สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี เทียบโอน
 คณะ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
 สาขาวิชา : ประมง
 ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง)
 ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร : 2554

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010001-301 Life and Social Quality Development
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0020001-301 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.3.1   กลุ่มวิชาภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001-301 Thai for Communication
 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.3.2   กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001-301 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3-0-6)
0032002-301 English in Daily Life
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032003-301 English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032004-301 English Conversation
 สนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032005-301 English Writing in Daily Life
 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032006-301 Interactive English Skills
 ทักษะสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.4.1   บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041001-301 Mathematics and Computer in Daily Life
 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1.4.2   เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0042001-301 Science Technology and Environment for Life
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3 (3-0-6)
0042002-301 Amazing Waterlily and Lotus
 มหัศจรรย์แห่งบัว
3 (3-0-6)
0042003-301 Nature of the Whole
 ธรรมชาติของสรรพสิ่ง
3 (3-0-6)
0042004-301 Pet Value
 คุณค่าของสัตว์เลี้ยง
3 (3-0-6)
0043001-301 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)
0043002-301 Sport Sciences for Exercise
 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย
3 (2-2-5)

 1.5   กลุ่มวิชาหมวดศึกษาทั่วไป เลือกศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010002-301 Thai Politic and Government
 การเมืองและการปกครองของไทย
3 (3-0-6)
0010003-301 Society and Economy
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
0010004-301 Society and Law
 สังคมกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
0010005-301 Community Society Culture and Environment
 ชุมชน สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
0020002-301 Information for Study
 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
0020003-301 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
0020004-301 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
0020005-301 Religion for Peace
 ศาสนาเพื่อสันติสุข
3 (3-0-6)
0020006-301 Knowledge Management
 การจัดการความรู้
3 (3-0-6)
0020007-301 Recreation in Daily Life
 นันทนาการในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
0031002-301 Thai Literature Appreciation
 วรรณคดีไทยนิยม
3 (3-0-6)
0031003-301 Art of Speaking in Daily Life
 ศิลปะการพูดในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0031004-301 Listening and Reading for Life Quality Development
 การฟังและการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3 (3-0-6)
0031005-301 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0031006-301 Contemporary Thai Literature and Thai Society
 วรรณกรรมไทยร่วมสมัยกับสังคมไทยปัจจุบัน
3 (3-0-6)
0032001-301 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3-0-6)
0032002-301 English in Daily Life
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032003-301 English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032004-301 English Conversation
 สนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032005-301 English Writing in Daily Life
 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032006-301 Interactive English Skills
 ทักษะสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0033001-301 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033002-301 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033003-301 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033004-301 German for Communication
 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033005-301 Russian for Communication
 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0042001-301 Science Technology and Environment for Life
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3 (3-0-6)
0042002-301 Amazing Waterlily and Lotus
 มหัศจรรย์แห่งบัว
3 (3-0-6)
0042003-301 Nature of the Whole
 ธรรมชาติของสรรพสิ่ง
3 (3-0-6)
0042004-301 Pet Value
 คุณค่าของสัตว์เลี้ยง
3 (3-0-6)
0043001-301 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)
0043002-301 Sport Sciences for Exercise
 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย
3 (2-2-5)

