สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี เทียบโอน
 คณะ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
 สาขาวิชา : เทคโนโลยีไฟฟ้า
 ชื่อปริญญา : 
 ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร : 2553

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 32
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0510004-301 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-6)
0510005-301 Human Relations
 มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-6)
0510006-301 Society and Enviroment
 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
0513002-301 Thai Politics and Government
 การเมืองกับการปกครองของไทย
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0520002-301 Library and Information for Education
 ห้องสมุดและสารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
0521001-301 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
0521009-301 Personality Development Technique
 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)
0523006-301 Modern Civilization
 อารยธรรมยุคใหม่
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 15
 1.3.1   บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0811151-301 Thai Usage in Daily Life
 การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0820101-301 English 1
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
0820102-301 English 2
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)

 1.3.2   เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0810352-301 Professional Report Writing
 การเขียนรายงานทางวิชาชีพ
3 (3-0-6)
0820003-301 Technical English 1
 ภาษาอังกฤษเทคนิค 1
3 (3-0-6)
0820004-301 Technical English 2
 ภาษาอังกฤษเทคนิค 2
3 (3-0-6)
0820009-301 English for Everyday Use
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0601114-1 Principle of Statistics
 หลักสถิติ
3 (3-0-6)
0602102-301 General Chemistry
 เคมีทั่วไป
3 (2-3-5)
0611102-301 Mathematics
 คณิตศาสตร์
3 (3-0-6)

 1.5   กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการหรือกิจกรรมหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0560001-301 Physical Education
 พลศึกษา
1 (0-2-1)
0560023-301 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (0-2-1)
0561001-301 Recreation
 นันทนาการ
1 (0-2-1)
0562001-301 Activities 1
 กิจกรรม 1
1 (0-2-1)
0562002-301 Activities 2
 กิจกรรม 2
1 (0-2-1)

 2   หมวดวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 97
 2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ/กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0601109-301 Calculus 1
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
0601201-1 Calculus 2
 แคลคูลัส 2
3 (3-0-6)
0604101-301 Physics 1
 ฟิสิกส์ 1
3 (2-3-5)
0604102-301 Physics 2
 ฟิสิกส์ 2
3 (2-3-5)
0720103-301 Engineering Mechanics
 กลศาสตร์วิศวกรรม
3 (3-0-6)
0720104-301 Engineering Drawing
 เขียนแบบวิศวกรรม
3 (2-3-5)
0720109-301 Engineering Workshop Practice
 การฝึกปฏิบัติพื้นฐานทางวิศวกรรม
3 (1-6-4)
0724049-1 Industrial Management
 การบริหารงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
0726101-301 Computer Programming
 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (2-3-5)

 2.2   กลุ่มวิชาชีพบังคับ/กลุ่มวิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 39
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0723205-301 Electric Circuits
 วงจรไฟฟ้า
3 (3-0-6)
0723206-301 Electrical Circuits Analysis
 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
3 (3-0-6)
0723207-1 Electrical Circuits Analysis Laboratory
 ปฏิบัติการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
1 (0-3-1)
0723208-301 Electrical Machines 1
 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
3 (3-0-6)
0723209-301 Electrical Machines 2
 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2
3 (3-0-6)
0723210-301 Electrical Engineering Mathematics
 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
3 (3-0-6)
0723311-1 Electrical Machines Laboratory
 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า
1 (0-3-1)
0723312-301 Electrical Instruments and Measurements
 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
3 (3-0-6)
0723313-1 Electrical Instruments and Measurements Laboratory
 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
1 (0-3-1)
0723314-1 Digital Circuits and Logic Design
 วงจรดิจิทอลและการออกแบบลอจิก
3 (3-0-6)
0723315-1 Digital Circuits Laboratory
 ปฏิบัติการวงจรดิจิทอล
1 (0-3-1)
0723316-1 Electromagnetics Engineering
 วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า
3 (3-0-6)
0723317-301 Engineering Electronics
 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
3 (2-3-5)
0723419-1 Engineering Project Preparation
 เตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
1 (1-0-2)
0723420-301 Power Electronics
 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
3 (3-0-6)
0723421-1 Power Electronics Laboratory
 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
1 (0-3-1)
0723422-1 Electrical Engineering Project
 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
3 (1-6-4)

