สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี เทียบโอน
 คณะ : เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 สาขาวิชา : พืชศาสตร์ - พืชสวน
 ชื่อปริญญา : 
 ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร : 2548

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 41
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.1.1   บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01130002-1 General Economics
 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-3)

 1.1.2   เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01110001-1 Introduction to Sociology
 สังคมวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-3)
01110002-1 Rural Sociology
 สังคมวิทยาชนบท
3 (3-0-3)
01110004-1 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-3)
01110005-1 Human Relations
 มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-3)
01110007-1 Community and Development
 ชุมชนกับการพัฒนา
3 (3-0-3)
01110354-1 Communication and Society
 การสื่อสารกับสังคม
3 (3-0-3)
01120001-1 Life and Social Skills
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-3)
01130001-1 Society and Economic
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-3)
01130203-1 Industrial Economics
 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
3 (3-0-3)
01140001-1 Society and Government
 สังคมกับการปกครอง
3 (3-0-3)
01140002-1 Thai Politics and Government
 การเมืองกับการปกครองของไทย
3 (3-0-3)
01150001-1 Society and Law
 สังคมกับกฎหมาย
3 (3-0-3)
01150352-1 Labor Law
 กฎหมายแรงงาน
3 (3-0-3)

 1.2   กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.2.1   บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01210001-1 Report Writing and Library Usage
 การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด
3 (3-0-3)

 1.2.2   เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01220001-1 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-3)
01220009-1 Personality Development Techniques
 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-3)
01230001-1 Introduction to Philosophy
 ปรัชญาเบื้องต้น
3 (3-0-3)
01230002-1 Introduction to Logic
 ตรรกวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-3)
01230003-1 Introduction to Buddhist Philosophy
 พุทธปรัชญาเบื้องต้น
3 (3-0-3)
01240001-1 Foundations of Thai Civilization
 พื้นฐานอารยธรรมไทย
3 (3-0-3)
01240003-1 Thai Culture
 วัฒนธรรมไทย
3 (3-0-3)
01240006-1 Modern Civilization
 อารยธรรมยุคใหม่
3 (3-0-3)
01250001-1 Man and Literature
 มนุษย์กับวรรณกรรม
3 (3-0-3)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 9
 1.3.1   บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01320003-1 Technical English 1
 ภาษาอังกฤษเทคนิค 1
3 (3-0-3)
01320101-1 English 1
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-3)

 1.3.2   เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01310101-1 Thai 1
 ภาษาไทย 1
3 (3-0-3)
01320004-1 Technical English 2
 ภาษาอังกฤษเทคนิค 2
3 (3-0-3)
01320005-1 English Conversation 1
 สนทนาภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-3)
01320009-1 English for Everyday Use
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-3)
01320010-1 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-3)
01320011-1 Reading 1
 การอ่าน1
3 (3-0-3)
01320017-1 English for Career 1
 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 1
3 (3-0-3)
01320102-1 English 2
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-3)

 1.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
13020101-1 General Chemistry
 เคมีทั่วไป
3 (2-3-3)
13041101-1 General Biology
 ชีววิทยาทั่วไป
3 (2-3-3)
13080141-1 Physics 1
 ฟิสิกส์ 1
3 (2-3-3)

 1.5   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
13011131-1 Calculus 1
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-3)
13103046-1 Introduction to Computer Package and Application
 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเบื้องต้น
3 (2-3-3)
13121110-1 Principles of Statistics
 หลักสถิติ
3 (3-0-3)

