สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี เทียบโอน
 คณะ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
 สาขาวิชา : เกษตรกลวิธาน
 ชื่อปริญญา : 
 ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร : 2553

 1   หมวดศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 41
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.1.1   บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01130002-301 General Economics
 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-3)

 1.1.2   เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01110001-301 Introduction to Sociology
 สังคมวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-3)
01110005-301 Human Relations
 มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-3)
01110007-301 Community and Development
 ชุมชนกับการพัฒนา
3 (3-0-3)
01120001-301 Life and Social Skills
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-3)
01130203-301 Industrial Economics
 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
3 (3-0-3)
01140001-301 Society and Government
 สังคมกับการปกครอง
3 (3-0-3)
01140002-301 Thai Politics and Government
 การเมืองกับการปกครองไทย
3 (3-0-3)
01150001-301 Society and Law
 สังคมกับกฎหมาย
3 (3-0-3)
01150352-301 Labor Law
 กฏหมายแรงงาน
3 (3-0-3)

 1.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.2.1   บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01210001-301 Report Writing and Library Usage
 การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด
3 (3-0-3)

 1.2.2   เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01220001-301 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-3)
01220009-301 Personality Development Techniques
 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-3)
01230001-301 Introduction to Philosophy
 ปรัชญาเบื้องต้น
3 (3-0-3)
01230002-301 Introduction to Logic
 ตรรกวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-3)
01230003-301 Introduction to Buddhist Philosophy
 พุทธปรัชญาเบื้องต้น
3 (3-0-3)
01240001-301 Foundation of Thai Civilization
 พื้นฐานอารยธรรมไทย
3 (3-0-3)
01240006-301 Modern Civilization
 อารยธรรมยุคใหม่
3 (3-0-3)
01250001-301 Man and Literature
 มนุษย์กับวรรณกรรม
3 (3-0-3)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 9
 1.3.1   บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01320003-301 Technical English 1
 ภาษาอังกฤษเทคนิค 1
3 (3-0-3)
01320101-301 English 1
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-3)

 1.3.2   เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01310101-301 Thai 1
 ภาษาไทย 1
3 (3-0-3)
01320004-301 Technical English II
 ภาษาอังกฤษเทคนิค 2
3 (3-0-3)
01320005-301 English Convesation 1
 สนทนาภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-3)
01320009-301 English for Everyday Use
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-3)

 1.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
13020101-301 General Chemistry
 เคมีทั่วไป
3 (2-3-3)
13041101-301 General Biology
 ชีววิทยาทั่วไป
3 (2-3-3)
13080141-301 Physics 1
 ฟิสิกส์ 1
3 (2-3-3)

 1.5   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
13011131-301 Calculus 1
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-3)
13103046-301 Introduction to Computer's Package Application
 โปรแกรมสำเร็จรูปเบื้องต้น
3 (3-0-3)
13121110-301 Principle of Statistics
 หลักสถิติ
3 (3-0-3)

 1.6   กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01610001-301 Physical Education
 พลศึกษา
1 (0-2-1)
01610023-301 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (0-2-1)
01620001-301 Recreation
 นันทนาการ
1 (0-2-1)
01630001-301 Activities 1
 กิจกรรม 1
1 (0-2-1)
01630002-301 Activities 2
 กิจกรรม 2
1 (0-2-1)
01630007-301 Safety Education
 สวัสดิศึกษา
1 (0-2-1)

 2   หมวดวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 99
 2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
03121101-301 Principles of Agricultural
 หลักการเกษตร
3 (3-0-3)
03151202-301 Principles of Soil Science
 ปฐพีวิทยาเบื้องต้น
3 (2-3-3)
03322105-301 Basic Farm Mechanics I
 พื้นฐานช่างเกษตร 1
3 (1-6-3)
03322106-301 Basic Farm Mechanics II
 พื้นฐานช่างเกษตร 2
3 (1-6-3)
03322209-301 Engineering Drawing
 เขียนแบบวิศวกรรม
3 (1-6-3)
04330203-301 Mechanic of Materials
 กลศาสตร์วัสดุ
3 (3-0-3)
13011236-301 Calculus II
 แคลคูลัส 2
3 (3-0-3)
13080142-301 Physics II
 ฟิสิกส์ 2
3 (2-3-3)
13081141-301 Applied Mechanics
 กลศาสตร์ประยุกต์
3 (2-3-2)

