สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี เทียบโอน
 คณะ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
 สาขาวิชา : พืชศาสตร์ - พืชสวน
 ชื่อปริญญา : 
 ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร : 2553

 1   หมวดศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 41
 1.1   สังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.1.1   บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01130002-301 General Economics
 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-3)

 1.1.2   เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01110001-301 Introduction to Sociology
 สังคมวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-3)
01110005-301 Human Relations
 มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-3)
01110007-301 Community and Development
 ชุมชนกับการพัฒนา
3 (3-0-3)
01120001-301 Life and Social Skills
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-3)
01130001-301 Society and Economics
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-3)
01131203-1 Industrial Economics
 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
3 (3-0-3)
01140001-301 Society and Government
 สังคมกับการปกครอง
3 (3-0-3)
01140002-301 Thai Politics and Government
 การเมืองกับการปกครองไทย
3 (3-0-3)
01150001-301 Society and Law
 สังคมกับกฎหมาย
3 (3-0-3)
01150352-301 Labor Law
 กฏหมายแรงงาน
3 (3-0-3)

 1.2   มนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.2.1   บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01210001-301 Report Writing and Library Usage
 การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด
3 (3-0-3)

 1.2.2   เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01220001-301 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-3)
01220009-301 Personality Development Techniques
 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-3)
01230001-301 Introduction to Philosophy
 ปรัชญาเบื้องต้น
3 (3-0-3)
01230002-301 Introduction to Logic
 ตรรกวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-3)
01230003-301 Introduction to Buddhist Philosophy
 พุทธปรัชญาเบื้องต้น
3 (3-0-3)
01240001-301 Foundation of Thai Civilization
 พื้นฐานอารยธรรมไทย
3 (3-0-3)
01240006-301 Modern Civilization
 อารยธรรมยุคใหม่
3 (3-0-3)
01250001-301 Man and Literature
 มนุษย์กับวรรณกรรม
3 (3-0-3)

 1.3   ภาษาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
 1.3.1   บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01320003-301 Technical English 1
 ภาษาอังกฤษเทคนิค 1
3 (3-0-3)
01320101-301 English 1
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-3)

 1.3.2   เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01310101-301 Thai 1
 ภาษาไทย 1
3 (3-0-3)
01320004-301 Technical English II
 ภาษาอังกฤษเทคนิค 2
3 (3-0-3)
01320005-301 English Convesation 1
 สนทนาภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-3)
01320009-301 English for Everyday Use
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-3)

 1.4   วิทยาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
13020101-301 General Chemistry
 เคมีทั่วไป
3 (2-3-3)
13041101-301 General Biology
 ชีววิทยาทั่วไป
3 (2-3-3)
13080141-301 Physics 1
 ฟิสิกส์ 1
3 (2-3-3)

 1.5   คณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
13011131-301 Calculus 1
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-3)
13103046-301 Introduction to Computer's Package Application
 โปรแกรมสำเร็จรูปเบื้องต้น
3 (3-0-3)
13121110-301 Principle of Statistics
 หลักสถิติ
3 (3-0-3)

 1.6   พลศึกษาและนันทนาการหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01610001-301 Physical Education
 พลศึกษา
1 (0-2-1)
01610023-301 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (0-2-1)
01620001-301 Recreation
 นันทนาการ
1 (0-2-1)
01630001-301 Activities 1
 กิจกรรม 1
1 (0-2-1)
01630002-301 Activities 2
 กิจกรรม 2
1 (0-2-1)
01630007-301 Safety Education
 สวัสดิศึกษา
1 (0-2-1)