 1.6   กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการหรือกิจกรรมหน่วยกิตต่ำสุด : 2หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01610001-1 Physical Education
 พลศึกษา
1 (0-2-1)
01610002-1 Takraw
 ตระกร้อ
1 (0-2-1)
01610003-1 Badminton
 แบดมินตัน
1 (0-2-1)
01610004-1 Tennis
 เทนนิส
1 (0-2-1)
01610005-1 Table Tennis
 เทเบิลเทนนิส
1 (0-2-1)
01610006-1 Football
 ฟุตบอล
1 (0-2-1)
01610007-1 Basketball
 บาสเกตบอล
1 (0-2-1)
01610010-1 Golf
 กอล์ฟ
1 (0-2-1)
01610011-1 Handball
 แฮนด์บอล
1 (0-2-1)
01610014-1 Volleyball
 วอลเล่ย์บอล
1 (0-2-1)
01610017-1 Track and Field
 กรีฑา
1 (0-2-1)
01610021-1 Petanque
 เปตอง
1 (0-2-1)
01610023-1 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (0-2-1)
01610025-1 Social Dance
 ลีลาศ
1 (0-2-1)
01610027-1 Futsal
 ฟุตซอล
1 (0-2-1)
01620001-1 Recreation
 นันทนาการ
1 (0-2-1)
01620002-1 Outdoor Recreation
 นันทนาการกลางแจ้ง
1 (0-2-1)
01630001-1 Activities 1
 กิจกรรม 1
1 (0-2-1)
01630002-1 Activities 2
 กิจกรรม 2
1 (0-2-1)
01630007-1 Safety Education
 สวัสดิศึกษา
1 (0-2-1)

 2   หมวดวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 99
 2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 44
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
03122302-1 Plant Physiology
 สรีรวิทยาของพืช
3 (2-3-3)
03122304-1 Agricultural Meteorology
 อุตุนิยมวิทยาเกษตร
3 (3-0-3)
03131204-1 Plant Propagation
 การขยายพันธุ์พืช
3 (2-3-3)
03151202-1 Principles of Soil Science
 ปฐพีวิทยาเบื้องต้น
3 (2-3-3)
03162203-1 Introduction to Plant Pathology
 โรคพืชเบื้องต้น
3 (2-3-3)
03163202-1 General Entomology
 กีฏวิทยาเบื้องต้น
3 (2-3-3)
03164302-1 Weeds and Their Control
 วัชพืชและการป้องกันกำจัด
3 (2-3-3)
03420102-1 Principle and Methods of Agricultural Extension
 หลักและวิธีการส่งเสริมการเกษตร
3 (3-0-3)
13022101-1 Organic Chemistry
 เคมีอินทรีย์
3 (2-3-3)
13023201-1 General Biochemistry
 ชีวเคมีทั่วไป
4 (3-3-3)
13041205-1 General Microbiology
 จุลชีววิทยาทั่วไป
4 (3-3-3)
13041206-1 Ecology
 นิเวศวิทยา
3 (2-3-3)
13041207-1 Genetics
 พันธุศาสตร์
3 (2-3-3)
13125340-1 Experimental Design
 การวางแผนการทดลอง
3 (3-0-3)

 2.1.1   เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
03222102-1 Animal Production
 การผลิตสัตว์
3 (3-0-3)
03261306-1 Animal Feeds and Feeding
 อาหารและการให้อาหารสัตว์
3 (3-0-3)
03862304-1 Animal Diseases and Sanitation
 โรคและการสุขาภิบาลสัตว์
3 (2-3-3)

 2.1.2   เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
03322101-1 Farm Shop Skills
 ทักษะช่างเกษตร
3 (2-3-3)
03331201-1 Agricultural Irrigation
 ชลประทานเพื่อการเกษตร
3 (2-3-3)
03341201-1 Tractors and Farm Machinery
 แทรคเตอร์และเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม
3 (2-3-3)

 2.1.3   เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
03532202-1 Farm Management
 การจัดการฟาร์ม
3 (3-0-3)
03562310-1 Agricultural Marketing
 การตลาดเกษตร
3 (3-0-3)
03570201-1 Agricultural Co-operatives
 สหกรณ์การเกษตร
3 (3-0-3)