 2.2   กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 54
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
03155402-301 Soil and Water Conservation
 การอนุรักษ์ดินและน้ำ
3 (3-0-3)
03311406-301 Field Practices in Agricultural Mechanization I
 ฝึกงานทางเกษตรกลวิธาน 1
3 (0-300-0)
03311407-301 Field Practices in Agricultural Mechanization II
 ฝึกงานทางเกษตรกลวิธาน 2
3 (0-0-300)
03312403-301 Special Problem in Agri. Mechanization
 ปัญหาพิเศษทางเกษตรกลวิธาน
3 (0-0-6)
03313402-301 Agricultural Mechanization Seminar
 สัมมนาทางเกษตรกลวิธาน
1 (0-3-1)
03321302-301 Principle of Agri. Mechanization
 หลักเกษตรกลวิธาน
2 (2-0-2)
03322202-301 Welding Technology
 เทคโนโลยีการเชื่อมโลหะ
3 (2-3-3)
03322205-301 Farm Building and Constructions
 การก่อสร้างอาคารฟาร์ม
3 (2-3-0)
03322207-301 Basic Electric
 พื้นฐานไฟฟ้า
3 (2-3-3)
03322302-301 Machine Shop Technology
 ช่างกลโรงงาน
3 (1-6-0)
03322401-301 Farm Stead Planning Designs
 การออกแบบและวางแผนอาคารฟาร์ม
3 (2-3-3)
03331201-301 Agricultural Irrigation
 ชลประทานเพื่อการเกษตร
3 (2-3-3)
03331202-301 Engineering Surveying
 วิศวกรรมสำรวจ
3 (2-3-0)
03341201-301 Tractors and Farm Machinery
 แทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม
3 (2-3-3)
03343407-301 Farm Machinery Management
 การจัดการเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม
3 (2-3-0)
03361302-301 Agri. Product Storage
 การเก็บรักษาผลิตผลเกษตร
3 (2-3-3)
04210441-301 Electric Powers and Controls
 ไฟฟ้ากำลังและการควบคุม
3 (2-3-3)
04360313-301 Farm Engines
 เครื่องยนต์ฟาร์ม
3 (2-3-0)
09113306-301 Agri. Power Transmission
 ถ่ายกำลังเครืองทุ่นแรงฟาร์ม
3 (2-3-0)
09113407-301 Farm Tractor and Machinery Performance - Test
 ทดสอบสมรรถนะแทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม
3 (2-3-3)