 2   หมวดวิชาชีพเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 100
 2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 38
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0140201-301 Fishery Skills
 ทักษะวิชาชีพทางประมง
1 (0-3-1)
0142202-301 Aquatic Invertebrate
 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในน้ำ
3 (2-3-5)
0148202-301 Statistics and Experimental Design in Fisheries
 สถิติและการวางแผนการทดลองทางประมง
3 (3-0-6)
0210101-301 Principles of Economics
 หลักเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
0601103-301 Calculus 1
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
0602100-301 General Chemistry
 เคมีทั่วไป
3 (2-3-5)
0602120-301 General Organic Chemistry
 เคมีอินทรีย์ทั่วไป
3 (2-3-5)
0602240-301 General Biochemistry
 ชีวเคมีทั่วไป
3 (2-3-5)
0602280-301 General Analytical Chemistry
 เคมีวิเคราะห์ทั่วไป
3 (2-3-5)
0603102-301 General Biology
 ชีววิทยาทั่วไป
3 (2-3-5)
0603230-301 Microbiology
 จุลชีววิทยา
3 (3-0-6)
0603231-301 Microbiology Laboratory
 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
1 (0-3-1)
0603240-301 Genetics
 พันธุศาสตร์
3 (2-3-5)
0604100-301 Introductory Physics
 ฟิสิกส์เบื้องต้น
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 47
 2.2.1   บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 40
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0140301-301 Field Practices in Fisheries
 การฝึกงานทางประมง
3 (0-9-3)
0141201-301 Aquaculture
 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3 (3-0-6)
0141301-301 Fish Breeding
 การเพาะพันธุ์ปลา
3 (2-3-5)
0141302-301 Fish Culture
 การเลี้ยงปลา
3 (2-3-5)
0141303-301 Aquatic Animal Feed
 อาหารสัตว์น้ำ
3 (2-3-5)
0141304-301 Coastal Aquaculture
 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
3 (2-3-5)
0142201-301 Ichthyology
 มีนวิทยา
3 (2-3-5)
0142301-301 Introduction to Marine Biology
 ชีววิทยาทางทะเลเบื้องต้น
3 (2-3-5)
0143201-301 Aquatic Ecology
 นิเวศวิทยาทางน้ำ
3 (2-3-5)
0143301-301 Water Quality for Fisheries
 คุณภาพน้ำทางประมง
3 (2-3-5)
0144401-301 Fishery Resource Management
 การจัดการทรัพยากรประมง
3 (3-0-6)
0146401-301 Fishery Seminar
 สัมมนาทางประมง
1 (1-0-2)
0147301-301 Diseases and Parasites of Aquatic Animals
 โรคและปรสิตสัตว์น้ำ
3 (2-3-5)
0148201-301 Software Application for Fishery Evaluation and Presentation
 การใช้โปรแกรมประมวลผลทางประมงและนำเสนอข้อมูล
3 (2-3-5)

 2.2.2   เลือก (กลุ่มฝึกประสบการณ์/สหกิจศึกษา)หน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0140302-301 Preparation for Experience Training in Fisheries
 การเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์ประมง
1 (0-2-1)
0140303-301 Preparation for Cooperative Education
 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1 (0-2-1)
0140401-301 Experience Training in Fisheries
 การฝึกประสบการณ์ประมง
3 (0-40-3)
0140402-301 Fisthery Cooperative Education
 สหกิจศึกษาทางประมง
6 (0-40-6)
0148401-301 Special Problems in Fisheries
 ปัญหาพิเศษทางประมง
3 (1-6-4)