 2.2   กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 31หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
03111209-1 Field Practice in Plant Science 1
 ฝึกงานพืชศาสตร์ 1
3 (0-0-225)
03111310-1 Field Practice in Plant Science 2
 ฝึกงานพืชศาสตร์ 2
3 (0-0-225)
03112403-1 Special Problems in Plant Science
 ปัญหาพิเศษทางพืชศาสตร์
3 (0-0-6)
03113402-1 Plant Science Seminar
 สัมมนาพืชศาสตร์
1 (1-0-1)
03122413-1 Principles of Plant Breeding
 หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช
3 (2-3-3)
03131202-1 Principles of Horticulture
 หลักพืชสวน
3 (3-0-3)
03131308-1 Nursery Management
 การจัดการสถานเพาะชำ
3 (2-3-3)
03133202-1 Principles of Vegetable Cultivation
 หลักการปลูกผัก
3 (2-3-3)
03134302-1 Principles of Pomology
 หลักการไม้ผล
3 (2-3-3)
03151305-1 Soil Fertility
 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
3 (3-0-3)
03932403-1 Plant Growth Regulators
 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
3 (2-3-3)

 2.3   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 15หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
03121101-1 Principles of Agriculture
 หลักการเกษตร
3 (3-0-3)
03121102-1 Crop Production
 การผลิตพืช
3 (3-0-3)
03121305-1 Medicinal Plants
 พืชสมุนไพร
3 (2-3-3)
03121402-1 Selected Topics in Plant Science
 เรื่องเฉพาะทางพืชศาสตร์
3 (2-3-6)
03121410-1 Integrated Farming System
 ระบบเกษตรผสมผสาน
3 (3-0-3)
03121411-1 Alternative Agriculture
 เกษตรกรรมทางเลือก
3 (3-0-3)
03121415-1 Appropriate Technology For Rural Quality of Life Development
 การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในชนบท
3 (3-0-3)
03122306-1 Plant Tissue Culture
 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
3 (2-3-3)
03122308-1 Plant Growth and Development
 การเจริญเติบโตและพัฒนาของพืช
3 (2-3-3)
03122401-1 Plant Product
 ผลิตภัณฑ์จากพืช
3 (2-3-6)
03122407-1 Tissue Culture for Agriculture
 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชการเกษตร
3 (2-3-3)
03122412-1 Seed Technology
 วิทยาการเมล็ดพันธุ์
3 (2-3-3)
03122420-1 Conservation of Plant Genetic Resource
 อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
3 (3-0-3)
03122421-1 Hydroponics Culture
 การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
3 (2-3-3)
03131306-1 Techniques in Plant Propagation
 เทคนิคการขยายพันธุ์พืช
3 (2-3-3)
03131411-1 Postharvest Physiology of Fruits and Vegetables
 สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวผลไม้และผัก
3 (2-3-3)
03131412-1 Horticultural Corps Judging
 การตัดสินพืชสวน
3 (2-3-3)
03131414-1 Postharvest Technology of Horticultural Crops
 วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน
3 (2-3-3)
03131415-1 Horticultural Taxonomy
 อนุกรมวิธานพืชสวน
3 (2-3-3)
03132202-1 Ornamental Horticultural
 พืชสวนประดับ
3 (2-3-3)
03132304-1 Commercial Flower Production
 ไม้ดอกการค้า
3 (2-3-3)
03132305-1 Floricultures
 ไม้ดอก
3 (2-3-3)
03132306-1 Ornamental Plants
 ไม้ประดับ
3 (2-3-3)
03132307-1 Lotus and Water Lily Cultivation