 2.3   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 18หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
03153302-301 Soil Physics
 ฟิสิกส์ของดิน
3 (2-3-0)
03155303-301 Soil Water and Plant Relationships
 ความสัมพันธ์ระหว่างดินน้ำและพืช
3 (3-0-0)
03312404-301 Agui.Mechanization Project
 โครงการทางเกษตรกลวิธาน
3 (0-6-0)
03312405-301 Selected Topics Agri. Mechanization
 เรื่องเฉพาะทางเกษตรกลวิธาน
3 (2-3-0)
03322101-301 Farm Shop Skills
 ทักษะช่างเกษตร
3 (2-3-3)
03322304-301 Principles of Drawing
 หลักการเขียนแบบ
3 (2-3-3)
03322308-301 Drive Line and Mainitenance
 การใช้และดูแลยานพาหนะ
3 (2-3-3)
03331302-301 Pump and Distribution Systems
 เครื่องสูบน้ำ-ระบบแจกจ่าย
3 (2-3-0)
03331303-301 Irrigation Systems and Evalution
 ระบบชลประทานและการประเมินผล
3 (2-3-0)
03331402-301 Drainage
 การระบายน้ำ
3 (3-0-0)
03332401-301 Agricultural Aerial Photo Interpretations
 การแปลงภาพถ่ายทางอากาศเพื่อการเกษตร
3 (2-3-0)
03342302-301 Farm Tractous
 ฟาร์มแทรคเตอร์
3 (2-3-0)
03343302-301 Pri-havest Machinery
 เครื่องมือทุ่นแรงก่อนการเก็บเกี่ยว
3 (2-3-0)
03343304-301 Harvest and Post- harvest Machinery
 เครื่องมือเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว
3 (2-3-0)
03343410-301 Livestock Equipment
 เครื่องทุ่นแรงในงานปศุสัตว์
3 (2-3-0)
03343411-301 Fishery Equipment
 เครื่องทุ่นแรงในงานประมง
3 (2-3-0)
03343412-301 Horticulture Equipment
 เครื่องทุ่นแรงในงานพืชสวน
3 (2-3-0)
03343413-301 Field Crop Equipment
 เครื่องทุ่นแรงในงานพืชไร่
3 (2-3-0)
03343414-301 Agro-Industry Equipment
 เครื่องมือในงานอุตสาหกรรมเกษตร
3 (2-3-3)
03343415-301 Golf Court Equipment
 เครื่องทุ่นแรงในสนามกอล์ฟ
3 (2-3-0)
03343416-301 Farm Machinery Maintenance
 การบำรุงรักษาเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม
3 (2-3-0)
03343417-301 Applied Hydraulic System for Farm Machinery
 การประยุกต์ระบบไฮดรอลิกส์ในเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม
3 (2-3-0)
03343418-301 Instrumentation and Control for Agricultural
 เครื่องมือวัดและควบคุมทางการเกษตร
3 (2-3-3)
03351401-301 Internal Combustion Engine Agri.
 การใช้เครื่องยนต์สันดาบภายในกับการเกษตร
3 (2-3-0)
03361306-301 Handling Transportation Agri. Products
 ่เครื่องมือขนถ่ายและขนส่งผลิตผลเกษตร
3 (2-3-0)
03361307-301 Physical Chemical Agri. Products
 คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของผลิตผลเกษตร
3 (2-3-0)
03361403-301 Drying Agri. Products
 การทำแห้งผลิตผลเกษตร
3 (2-3-0)
03361405-301 Rice Mill Management
 การจัดการโรงสีข้าว
3 (2-3-3)
03361408-301 Agri. Process Technology
 เทคโนโลยีแปรสภาพผลผลิตเกษตร
3 (2-3-0)
03361409-301 Rice Milling Technology
 เทคโนโลยีการสีข้าว
3 (2-3-3)
03361412-301 Refrigeration and Cold Storage
 เครื่องทำความเย็นและห้องเย็น
3 (2-3-0)
03362401-301 Appropriate Technology for Agri.
 เทคโนโลยีที่เหมาะสมทางการเกษตร
3 (2-3-0)
03362402-301 Farm Waste Management
 การจัดการของเสียในฟาร์ม
3 (2-3-0)
03363401-301 Engineering Economics
 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3 (2-3-0)
03363402-301 Computer for Agri. Mechanization Management
 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานเกษตรกลวิธาน
3 (2-3-3)
04150312-301 Hydrology
 อุทกวิทยา
3 (2-3-0)
04360202-301 Engine Diagnosis
 การวิเคราะห์เครื่องยนต์
3 (2-3-0)
09114408-301 Agricultural Envionment Techonlogy
 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเกษตร
3 (2-3-0)
09212402-301 Packing of Agricultural Products
 การบรรจุหีบห่อผลิตผลเกษตร
3 (2-3-0)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.205.109.82:21/9/2562 11:45:55