สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี เทียบโอน
 คณะ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
 สาขาวิชา : เทคโนโลยีไฟฟ้า
 ชื่อปริญญา : อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีไฟฟ้า)
 ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร : 2556

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010001-301 Life and Social Quality Development
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0020001-301 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.3.1   กลุ่มวิชาภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001-301 Thai for Communication
 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.3.2   กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001-301 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3-0-6)
0032002-301 English in Daily Life
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032003-301 English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.4.1   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041001-301 Mathematics and Computer in Daily Life
 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1.4.2   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0042001-301 Science Technology and Environment for Life
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3 (3-0-6)
0042002-301 Amazing Waterlily and Lotus
 มหัศจรรย์แห่งบัว
3 (3-0-6)
0042003-301 Nature of the Whole
 ธรรมชาติของสรรพสิ่ง
3 (3-0-6)
0042004-301 Pet Value
 คุณค่าของสัตว์เลี้ยง
3 (3-0-6)
0043001-301 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)
0043002-301 Sport Sciences for Exercise
 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย
3 (2-2-5)

 1.5   กลุ่มวิชาหมวดศึกษาทั่วไป เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0020002-301 Information for Study
 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
0020003-301 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
0020004-301 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
0020005-301 Religion for Peace
 ศาสนาเพื่อสันติสุข
3 (3-0-6)
0020006-301 Knowledge Management
 การจัดการความรู้
3 (3-0-6)
0020007-301 Recreation in Daily Life
 นันทนาการในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
0032004-301 English Conversation
 สนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032005-301 English Writing in Daily Life
 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032006-301 Interactive English Skills
 ทักษะสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0033001-301 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033002-301 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033003-301 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 101
 2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 28
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0351103-301 Engineering Drawing
 การเขียนแบบวิศวกรรม
3 (2-3-5)
0352105-301 Basic Skill Engineering Practice
 ฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม
2 (0-6-2)
0353203-301 Engineering Mechanics
 กลศาสตร์วิศวกรรม
3 (3-0-6)
0601109-302 Calculus for Engineers 1
 แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 1
3 (3-0-6)
0601110-301 Calculus for Engineers 2
 แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 2
3 (3-0-6)
0604101-302 Physics 1
 ฟิสิกส์ 1
3 (3-0-6)
0604102-302 Physics Laboratory 1
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1 (0-3-1)
0604103-301 Physics 2
 ฟิสิกส์ 2
3 (3-0-6)
0604104-301 Physics Laboratory 2
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1 (0-3-1)
0606113-301 Computer Package Application
 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
3 (2-2-5)
0607101-301 Principles of Statistics
 หลักสถิติ
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 57
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0352101-301 Digital Circuits and Logic Design
 วงจรดิจิทัลและการออกแบบลอจิก
3 (3-0-6)
0352102-301 Digital Circuits Laboratory
 ปฏิบัติการวงจรดิจิทัล
1 (0-3-1)
0352103-301 Fundamentals of Electrical Engineering
 หลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้า
3 (3-0-6)
0352104-301 Fundamentals of Electrical Engineering Laboratory
 ปฏิบัติการหลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้า
1 (0-3-1)
0352201-301 Engineering Electronics
 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
3 (2-3-5)
0352202-301 Electrical Engineering Mathematics
 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
3 (3-0-6)
0352203-301 Electrical Power System
 ระบบไฟฟ้ากำลัง
3 (3-0-6)
0352204-301 Electrical Instruments and Measurements
 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
3 (3-0-6)
0352205-301 Electrical Intruments and Measurements Laboratory
 ปฏิบัติการเครื่องมือและการวัดทางไฟฟ้า
1 (0-3-1)
0352206-301 Electric Circuits 1
 วงจรไฟฟ้า 1
3 (3-0-6)
0352301-301 Electric Circuits 2
 วงจรไฟฟ้า 2
3 (3-0-6)
0352302-301 Electric Circuits Laboratory
 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
1 (0-3-1)
0352303-301 Electrical Machines 1
 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
3 (3-0-6)
0352304-301 Electrical Machines 2
 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2
3 (3-0-6)
0352305-301 Electrical Machines Laboratory
 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า
1 (0-3-1)
0352306-301 Power Electronics
 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
3 (3-0-6)
0352307-301 Power Electronics Laboratory
 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
1 (0-3-1)
0352308-301 Engineering Project Preparation
 เตรียมโครงงานวิศวกรรม
1 (1-0-2)
0352309-301 Electrical Engineering Project
 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
3 (1-6-4)
0352310-301 Programmable Logic Control Systems
 ระบบควบคุมแบบตรรกะ
3 (2-3-5)
0352311-301 Microprocessor
 ไมโครโปรเซสเซอร์
3 (3-0-6)
0352312-301 Microprocessor Laboratory
 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์
1 (0-3-1)
0352313-301 Industrial Instrumentation
 เครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม
3 (2-3-5)
0352314-301 Electric Power System Analysis
 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง
3 (3-0-6)
0352315-301 Electric Power System Laborabory
 ปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง
1 (0-3-1)

 2.3   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 16
 2.3.1   กลุ่มวิชาชีพเลือกเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0352316-301 Cooperative Education and On the Job Training Preparation
 การเตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงาน
1 (1-0-2)
0352317-301 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-40-0)
0352318-301 On the Job Training
 การฝึกงาน
3 (0-40-0)

 2.3.2   กลุ่มวิชาชีพเลือกทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 9หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0352319-301 Electrical System Installation and Maintenance
 การติดตั้งและการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
3 (2-3-5)
0352320-301 Electrical Engineering Drawing
 เขียนแบบวิศวกรรมไฟฟ้า
3 (1-4-5)
0352321-301 Electrical System Design
 การออกแบบระบบไฟฟ้ากำลัง
3 (3-0-6)
0352322-301 Electrical Energy Conservation and Management
 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงานไฟฟ้า
3 (3-0-6)
0352323-301 Electrical Energy Conservation and Management Laboratory
 ปฏิบัติการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานไฟฟ้า
1 (0-3-1)
0352324-301 Alternative Energy
 พลังงานทางเลือก
3 (3-0-6)
0352325-301 Illumination Engineering
 วิศวกรรมแสงสว่าง
3 (3-0-6)
0352326-301 Electric Drives
 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
3 (3-0-6)
0352327-301 Power System Protection
 การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง
3 (3-0-6)
0352328-301 Electric Power and Controls
 ไฟฟ้ากำลังและการควบคุม
3 (2-3-5)
0352329-301 Control Systems
 ระบบควบคุม
3 (3-0-6)
0352330-301 Selected Topics in Electrical Engineering
 หัวข้อทางเลือกวิศวกรรมไฟฟ้า
3 (3-0-6)
0352331-301 Electric Power Plant
 โรงต้นกำลังไฟฟ้า
3 (3-0-6)
0352332-301 Electromagnetic Engineering
 วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า
3 (3-0-6)
0352333-301 Applications of Solar Cells
 การประยุกต์ใช้งานเซลล์แสงอาทิตย์
3 (3-0-6)
0352334-301 Computer Programming
 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (2-3-5)

 3   เลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.206.194.83:20/9/2562 12:25:28