 การเลี้ยงบัวประดับ
3 (2-3-6)
03132312-1 Commercial Orchid Production
 การผลิตกล้วยไม้การค้า
3 (2-3-3)
03132318-1 Landscape Planning and Design
 การออกแบบและวางผังจัดสวน
3 (2-3-3)
03132408-1 Potted Plants Production
 การผลิตไม้กระถาง
3 (2-3-3)
03132416-1 Turf Grass
 หญ้าสนาม
3 (2-3-3)
03133212-1 Mushroom Culture
 การเพาะเห็ด
3 (2-3-3)
03133304-1 Commercial Vegetable Production
 สวนผักการค้า
3 (2-3-3)
03133306-1 Industrial Vegetable Crops
 พืชผักอุตสาหกรรม
3 (2-3-3)
03133407-1 Vegetable Breeding
 การปรับปรุงพันธุ์ผัก
3 (2-3-3)
03133409-1 Vegetable Seed Production
 การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชสวน
3 (2-3-3)
03133413-1 Cool Season Vegetables
 พืชผักฤดูหนาว
3 (2-3-3)
03133417-1 Vegetable Production Technology
 เทคโนโลยีการผลิตผัก
3 (2-3-3)
03134304-1 Economic Fruit Crops
 ไม้ผลเศรษฐกิจ
3 (2-3-3)
03134406-1 Orchard Management
 การจัดการสวนไม้ผล
3 (2-3-3)
03134408-1 Tropical Fruit Crops
 ไม้ผลเมืองร้อน
3 (2-3-3)
03134409-1 Subtropical Fruit Crops
 ไม้ผลกึ่งเมืองร้อน
3 (2-3-3)
03134410-1 Temperate Fruit Crops
 ไม้ผลเมืองหนาว
3 (2-3-3)
03134411-1 Fruits Crop Judging
 การตัดสินผลไม้
3 (2-3-3)
03141320-1 Principles of Agroforestry
 หลักวนเกษตร
3 (2-3-6)
03153302-1 Soil Physics
 ฟิสิกส์ของดิน
3 (2-3-3)
03155303-1 Soil Water and Plant Relationships
 ความสัมพันธ์ระหว่างดินน้ำและพืช
3 (3-0-3)
03155402-1 Soil and Water Conservation
 การอนุรักษ์ดินและน้ำ
3 (3-0-3)
03155405-1 Soil Management
 การจัดการดิน
3 (3-0-3)
03161301-1 Plant Protection
 อารักขาพืช
3 (2-3-3)
03161302-1 Plant Pests and Their Control
 ศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด
3 (3-0-3)
03161303-1 Biological Control of Plant Pests
 การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
3 (2-3-3)
03162406-1 Diseases of Ornamental Plants
 โรคพืชสวนประดับ
3 (2-3-3)
03162408-1 Diseases of Vegetable Crops
 โรคพืชผัก
3 (2-3-3)
03162410-1 Diseases of Fruit Crops
 โรคไม้ผล
3 (2-3-3)
03163204-1 Stored Products Pests
 แมลงศัตรูผลผลิตในโรงเก็บ
3 (2-2-3)
03163206-1 Sericulture
 การเลี้ยงไหม
3 (2-2-3)
03163207-1 Apiculture
 การเลี้ยงผึ้ง
3 (2-2-3)
03163305-1 Economic Entomology
 แมลงศัตรูสำคัญทางเศรษฐกิจ
3 (2-3-3)
03163408-1 Insect Pests of Vegetable Crops
 แมลงศัตรูพืชผัก
3 (2-2-3)
03163409-1 Insect Pests of Fruit Crops
 แมลงศัตรูไม้ผล
3 (2-2-3)
03163410-1 Insect Pests of Ornamental Plants
 แมลงศัตรูไม้ดอกไม้ประดับ
3 (2-2-3)
03171303-1 Landscape Desgin
 วิธีการออกแบบภูมิทัศน์
3 (2-3-3)
03171310-1 Planting Design
 การออกแบบวางผังพืชสวน
3 (3-0-3)
03172103-1 Fundamental Architecture Design
 หลักการออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น
3 (2-3-3)
03172105-1 Landscape Construction Materials
 วัสดุก่อสร้างงานภูมิทัศน์
3 (2-3-3)
03172107-1 Landscape Surveying
 การสำรวจภูมิทัศน์
3 (2-3-3)
03172208-1 Graphic Communication
 เลขะนิเทศ
3 (2-3-3)
13041102-1 Botany
 พฤกษศาสตร์
3 (2-3-3)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.206.15.215:23/8/2562 3:26:41