 2.3   กลุ่มวิชาชีพเลือก/กลุ่มวิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 31หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0723418-1 Control Systems
 ระบบควบคุม
3 (3-0-6)
0723423-1 Electrical Engineering
 วิศวกรรมไฟฟ้า
3 (3-0-6)
0723424-1 Electrical Engineering Laboratory
 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า
1 (0-3-1)
0723425-1 Electrical Engineering Drawing
 การเขียนแบบวิศวกรรมไฟฟ้า
3 (1-4-4)
0723426-301 Industrial Electricity
 ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
3 (2-3-5)
0723427-1 Network Analysis
 การวิเคราะห์วงจรข่าย
3 (3-0-6)
0723428-1 Electric Power Generation Transmission and Distribution
 การส่งและจ่ายกำลังไฟฟ้า
3 (3-0-6)
0723429-1 Electric Power System Analysis
 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง
3 (3-0-6)
0723430-1 Electric Power System Laboratory
 ปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง
1 (0-3-1)
0723431-1 Illumination Engineering
 วิศวกรรมแสงสว่าง
3 (3-0-6)
0723432-1 Electric Drives
 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
3 (3-0-6)
0723433-1 Network Synthesis
 การสังเคราะห์วงจรข่าย
3 (3-0-6)
0723434-1 Advanced Electrical Machines
 เครื่องจักรกลไฟฟ้าชั้นสูง
3 (3-0-6)
0723435-1 Direct Energy Conversion
 การเปลี่ยนพลังงานโดยตรง
3 (3-0-6)
0723436-1 Electrical Machines Design
 การออกแบบเครื่องจักรกลไฟฟ้า
3 (3-0-6)
0723437-1 Advanced Electrical Engineering Mathematics
 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าชั้นสูง
3 (3-0-6)
0723438-1 Power System Protection
 การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง
3 (3-0-6)
0723439-1 Power System Protection Laboratory
 ปฏิบัติการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง
1 (0-3-1)
0723440-1 Electrical System Design
 การออกแบบระบบไฟฟ้า
3 (3-0-6)
0723441-1 Advanced Electrical System Design
 การออกแบบระบบไฟฟ้าชั้นสูง
3 (3-0-6)
0723442-1 Switching Surge in Power System
 เสิร์จสวิตชิงในระบบไฟฟ้ากำลัง
3 (3-0-6)
0723443-1 Economic of Power System
 เศรษฐศาสตร์ของระบบไฟฟ้ากำลัง
3 (3-0-6)
0723444-1 Power System Stability
 เสถียรภาพในระบบไฟฟ้ากำลัง
3 (3-0-6)
0723445-1 High Voltage Engineering
 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
3 (3-0-6)
0723446-1 High Voltage Engineering Laboratory
 ปฏิบัติวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
3 (3-0-6)
0723447-1 Advanced Illumination Engineering
 วิศวกรรมแสงสว่างชั้นสูง
3 (3-0-6)
0723448-1 Introduction to Linear Induction Drives
 หลักการขับเคลื่อนมอเตอร์แบบเชิงเส้น
3 (3-0-6)
0723449-1 Principle of the Inverters
 หลักการของอินเวอร์เตอร์
3 (3-0-6)
0723450-1 Advanced Electric Drives
 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าชั้นสูง
3 (3-0-6)
0723451-1 Solar Cell and it Applications
 เซลล์แสงอาทิตย์และการประยุกต์ใช้งาน
3 (3-0-6)
0723452-1 Electric Power and Controls
 ไฟฟ้ากำลังและการควบคุม
3 (2-3-5)
0723453-1 Electrical Energy Conservation and Management
 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงานไฟฟ้า
3 (3-0-6)
0723454-1 Selected Topics in Electrical Engineering 1
 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1
1 (1-0-2)
0723455-1 Co-operative Education in Electrical Technology
 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีไฟฟ้า
9 (0-40-0)
0723456-1 Special Problem in Electrical Engineering
 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า
3 (0-6-3)
0723457-1 Electrical Technology Training
 ฝึกงานเทคโนโลยีไฟฟ้า
3 (0-0-240)
0723458-301 Maintenance of Electrical Equipment
 การบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า
3 (1-4-4)
0723459-1 Electronic Circuits Design
 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
0723460-1 Control Devices and System
 ระบบและอุปกรณ์ควบคุม
3 (2-3-5)
0723461-1 Control System Laboratory
 ปฏิบัติการระบบควบคุม
1 (0-3-1)
0723462-301 Industrial Instrumentation
 เครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม
3 (2-3-5)
0723463-1 Sensors and Transducers
 อุปกรณ์รับและแปลงสัญญาณ
3 (2-3-5)
0723464-1 Mechatronics
 งานกลอิเล็กทรอนิกส์
3 (2-3-5)
0723465-1 Process Instrumentation
 เครื่องมือวัดในกระบวนการ
3 (3-0-6)
0723466-1 Industrial Control Automation
 การควบคุมแบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม
3 (2-3-5)
0723468-1 Process Control
 การควบคุมกระบวนการ
3 (3-0-6)
0723469-1 Automatic Control Systems
 ระบบควบคุมอัตโนมัติ
3 (3-0-6)
0723471-1 Servomechanics
 เซอร์โวแมคคานิก
3 (3-0-6)
0723472-1 Programmable Logic Control Systems
 ระบบควบคุมแบบลำดับที่โปรแกรมได้
3 (2-3-5)
0723473-301 Microprocessor
 ไมโครโปรเซสเซอร์
3 (3-0-6)
0723474-1 Microprocessor Laboratory
 ปฏิบัติไมโครโปรเซสเซอร์
1 (0-3-1)
0723475-1 Electrical Engineering Materials
 วัสดุทางวิศวกรรมไฟฟ้า
3 (3-0-6)
0723476-1 Electric Power Plant
 โรงต้นกำลังไฟฟ้า
3 (3-0-6)
0726305-301 Application Software
 ซอฟต์แวร์ประยุกต์
3 (2-3-5)
0726406-1 Computerized Numerical Control Systems
 ระบบควบคุมเชิงเลขด้วยคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
0726407-1 Computer Technology
 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
3 (2-3-5)
0726408-1 Industrial Computer System
 ระบบคอมพิวเตอร์ในโรงงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.172.100.232:16/9/2562 13:58:25