สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี เทียบโอน
 คณะ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
 สาขาวิชา : สัตวศาสตร์
 ชื่อปริญญา : วท.บ.(สัตวศาสตร์)
 ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร : 2554

 1   หมวยวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.0   กลุ่มวิชาหมวดศึกษาทั่วไป บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 24
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010001-301 Life and Social Quality Development
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0020001-301 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.3.1   กลุ่มวิชาภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001-301 Thai for Communication
 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.3.2   กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001-301 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3-0-6)
0032002-301 English in Daily Life
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032003-301 English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032004-301 English Conversation
 สนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032005-301 English Writing in Daily Life
 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032006-301 Interactive English Skills
 ทักษะสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041001-301 Mathematics and Computer in Daily Life
 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0042001-301 Science Technology and Environment for Life
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3 (3-0-6)
0042002-301 Amazing Waterlily and Lotus
 มหัศจรรย์แห่งบัว
3 (3-0-6)
0042003-301 Nature of the Whole
 ธรรมชาติของสรรพสิ่ง
3 (3-0-6)
0042004-301 Pet Value
 คุณค่าของสัตว์เลี้ยง
3 (3-0-6)
0043001-301 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)
0043002-301 Sport Sciences for Exercise
 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย
3 (2-2-5)

 1.5   กลุ่มวิชาหมวดศึกษาทั่วไป เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010002-301 Thai Politic and Government
 การเมืองและการปกครองของไทย
3 (3-0-6)
0010004-301 Society and Law
 สังคมกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
0020002-301 Information for Study
 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
0020003-301 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
0031003-301 Art of Speaking in Daily Life
 ศิลปะการพูดในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0031005-301 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033001-301 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 101
 2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0123201-301 Principles of Animal Science
 พื้นฐานสัตวศาสตร์
3 (3-0-6)
0126401-301 Agricultural Extension and Technology Transfer
 การส่งเสริมการเกษตรและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
0210101-301 Principles of Economics
 หลักเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
0601100-301 Mathematics
 คณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
0602100-301 General Chemistry
 เคมีทั่วไป
3 (2-3-5)
0602120-301 General Organic Chemistry
 เคมีอินทรีย์ทั่วไป
3 (2-3-5)
0602240-301 General Biochemistry
 ชีวเคมีทั่วไป
3 (2-3-5)
0603102-301 General Biology
 ชีววิทยาทั่วไป
3 (2-3-5)
0603232-301 General Microbiology
 จุลชีววิทยาทั่วไป
3 (2-3-5)
0603240-301 Genetics
 พันธุศาสตร์
3 (2-3-5)
0604100-301 Introductory Physics
 ฟิสิกส์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
0607101-301 Principles of Statistics
 หลักสถิติ
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 50
 2.2.1   กลุ่มวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 43
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0121201-301 Basic Skills in Animal Science
 ทักษะพื้นฐานสัตวศาสตร์
3 (0-9-3)
0121301-301 Animal Science Seminar 1
 สัมมนาสัตวศาสตร์ 1
1 (0-2-1)
0122201-301 Animal Nutrition
 โภชนศาสตร์สัตว์
3 (3-0-6)
0122202-301 Forage Crops and Pasture Management
 พืชอาหารสัตว์และการจัดการทุ่งหญ้า
3 (2-3-5)
0122301-301 Feeds and Feeding
 อาหารและการให้อาหารสัตว์
3 (2-3-5)
0123301-301 Porltry Production
 การผลิตสัตว์ปีก
3 (2-3-5)
0123304-301 Swine Production
 การผลิตสุกร
3 (2-3-5)
0123305-301 Dairy Production
 การผลิตโคนม
3 (2-3-5)
0124301-301 Animal Improvement
 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
3 (3-0-6)
0125201-301 Anatomy and Physiology of Domestic Animals
 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง
3 (2-3-5)
0126301-301 Livestock Farm Management
 การจัดการฟาร์มปศุสัตว์
3 (2-3-5)
0126302-301 Laws,Regulations and Quality Systems in Livestock Industry
 กฎหมาย ข้อกำหนด และระบบคุณภาพในอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์
3 (3-0-6)
0126303-301 Experimental Designs in Animal Science
 การวางแผนการทดลองทางสัตวศาสตร์
3 (3-0-6)
0126402-301 Livestock Business
 ธุรกิจปศุสัตว์
3 (3-0-6)
1032321-301 Diseases and Animal Drugs Uses
 โรคและการใช้ยาในสัตว์
3 (2-3-5)

