สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี เทียบโอน
 คณะ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
 สาขาวิชา : ประมง
 ชื่อปริญญา : 
 ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร : 2553

 1   หมวดศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 41
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.1.1   บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01130002-301 General Economics
 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-3)

 1.1.2   เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01110001-301 Introduction to Sociology
 สังคมวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-3)
01110002-301 Rural Sociology
 สังคมวิทยาชนบท
3 (3-0-3)
01110005-301 Human Relations
 มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-3)
01110006-301 Society and Environment
 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-3)
01110007-301 Community and Development
 ชุมชนกับการพัฒนา
3 (3-0-3)
01120001-301 Life and Social Skills
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-3)
01130001-301 Society and Economics
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-3)
01130203-301 Industrial Economics
 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
3 (3-0-3)
01140001-301 Society and Government
 สังคมกับการปกครอง
3 (3-0-3)
01140002-301 Thai Politics and Government
 การเมืองกับการปกครองไทย
3 (3-0-3)
01150001-301 Society and Law
 สังคมกับกฎหมาย
3 (3-0-3)
01150352-301 Labor Law
 กฏหมายแรงงาน
3 (3-0-3)

 1.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.2.1   บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01210001-301 Report Writing and Library Usage
 การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด
3 (3-0-3)

 1.2.2   เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01220001-301 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-3)
01220009-301 Personality Development Techniques
 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-3)
01230001-301 Introduction to Philosophy
 ปรัชญาเบื้องต้น
3 (3-0-3)
01230002-301 Introduction to Logic
 ตรรกวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-3)
01230003-301 Introduction to Buddhist Philosophy
 พุทธปรัชญาเบื้องต้น
3 (3-0-3)
01240001-301 Foundation of Thai Civilization
 พื้นฐานอารยธรรมไทย
3 (3-0-3)
01240006-301 Modern Civilization
 อารยธรรมยุคใหม่
3 (3-0-3)
01250001-301 Man and Literature
 มนุษย์กับวรรณกรรม
3 (3-0-3)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 9
 1.3.1   บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01320003-301 Technical English 1
 ภาษาอังกฤษเทคนิค 1
3 (3-0-3)
01320101-301 English 1
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-3)

 1.3.2   เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01310101-301 Thai 1
 ภาษาไทย 1
3 (3-0-3)
01320004-301 Technical English II
 ภาษาอังกฤษเทคนิค 2
3 (3-0-3)
01320005-301 English Convesation 1
 สนทนาภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-3)
01320009-301 English for Everyday Use
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-3)

 1.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
13020101-301 General Chemistry
 เคมีทั่วไป
3 (2-3-3)
13041101-301 General Biology
 ชีววิทยาทั่วไป
3 (2-3-3)
13080141-301 Physics 1
 ฟิสิกส์ 1
3 (2-3-3)

 1.5   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
13011131-301 Calculus 1
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-3)
13103046-301 Introduction to Computer's Package Application
 โปรแกรมสำเร็จรูปเบื้องต้น
3 (3-0-3)
13121110-301 Principle of Statistics
 หลักสถิติ
3 (3-0-3)

 1.6   กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการหรือกิจกรรมหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01610001-301 Physical Education
 พลศึกษา
1 (0-2-1)
01610023-301 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (0-2-1)
01620001-301 Recreation
 นันทนาการ
1 (0-2-1)
01630001-301 Activities 1
 กิจกรรม 1
1 (0-2-1)
01630002-301 Activities 2
 กิจกรรม 2
1 (0-2-1)
01630007-301 Safety Education
 สวัสดิศึกษา
1 (0-2-1)

 2   หมวดวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 99
 2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 44
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
10121101-301 Principle of Aquaculture
 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3 (3-0-3)
10130102-301 Ichthyology
 มีนวิทยา
3 (2-3-3)
10150403-301 Fish Nutrition
 อาหารปลา
3 (2-3-3)
10250304-301 Fishery Extension
 หลักและวิธีส่งเสริมการประมง
3 (3-0-3)
10260302-301 General Fisheries
 การประมงทั่วไป
3 (3-0-3)
13022101-301 Organic Chemistry
 เคมีอินทรีย์
3 (2-3-3)
13023201-301 General Biochemistry
 ชีวเคมีทั่วไป
4 (3-3-3)
13025202-301 Analytical Chemistry
 เคมีวิเคราะห์
3 (3-0-0)
13041102-301 Botany
 พฤกษศาสตร์
3 (2-3-3)
13041103-301 Zoology
 สัตววิทยา
3 (2-3-3)
13041205-301 General Microbiology
 จุลชีววิทยาทั่วไป
4 (3-3-3)
13041207-301 Genetics
 พันธุศาสตร์
3 (2-3-3)
13043360-301 Invertebrate Zoology
 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
3 (2-3-3)
13125340-301 Experimental Design
 การวางแผนการทดลอง
3 (3-0-3)