 2   หมวดวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 99
 2.1   พื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 53
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
03122302-301 Plant Physiology
 สรีรวิทยาของพืช
3 (2-3-3)
03122304-301 Agricultural Meteorology
 อุตุนิยมวิทยาเกษตร
3 (3-0-3)
03131204-301 Plant Propagation
 การขยายพันธุ์พืช
3 (2-3-3)
03151202-301 Principles of Soil Science
 ปฐพีวิทยาเบื้องต้น
3 (2-3-3)
03162203-301 Introduction to Plant Pathology
 โรคพืชเบื้องต้น
3 (2-3-3)
03163202-301 General Entomology
 กีฏวิทยาเบื้องต้น
3 (2-3-3)
03164302-301 Weeds and Their Control
 วัชพืชและการป้องกันกำจัด
3 (2-3-3)
03222102-301 Animal Production
 การผลิตสัตว์
3 (3-0-3)
03261306-301 Animal Feeds and Feeding
 อาหารและการให้อาหารสัตว์
3 (3-0-3)
03322101-301 Farm Shop Skills
 ทักษะช่างเกษตร
3 (2-3-3)
03331201-301 Agricultural Irrigation
 ชลประทานเพื่อการเกษตร
3 (2-3-3)
03341201-301 Tractors and Farm Machinery
 แทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม
3 (2-3-3)
03420102-301 Prin. and Methods of Agricultural Extension
 หลักและวิธีส่งเสริมการเกษตร
3 (3-0-3)
03532202-301 Farm Management
 การจัดการฟาร์ม
3 (3-0-3)
03562310-301 Agricultural Marketing
 การตลาดเกษตร
3 (3-0-3)
03570201-301 Agricultural Co-operatives
 สหกรณ์การเกษตร
3 (3-0-0)
03862304-301 Animal Diseases and Sanitation
 โรคและการสุขาภิบาลสัตว์
3 (2-3-3)
13022101-301 Organic Chemistry
 เคมีอินทรีย์
3 (2-3-3)
13023201-301 General Biochemistry
 ชีวเคมีทั่วไป
4 (3-3-3)
13041205-301 General Microbiology
 จุลชีววิทยาทั่วไป
4 (3-3-3)
13041206-301 Ecology
 นิเวศวิทยา
3 (2-3-3)
13041207-301 Genetics
 พันธุศาสตร์
3 (2-3-3)
13125340-301 Experimental Design
 การวางแผนการทดลอง
3 (3-0-3)

 2.2   ชีพบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 31
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
03111209-301 Field Practice in Plant Science I
 ฝึกงานพืชศาสตร์ 1
3 (0-0-225)
03111310-301 Field Practice in Plant Science II
 ฝึกงานพืชศาสตร์ 2
3 (0-0-255)
03112403-301 Special Problems in Plant Science
 ปัญหาพิเศษพืชศาสตร์
3 (0-0-6)
03113402-301 Plant Science Seminar
 สัมมนาพืชศาสตร์
1 (1-0-1)
03122413-301 Principles of Plants Breeding
 หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช
3 (2-3-3)
03131202-301 Principles of Horticultrue
 หลักพืชสวน
3 (3-0-3)
03131308-301 Nursery Management
 การจัดการสถานเพาะชำ
3 (2-3-3)
03133202-301 Principles of Vegetable Cultivation
 หลักการปลูกผัก
3 (2-3-3)
03134302-301 Principles of Pomology
 หลักการไม้ผล
3 (2-3-3)
03151305-301 Soil Fertility
 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
3 (3-0-3)
03932403-301 Plant Growth Regulators
 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
3 (2-3-3)

