สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี เทียบโอน
 คณะ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
 สาขาวิชา : เทคโนโลยีอุตสาหการ
 ชื่อปริญญา : 
 ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร : 2556

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010001-301 Life and Social Quality Development
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชามนุษศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0020001-301 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.3.1   กลุ่มวิชาภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001-301 Thai for Communication
 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.3.2   กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001-301 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3-0-6)
0032002-301 English in Daily Life
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032003-301 English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.4.1   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041001-301 Mathematics and Computer in Daily Life
 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1.4.2   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0042001-301 Science Technology and Environment for Life
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3 (3-0-6)
0042002-301 Amazing Waterlily and Lotus
 มหัศจรรย์แห่งบัว
3 (3-0-6)
0042003-301 Nature of the Whole
 ธรรมชาติของสรรพสิ่ง
3 (3-0-6)
0042004-301 Pet Value
 คุณค่าของสัตว์เลี้ยง
3 (3-0-6)
0043001-301 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)
0043002-301 Sport Sciences for Exercise
 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย
3 (2-2-5)

 1.5   กลุ่มวิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032004-301 English Conversation
 สนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032005-301 English Writing in Daily Life
 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032006-301 Interactive English Skills
 ทักษะสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0033001-301 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033002-301 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033003-301 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 2   หมวยวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 103
 2.1   กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 42
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0351101-301 Basic Engineering Practice
 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม
3 (1-6-4)
0351102-301 Engineering Materials
 วัสดุวิศวกรรม
3 (2-3-5)
0351103-301 Engineering Drawing
 การเขียนแบบวิศวกรรม
3 (2-3-5)
0351104-301 Mechanical Tools Practice 1
 การปฏิบัติงานเครื่องมือกล 1
3 (1-6-4)
0351105-301 Solid Mechanics
 กลศาสตร์ของแข็ง
3 (3-0-6)
0351106-301 Industrial Management
 การบริหารงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
0351201-301 Mechanical Tools Practice 2
 การปฏิบัติงานเครื่องมือกล 2
3 (1-6-4)
0351202-301 Applied Mechanics
 กลศาสตร์ประยุกต์
3 (3-0-6)
0351203-301 Manufacturing Process
 กรรมวิธีการผลิต
3 (2-3-5)
0351204-301 Engineering Statistics
 สถิติวิศวกรรม
3 (3-0-6)
0352103-301 Fundamentals of Electrical Engineering
 หลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้า
3 (3-0-6)
0601109-302 Calculus for Engineers 1
 แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 1
3 (3-0-6)
0601110-301 Calculus for Engineers 2
 แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 2
3 (3-0-6)
0602100-301 General Chemistry
 เคมีทั่วไป
3 (2-3-5)

 2.2   กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 42
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0351205-301 Engineering Metallurgy
 โลหะวิทยาในงานวิศวกรรม
3 (2-3-5)
0351206-301 Computer Aided Drafting
 การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
3 (2-3-5)
0351207-301 Work Study
 การศึกษางาน
3 (2-3-5)
0351208-301 Safety Engineering
 วิศวกรรมความปลอดภัย
3 (3-0-6)
0351209-301 Production Planning and Control
 การวางแผนและควบคุมการผลิต
3 (3-0-6)
0351301-301 Computer-Aided Design and Manufacturing
 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและผลิต
3 (2-3-5)
0351302-301 Quality Control
 การควบคุมคุณภาพ
3 (3-0-6)
0351303-301 Computer for Industrial Technology
 คอมพิวเตอร์สำหรับนักเทคโนโลยีอุตสาหการ
2 (1-3-3)
0351304-301 Engineering Economics
 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3 (3-0-6)
0351305-301 Operations Research
 การวิจัยดำเนินงาน
3 (3-0-6)
0351306-301 Industrial Projects Preparation
 เตรียมโครงงานอุตสาหกรรม
1 (1-0-2)
0351307-301 Maintenance Engineering
 วิศวกรรมการบำรุงรักษา
3 (3-0-6)
0351308-301 Tools Engineering
 วิศวกรรมเครื่องมือ
3 (2-3-5)
0351401-301 Industrial Plant Layout and Design
 การออกแบบและวางผังโรงงานอุตสาหกรรม
3 (2-3-5)
0351402-301 Industrial Projects
 โครงงานอุตสาหกรรม
3 (1-6-4)

 2.3   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 19
 2.3.1   กลุ่มวิชาชีพเลือกเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0351309-301 Cooperative Education and Industrial Internship Preparation
 เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงาน
1 (1-0-2)

 2.3.1.1   กลุ่มวิชาชีพเลือกเฉพาะ 1หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0351310-301 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-40-0)

 2.3.1.2   กลุ่มวิชาชีพเลือกเฉพาะ 2หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0351311-301 Industrial Internship
 การฝึกงาน
3 (0-40-0)

 2.3.2   กลุ่มวิชาชีพเลือกทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0351311-301 Industrial Internship
 การฝึกงาน
3 (0-40-0)
0351312-301 Energy Management in Industrial Plants
 การจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
0351313-301 Supply Chain Management
 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
3 (3-0-6)
0351314-301 Industrial Productivity
 การเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
0351315-301 Industrial and Environmental Law
 กฎหมายอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
0351316-301 Lean Manufacturing System
 ระบบการผลิตแบบลีน
3 (3-0-6)
0351317-301 Logistics Engineering
 วิศวกรรมโลจิสติกส์
3 (3-0-6)
0351318-301 Design of Production Machine Elements
 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการผลิต
3 (3-0-6)
0351319-301 Automatic Machine Technology
 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
3 (1-6-4)
0351320-301 Production Engineering Practice
 การปฏิบัติงานอุตสาหกรรมการผลิต
3 (1-6-4)
0351321-301 Material Handling Technology
 เทคโนโลยีการขนถ่ายวัสดุ
3 (3-0-6)
0351322-301 Jig and Fixture Design
 การออกแบบอุปกรณ์นำเจาะและจับงาน
3 (2-3-5)
0351323-301 Value Engineering
 วิศวกรรมคุณค่า
3 (3-0-6)
0351324-301 Quality Assurance
 การประกันคุณภาพ
3 (3-0-6)
0351325-301 Punch and Die Design
 การออกแบบแม่พิมพ์โลหะ
3 (2-3-5)
0351326-301 Plastic Mold Design
 การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก
3 (2-3-5)
0351327-301 Industrial Organization Psychology
 จิตวิทยาการจัดองค์กรอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
0351328-301 Pneumatics and Hydraulics
 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
3 (3-0-6)
0351329-301 Heat Treatment
 การอบชุบโลหะ
3 (2-3-5)
0351330-301 Advanced Mechanical Tool Practices
 การปฏิบัติงานเครื่องมือกลชั้นสูง
3 (1-6-4)
0351331-301 Foundry Engineering
 วิศวกรรมการหล่อโลหะ
3 (2-3-5)
0351332-301 Welding Engineering
 วิศวกรรมการเชื่อม
3 (2-3-5)
0351333-301 Welding Inspestion
 การตรวจสอบงานเชื่อม
3 (2-3-5)
0351334-301 Product Disign and Development
 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
3 (3-0-6)
0351335-301 Renewable Energy Technology
 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
3 (3-0-6)
0351336-301 Personnel Management
 การบริหารงานบุคคล
3 (3-0-6)
0352104-301 Fundamentals of Electrical Engineering Laboratory
 ปฏิบัติการหลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้า
1 (0-3-1)
0352104-302 Fundamentals of Electrical Engineering Laboratory
 ปฏิบัติการหลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้า
1 (0-3-1)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.176.189:22/9/2562 6:34:25