nutrition and Feeding
 โภชนศาสตร์และการให้อาหารสัตว์กระเพาะรวม
3 (3-0-3)
03830302-1 Pharmacology
 เภสัชวิทยา
3 (2-3-3)
03830403-1 Toxicology
 พิษวิทยา
3 (3-0-3)
03850302-1 Animal Parasitology
 ปาราสิตในสัตว์
3 (2-3-3)
03862405-1 Swine Diseases and Sanitation
 โรคและการสุขาภิบาลสุกร
3 (3-0-3)
03862406-1 Cattle Diseases and Sanitation
 โรคและการสุขาภิบาลโค-กระบือ
3 (3-0-3)
03862407-1 Poultry Diseases and Sanitation
 โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ปีก
3 (3-0-3)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.206.15.215:23/8/2562 4:02:48