 2.3   ชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 15หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
03121101-301 Principles of Agricultural
 หลักการเกษตร
3 (3-0-3)
03121102-301 Crop Production
 การผลิตพืช
3 (3-0-3)
03121305-301 Medicinal Plants
 พืชสมุนไพร
3 (2-3-3)
03122306-301 Plant Tissus Culture
 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
3 (2-3-3)
03122308-301 Plant Growth & Development
 การเจริญเติบโตและพัฒนาของพืช
3 (2-3-0)
03122407-301 Tissue Culture for Agricolture
 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชการเกษตร
3 (2-3-3)
03122412-301 Seed Techonlogy
 วิทยาการเมล็ดพันธุ์
3 (2-3-0)
03131306-301 Techniques in Plant Propagation
 เทคนิคการขยายพันธุ์พืช
3 (2-3-3)
03131411-301 Post Physiology fruit-vegetable
 สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวผลไม้และผัก
3 (2-3-0)
03131412-301 Horticultural Crops Judging
 การตัดสินพืชสวน
3 (2-3-0)
03131414-301 Post Tech. of Hoticultural Crops
 วิทยาการหลังเก็บเกี่ยวพืชสวน
3 (2-3-3)
03131415-301 Horticultural Taxonomy
 อนุกรมวิธานพืชสวน
3 (2-3-0)
03132202-301 Ornamental Horticultural
 พืชสวนประดับ
3 (2-3-3)
03132304-301 Commercial Flower Production
 ไม้ดอกการค้า
3 (2-3-3)
03132305-301 Floricultures
 ไม้ดอก
3 (2-3-0)
03132306-301 Ornamental Plants
 ไม้ประดับ
3 (2-3-0)
03132312-301 Commercial Orchid Production
 การผลิตกล้วยไม้การค้า
3 (2-3-3)
03132318-301 Landscape Planning and Design
 การออกแบบและวางผังจัดสวน
3 (2-3-3)
03132408-301 Potted Plant Production
 การผลิตไม้กระถาง
3 (2-3-3)
03132416-301 Turf Grass
 หญ้าสนาม
3 (2-3-3)
03133212-301 Mushroom Culture
 การเพาะเห็ด
3 (2-3-3)
03133304-301 Commercial Vegetable Production
 สวนผักการค้า
3 (2-3-3)
03133306-301 Industrial Vegetable Crops
 พืชผักอุตสาหกรรม
3 (2-3-0)
03133407-301 Vegetable Breeding
 การปรับปรุงพันธุ์ผัก
3 (2-3-0)
03133409-301 Vegetable Seed Production
 การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชสวน
3 (2-3-0)
03133413-301 Cool Season Vegetables
 พืชผักฤดูหนาว
3 (2-3-0)
03133417-301 Vegetable Production Technology
 เทคโนโลยีการผลิตผัก
3 (2-3-0)
03134304-301 Economic Fruit Crops
 ไม้ผลเศรษฐกิจ
3 (2-3-0)
03134406-301 Orchard Management
 การจัดการสวนไม้ผล
3 (2-3-3)
03134408-301 Tropical Fruit Crops
 ไม้ผลเมืองร้อน
3 (2-3-0)
03134409-301 Subtropical Fruit Crops
 ไม้ผลกึ่งเมืองร้อน
3 (2-3-0)
03134410-301 Temperate Fruit Crops
 ไม้ผลเมืองหนาว
3 (2-3-0)
03134411-301 Fruits Crop Judging
 การตัดสินผลไม้
3 (2-3-0)
03153302-301 Soil Physics
 ฟิสิกส์ของดิน
3 (2-3-0)
03155303-301 Soil Water and Plant Relationships
 ความสัมพันธ์ระหว่างดินน้ำและพืช
3 (3-0-0)
03155402-301 Soil and Water Conservation
 การอนุรักษ์ดินและน้ำ
3 (3-0-3)
03155405-301 Soil Management
 การจัดการดิน
3 (3-0-3)
03161301-301 Plant Protection
 อารักขาพืช
3 (2-3-0)
03161302-301 Plant Pests and Their Control
 ศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด
3 (3-0-3)
03161303-301 Biological Control of Plant Pests
 การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
3 (2-3-3)
03162406-301 Deseases of Ornamental Plants
 โรคพืชสวนประดับ
3 (2-3-0)
03162408-301 Diseases of Fruit Crops
 โรคพืชผัก
3 (2-3-0)
03162410-301 Diseases of Fruit Crops
 โรคไม้ผล
3 (2-3-0)
03163204-301 Stored Products pest
 แมลงศัตรูผลผลิตในโรงเก็บ
3 (2-2-0)
03163206-301 Sericulture
 การเลี้ยงไหม
3 (2-2-0)
03163207-301 Apiculture
 การเลี้ยงผึ้ง
3 (2-2-3)
03163305-301 Economic Entomology
 แมลงศัตรูสำคัญทางเศรษฐกิจ
3 (2-3-3)
03163408-301 Insect Pests of Vegetable Crops
 แมลงศัตรูพืชผัก
3 (2-2-0)
03163409-301 Insect Pests of Fruit Crops
 แมลงศัตรูไม้ผล
3 (2-2-0)
03163410-301 Insect Pdests of Ornamental Plants
 แมลงศัตรูไม้ดอกไม้ประดับ
3 (2-2-0)
03171303-301 Landscape Design
 การออกแบบภูมิทัศน์
3 (2-3-0)
03171310-301 Planting Design
 การออกแบบวางผังพืชพรรณ
3 (3-0-0)
13041102-301 Botany
 พฤกษศาสตร์
3 (2-3-3)

 3   หมวดเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.171.146.16:18/9/2562 6:21:43