 2.2   กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 34
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
10111408-301 Field Practices in Fisheries
 การฝึกงานทางประมง
3 (0-0-225)
10113402-301 Seminar in Fisheries
 สัมมนาทางประมง
1 (0-2-1)
10121204-301 Fish Breeding
 การเพาะพันธุ์ปลา
3 (2-3-3)
10121309-301 Coastal Aquaculture
 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
3 (2-3-0)
10121416-301 Fish Culture
 การเลี้ยงปลา
3 (2-3-3)
10140404-301 Diseases and Parasites Aquatic Animals
 โรคและปรสิตสัตว์น้ำ
3 (2-3-3)
10241303-301 Aquatic Ecology
 นิเวศวิทยาทางน้ำ
3 (2-3-3)
10241402-301 Water Quality for Fisheries
 คุณภาพน้ำทางการประมง
3 (2-3-3)
10260407-301 Aquatic Farm Management
 การจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ
3 (3-0-3)
10260408-301 Fishery Management
 การจัดการประมง
3 (3-0-3)
10320301-301 Introduction to Marine Biology
 ชีววิทยาทางทะเลเบื้องต้น
3 (2-3-3)
10440404-301 Quality of Fish and Fishery Products
 คุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์
3 (2-3-3)

 2.3   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 21หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
10121207-301 Ornamental Fishs Culture
 การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม
3 (2-3-3)
10121415-301 Marine Shrimp Culture
 การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
3 (2-3-3)
10122402-301 Fish Genetics
 พันธุศาสตร์ของปลา
3 (2-3-3)
10130106-301 Introduction to Planktonology
 แพลงตอนวิทยาเบื้องต้น
3 (2-3-0)
10130408-301 Phycology
 สาหร่าย
3 (2-3-0)
10130409-301 Microanatomy of Aquatic Animals
 จุลกายวิภาคของสัตว์น้ำ
3 (2-3-0)
10130410-301 Fish Diseases
 พลวัตรประชากร
3 (3-0-0)
10140307-301 Fish Diseases
 โรคปลา
3 (2-3-0)
10140404-301 Diseases and Parasites Aquatic Animals
 โรคและปรสิตสัตว์น้ำ
3 (2-3-3)
10140406-301 Aquatic Animals Parasites
 พาราสิตสัตว์น้ำ
3 (2-3-0)
10150404-301 Fish Feed and Feeding
 อาหารและการให้อาหารสัตว์น้ำ
3 (2-3-0)
10160203-301 Fish Pond Management
 การจัดการบ่อปลา
3 (2-3-0)
10160404-301 Aquatic Animal Hatchery Management
 การจัดการโรงเพาะฟักสัตว์น้ำ
3 (2-3-0)
10160405-301 Prevention of Epizootic in Aquatic
 การป้องกันโรคระบาดสัตว์น้ำ
3 (2-3-0)
10160406-301 Water Quality Management Fish Ponds
 การจัดการคุณภาพน้ำในบ่อปลา
3 (2-3-0)
10220403-301 Fish Taxonomy
 อนุกรมวิธานของปลา
3 (2-3-3)
10230102-301 Fishery Laws
 กฎหมายประมง
3 (3-0-0)
10230404-301 Marine Fishery Laws
 กฎหมายประมงทะเล
3 (3-0-0)
10241404-301 Fishery Environment
 สิ่งแวดล้อมทางการประมง
3 (2-3-0)
10241406-301 Limnology
 ชลธีวิทยา
3 (2-3-0)
10241407-301 Pesticides in Aquatic System
 สารปราบศัตรูพืชในแหล่งน้ำ
3 (2-3-0)
10241408-301 Toxicology in Aquatic Environments
 พิษวิทยาในแหล่งน้ำ
3 (2-3-0)
10242202-301 Aquatic Animal Conservation
 การอนุรักษ์สัตว์น้ำ
3 (3-0-3)
10250305-301 Fishery Marketing
 การตลาดสัตว์น้ำ
3 (3-0-0)
10250401-301 Fishery Economic
 เศรษฐศาสตร์ประมง
3 (3-0-0)
10250405-301 Aquacuture Economic
 เศรษฐศาสตรเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ
3 (3-0-0)
10260201-301 Fishing Gears
 เครื่องมือทางการประมง
3 (2-3-0)
10260303-301 Aquatic Animal Production
 การผลิตสัตว์น้ำ
3 (3-0-0)
10260405-301 Restoration of Aquatic System
 การบุรณะแหล่งน้ำ
3 (2-3-0)
10270302-301 Regulation Fishery Research Method
 ระเบียบวิธีวิจัยทางการประมง
3 (2-3-0)
10320303-301 Special Problem in Fishery
 ปัญหาพิเศษทางประมง
3 (0-0-6)
10320402-301 Natantia-Reptantia
 กุ้ง-ปู
3 (2-3-0)
10320404-301 Mollusks
 หอย
3 (2-3-0)
10320405-301 Benthos
 สัตว์หน้าดิน
3 (2-3-0)
10321301-301 Biology of Brackish Water
 ชีววิทยาของน้ำกร่อย
3 (2-3-0)
10330402-301 Marine Ecology
 นิเวศวิทยาทางทะเล
3 (2-3-3)
10330403-301 Estaurine Ecology
 นิเวศวิทยาของน้ำกร่อย
3 (2-3-0)
10340401-301 General Oceanography
 สมุทรศาสตร์ทั่วไป
3 (2-3-3)
10520402-301 Construction of Fish Pond
 การสร้างบ่อปลา
3 (2-3-0)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.204.2.53:20/9/2562 14:34:10