 2.3   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 15หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0140202-301 Diving
 การดำน้ำ
3 (1-6-4)
0141305-301 Marine Shrimp Culture
 การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
3 (2-3-5)
0141306-301 Marine Fish Culture
 การเพาะเลี้ยงปลาทะเล
3 (2-3-5)
0141307-301 Ornamental Fish Culture
 การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม
3 (2-3-5)
0141401-301 Water Quality Management in Aquatic Animal Ponds
 การจัดการคุณภาพน้ำในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3 (2-3-5)
0141402-301 Construction of Aquatic Animal Ponds
 การสร้างบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3 (2-3-5)
0141403-301 Aquatic Animal Nutrition
 โภชนศาสตร์สัตว์น้ำ
3 (2-3-5)
0141404-301 Aquatic Larval Feed Technology
 เทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำวัยอ่อน
3 (2-3-5)
0141405-301 Aquatic Animal Feed and Feeding
 อาหารและการให้อาหารสัตว์น้ำ
3 (2-3-5)
0142302-301 Introduction to Planktonology
 แพลงก์ตอนวิทยาเบื้องต้น
3 (2-3-5)
0142303-301 Phycology
 สาหร่าย
3 (2-3-5)
0142304-301 Natantia and Reptantia
 กุ้งและปู
3 (2-3-5)
0142305-301 Mollusks
 หอย
3 (2-3-5)
0142306-301 Benthos
 สัตว์หน้าดิน
3 (2-3-5)
0142307-301 Aquatic Plants in Fisheries
 พรรณไม้น้ำทางประมง
3 (2-3-5)
0142401-301 Fish Genetics
 พันธุศาสตร์ของปลา
3 (2-3-5)
0142402-301 Fish Taxonomy
 อนุกรมวิธานของปลา
3 (2-3-5)
0142403-301 Fishery Biology
 ชีววิทยาประมง
3 (2-3-5)
0142404-301 Aquatic Amphibian and Reptiles
 สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำและสัตว์เลื้อยคลานในน้ำ
3 (2-3-5)
0143302-301 Fishery Environment
 สิ่งแวดล้อมทางประมง
3 (3-0-6)
0143401-301 Limnology
 ชลธีวิทยา
3 (2-3-5)
0143402-301 Pesticides in Aquatic Systems
 สารกำจัดศัตรูพืชในแหล่งน้ำ
3 (2-3-5)
0143403-301 Aquatic Toxicology
 พิษวิทยาในแหล่งน้ำ
3 (2-3-5)
0143404-301 Marine Ecology
 นิเวศวิทยาทางทะเล
3 (2-3-5)
0143405-301 Estuarine Ecology
 นิเวศวิทยาของน้ำกร่อย
3 (2-3-5)
0143406-301 General Oceanography
 สมุทรศาสตร์ทั่วไป
3 (2-3-5)
0143407-301 Ecology of Fishes
 นิเวศวิทยาของปลา
3 (2-3-5)
0143408-301 Coral Reef and Seagrass Ecology
 นิเวศวิทยาแนวปะการังและหญ้าทะเล
3 (2-3-5)
0144201-301 Fishery Technology
 เทคโนโลยีประมง
3 (3-0-6)
0144301-301 Fishery Laws
 กฎหมายประมง
3 (3-0-6)
0144302-301 Aquatic Animal Conservation
 การอนุรักษ์สัตว์น้ำ
3 (3-0-6)
0144303-301 Fishery Extension
 การส่งเสริมการประมง
3 (3-0-6)
0144304-301 Fishing Gears
 เครื่องมือประมง
3 (2-3-5)
0144402-301 Management in Aquatic Animal Hatchery
 การจัดการโรงเพาะฟักสัตว์น้ำ
3 (2-3-5)
0144403-301 Fishery Management
 การจัดการประมง
3 (3-0-6)
0144404-301 Aquatic Animal Marketing
 การตลาดสัตว์น้ำ
3 (3-0-6)
0144405-301 Aquaculture Economics
 เศรษฐศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3 (3-0-6)
0144406-301 Aquaculture Management
 การจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3 (3-0-6)
0144407-301 Restoration of Aquatic Systems
 การบูรณะแหล่งน้ำ
3 (2-3-5)
0144408-301 Aquatic Farm Management
 การจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ
3 (3-0-6)
0145401-301 Principles of Fishery Product Technology
 หลักเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
3 (2-3-5)
0145402-301 Quality of Aquatic Animals and Products
 คุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์
3 (2-3-5)
0147401-301 Fish Diseases
 โรคปลา
3 (2-3-5)
0147402-301 Epizootic Prevention in Aquatic Animals
 การป้องกันโรคระบาดสัตว์น้ำ
3 (2-3-5)
0147403-301 Drug and Chemical Treatments in Aquaculture
 การใช้ยาและสารเคมีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3 (2-3-5)
0148402-301 Selected Topics in Fisheries
 หัวข้อเฉพาะทางประมง
3 (2-3-5)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.235.220:16/9/2562 21:23:57