สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี เทียบโอน
 คณะ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
 สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 ชื่อปริญญา : 
 ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร : 2553

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 41
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.1.1   บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01130002-301 General Economics
 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-3)

 1.1.2   เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01110001-301 Introduction to Sociology
 สังคมวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-3)
01110005-301 Human Relations
 มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-3)
01110007-301 Community and Development
 ชุมชนกับการพัฒนา
3 (3-0-3)
01120001-301 Life and Social Skills
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-3)
01130001-301 Society and Economics
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-3)
01131203-1 Industrial Economics
 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
3 (3-0-3)
01140001-301 Society and Government
 สังคมกับการปกครอง
3 (3-0-3)
01140002-301 Thai Politics and Government
 การเมืองกับการปกครองไทย
3 (3-0-3)
01150001-301 Society and Law
 สังคมกับกฎหมาย
3 (3-0-3)
01150352-301 Labor Law
 กฏหมายแรงงาน
3 (3-0-3)

 1.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.2.1   บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01210001-301 Report Writing and Library Usage
 การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด
3 (3-0-3)

 1.2.2   เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01220001-301 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-3)
01220009-301 Personality Development Techniques
 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-3)
01230001-301 Introduction to Philosophy
 ปรัชญาเบื้องต้น
3 (3-0-3)
01230002-301 Introduction to Logic
 ตรรกวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-3)
01230003-301 Introduction to Buddhist Philosophy
 พุทธปรัชญาเบื้องต้น
3 (3-0-3)
01240001-301 Foundation of Thai Civilization
 พื้นฐานอารยธรรมไทย
3 (3-0-3)
01240006-301 Modern Civilization
 อารยธรรมยุคใหม่
3 (3-0-3)
01250001-301 Man and Literature
 มนุษย์กับวรรณกรรม
3 (3-0-3)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
 1.3.1   บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01320003-301 Technical English 1
 ภาษาอังกฤษเทคนิค 1
3 (3-0-3)
01320101-301 English 1
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-3)

 1.3.2   เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01310101-301 Thai 1
 ภาษาไทย 1
3 (3-0-3)
01320004-301 Technical English II
 ภาษาอังกฤษเทคนิค 2
3 (3-0-3)
01320005-301 English Convesation 1
 สนทนาภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-3)
01320009-301 English for Everyday Use
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-3)

 1.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
13020101-301 General Chemistry
 เคมีทั่วไป
3 (2-3-3)
13041101-301 General Biology
 ชีววิทยาทั่วไป
3 (2-3-3)
13080141-301 Physics 1
 ฟิสิกส์ 1
3 (2-3-3)

 1.5   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
13011131-301 Calculus 1
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-3)
13103046-301 Introduction to Computer's Package Application
 โปรแกรมสำเร็จรูปเบื้องต้น
3 (3-0-3)
13121110-301 Principle of Statistics
 หลักสถิติ
3 (3-0-3)

 1.6   กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01610001-301 Physical Education
 พลศึกษา
1 (0-2-1)
01610023-301 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (0-2-1)
01620001-301 Recreation
 นันทนาการ
1 (0-2-1)
01630001-301 Activities 1
 กิจกรรม 1
1 (0-2-1)
01630002-301 Activities 2
 กิจกรรม 2
1 (0-2-1)
01630007-301 Safety Education
 สวัสดิศึกษา
1 (0-2-1)

 2   หมวดวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 100
 2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 48
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
03121101-301 Principles of Agricultural
 หลักการเกษตร
3 (3-0-3)
03322304-301 Principles of Drawing
 หลักการเขียนแบบ
3 (2-3-3)
03562310-301 Agricultural Marketing
 การตลาดเกษตร
3 (3-0-3)
03621204-301 Food Microbiology
 จุลชีววิทยาอาหาร
3 (2-3-3)
03621309-301 Food Chemistry I
 เคมีอาหาร 1
3 (2-3-3)
03621310-301 Food Chemistry II
 เคมีอาหาร 2
3 (2-3-3)
13011236-301 Calculus II
 แคลคูลัส 2
3 (3-0-3)
13022101-301 Organic Chemistry
 เคมีอินทรีย์
3 (2-3-3)
13023202-301 Biochemistry I
 ชีวเคมี 1
4 (3-3-3)
13023203-301 Biochemistry II
 ชีวเคมี 2
4 (3-3-3)
13024101-301 Physical Chemistry
 เคมีเชิงฟิสิกส์
3 (2-3-3)
13025202-301 Analytical Chemistry
 เคมีวิเคราะห์
3 (3-0-0)
13041205-301 General Microbiology
 จุลชีววิทยาทั่วไป
4 (3-3-3)
13080142-301 Physics II
 ฟิสิกส์ 2
3 (2-3-3)
13125340-301 Experimental Design
 การวางแผนการทดลอง
3 (3-0-3)

 2.2   กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 37
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
03611304-301 Food Industry Training
 ฝึกงานโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
3 (0-0-225)
03612403-301 Special Problem
 ปัญหาพิเศษ
3 (1-6-3)
03613402-301 Seminar
 สัมมนา
1 (1-0-3)
03621102-301 Introduction to Food Science and Technology
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
3 (3-0-3)
03621206-301 Nutrition
 โภชนาการ
3 (3-0-3)
03621208-301 Plant Sanitation and food Laws
 การสุขาภิบาลโรงงานและกฎหมายอาหาร
3 (3-0-3)
03622203-301 Food Processing I
 การแปรรูปอาหาร 1
3 (2-3-3)
03622305-301 Food Processing II
 การแปรรูปอาหาร 2
3 (2-3-3)
03630402-301 Food Quality Control
 การควบคุมคุณภาพอาหาร
3 (2-3-3)
03630403-301 Food Product Development
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
3 (2-3-3)
03640301-301 Food Engineering I
 วิศวกรรมอาหาร 1
3 (2-3-3)
03640302-301 Food Engineering II
 วิศวกรรมอาหาร 2
3 (2-3-3)
05330319-301 Industrial Management & Marketing
 การจัดการอุตสาหกรรมและการตลาด
3 (3-0-3)

 2.3   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 15หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
03623402-301 Fruit & Vegetable Technology
 เทคโนโลยีผักและผลไม้
3 (2-3-3)
03623404-301 Cereal Technology
 เทคโนโลยีธัญพืช
3 (2-3-0)
03623406-301 Fat and oil Techonlogy
 เทคโนโลยีไขมันและน้ำม้น
3 (2-3-0)
03623408-301 Post Harvest Technology
 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
3 (2-3-3)
03623410-301 Bakery Technology
 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมอบ
3 (2-3-3)
03623411-301 Beverage Technology
 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม
3 (2-3-3)
03623412-301 Confectionery Technology
 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมหวาน
3 (2-3-3)
03623413-301 Fermentation Technology
 เทคโนโลยีหมักดอง
3 (2-3-3)
03624402-301 Meat & Meat Product Technology
 เทคโนโลยีเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์
3 (2-3-3)
03624404-301 Milk & Milk Product Technology
 เทคโนโลยีน้ำนมและผลิตภัณฑ์
3 (2-3-0)
03624406-301 Fishery Product Technology
 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
3 (2-3-3)
03640403-301 Design in Food Industry
 การออกแบบในอุตสาหกรรมอาหาร
3 (2-3-0)
03650401-301 Food Packaging
 บรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหาร
3 (2-3-0)
03730301-301 Biotechnology I
 เทคโนโลยีชีวภาพ 1
3 (3-0-3)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.176.189:22/9/2562 6:34:46