 2.2.2   กลุ่มวิชาฝึกงานและประสบการณ์หน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0121302-301 Preparation for Cooperative Education
 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1 (0-2-1)
0121303-301 Field Practice in Animal Science
 ฝึกงานสัตวศาสตร์
3 (0-40-15)
0121401-301 Cooperative Education in Animal Science
 สหกิจศึกษาทางสัตวศาสตร์
6 (0-40-15)
0121402-301 Special Problems in Animal Science
 ปัญหาพิเศษสัตวศาสตร์
3 (1-4-4)
0121403-301 Animal Science Seminar 2
 สัมมนาสัตวศาสตร์ 2
1 (0-2-1)

 2.3   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 15หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0122302-301 Non-Ruminant Nutrition and Feeding
 โภชนศาสตร์และการให้อาหารสัตว์ไม่เคี้ยวเอื้อง
3 (2-3-5)
0122303-301 Ruminant Nutrition and Feeding
 โภชนศาสตร์และการให้อาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง
3 (2-3-5)
0123302-301 Incubation and Hatchery Management
 การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก
3 (2-3-5)
0123303-301 Indigenous Chicken Raising
 การเลี้ยงไก่พื้นเมือง
3 (2-3-5)
0123306-301 Beef Production
 การผลิตโค - กระบือเนื้อ
3 (2-3-5)
0123307-301 Behavior of Domestic Animals
 พฤติกรรมของสัตว์เลี้ยง
3 (3-0-6)
0123308-301 Animal Waste Management
 การจัดการของเสียของสัตว์
3 (3-0-6)
0123309-301 Computer for Animal Production
 คอมพิวเตอร์ในการผลิตสัตว์
3 (2-3-5)
0123310-301 Animal Biotechnology
 เทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์
3 (3-0-6)
0123311-301 Sustainable Livestock Production
 การผลิตปศุสัตว์แบบยั่งยืน
3 (3-0-6)
0124302-301 Animal Showing and Judging
 การประกวดและการตัดสินสัตว์
3 (2-3-5)
0125301-301 Reproductive Physiology and Artificial Insemination
 สรีวิทยาการสืบพันธุ์และการผสมเทียม
3 (2-3-5)
0126304-301 Poultry Farm Management
 การจัดการฟาร์มสัตว์ปีก
3 (2-3-5)
0126305-301 Poultry Product Management
 การจัดการผลผลิตสัตว์ปีก
3 (2-3-5)
0126306-301 Swine Farm Management
 การจัดการฟาร์มสุกร
3 (3-0-6)
0126307-301 Dairy Farm Management
 การจัดการฟาร์มโคนม
3 (2-3-5)
0126308-301 Animal Slaughtering and Meat Evaluation
 การฆ่าและการประเมินคุณภาพเนื้อสัตว์
3 (2-3-5)
0126309-301 Milk Ouality and Inspection
 คุณภาพของน้ำนมและการตรวจประเมิน
3 (2-3-5)
0126310-301 Equipment and Automatic System in Livestock Farms
 อุปกรณ์และระบบอัตโนมัติในฟาร์มปศุสัตว์
3 (3-0-6)
0126311-301 Selected Topic in Animal Science
 หัวข้อเฉพาะทางสัตวศาสตร์
3 (3-0-6)
1033304-301 Basic Animal Parasitology
 ปรสิตวิทยาเบื้องต้นในสัตว์
3 (2-3-5)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.172.100.232:16/9/2562 13:23:57