สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี เทียบโอน
 คณะ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
 สาขาวิชา : สัตวศาสตร์
 ชื่อปริญญา : 
 ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร : 2553

 1   หมวดศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 41
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.1.1   บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01130002-301 General Economics
 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-3)

 1.1.2   เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01110001-301 Introduction to Sociology
 สังคมวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-3)
01110005-301 Human Relations
 มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-3)
01110007-301 Community and Development
 ชุมชนกับการพัฒนา
3 (3-0-3)
01120203-301 Life & Social Skills
 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-3)
01130001-301 Society and Economics
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-3)
01130203-301 Industrial Economics
 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
3 (3-0-3)
01140001-301 Society and Government
 สังคมกับการปกครอง
3 (3-0-3)
01140002-301 Thai Politics and Government
 การเมืองกับการปกครองไทย
3 (3-0-3)
01150001-301 Society and Law
 สังคมกับกฎหมาย
3 (3-0-3)
01150352-301 Labor Law
 กฏหมายแรงงาน
3 (3-0-3)

 1.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.2.1   บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01210001-301 Report Writing and Library Usage
 การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด
3 (3-0-3)

 1.2.2   เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01220001-301 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-3)
01220009-301 Personality Development Techniques
 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-3)
01230001-301 Introduction to Philosophy
 ปรัชญาเบื้องต้น
3 (3-0-3)
01230002-301 Introduction to Logic
 ตรรกวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-3)
01230003-301 Introduction to Buddhist Philosophy
 พุทธปรัชญาเบื้องต้น
3 (3-0-3)
01240001-301 Foundation of Thai Civilization
 พื้นฐานอารยธรรมไทย
3 (3-0-3)
01240006-301 Modern Civilization
 อารยธรรมยุคใหม่
3 (3-0-3)
01250001-301 Man and Literature
 มนุษย์กับวรรณกรรม
3 (3-0-3)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 9
 1.3.1   บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01320003-301 Technical English 1
 ภาษาอังกฤษเทคนิค 1
3 (3-0-3)
01320101-301 English 1
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-3)

 1.3.2   เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01310101-301 Thai 1
 ภาษาไทย 1
3 (3-0-3)
01320004-301 Technical English II
 ภาษาอังกฤษเทคนิค 2
3 (3-0-3)
01320005-301 English Convesation 1
 สนทนาภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-3)
01320009-301 English for Everyday Use
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-3)

 1.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
13020101-301 General Chemistry
 เคมีทั่วไป
3 (2-3-3)
13041101-301 General Biology
 ชีววิทยาทั่วไป
3 (2-3-3)
13080141-301 Physics 1
 ฟิสิกส์ 1
3 (2-3-3)

 1.5   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
13011131-301 Calculus 1
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-3)
13103046-301 Introduction to Computer's Package Application
 โปรแกรมสำเร็จรูปเบื้องต้น
3 (3-0-3)
13121110-301 Principle of Statistics
 หลักสถิติ
3 (3-0-3)

 1.6   กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
01610001-301 Physical Education
 พลศึกษา
1 (0-2-1)
01610023-301 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (0-2-1)
01620001-301 Recreation
 นันทนาการ
1 (0-2-1)
01630001-301 Activities 1
 กิจกรรม 1
1 (0-2-1)
01630002-301 Activities 2
 กิจกรรม 2
1 (0-2-1)
01630007-301 Safety Education
 สวัสดิศึกษา
1 (0-2-1)

 2   หมวดวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 99
 2.1   พื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 41
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
03121102-301 Crop Production
 การผลิตพืช
3 (3-0-3)
03151202-301 Principles of Soil Science
 ปฐพีวิทยาเบื้องต้น
3 (2-3-3)
03161302-301 Plant Pests and Their Control
 ศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด
3 (3-0-3)
03322101-301 Farm Shop Skills
 ทักษะช่างเกษตร
3 (2-3-3)
03420102-301 Prin. and Methods of Agricultural Extension
 หลักและวิธีส่งเสริมการเกษตร
3 (3-0-3)
03532202-301 Farm Management
 การจัดการฟาร์ม
3 (3-0-3)
03562310-301 Agricultural Marketing
 การตลาดเกษตร
3 (3-0-3)
13022101-301 Organic Chemistry
 เคมีอินทรีย์
3 (2-3-3)
13023201-301 General Biochemistry
 ชีวเคมีทั่วไป
4 (3-3-3)
13041205-301 General Microbiology
 จุลชีววิทยาทั่วไป
4 (3-3-3)
13041206-301 Ecology
 นิเวศวิทยา
3 (2-3-3)
13041207-301 Genetics
 พันธุศาสตร์
3 (2-3-3)
13125340-301 Experimental Design
 การวางแผนการทดลอง
3 (3-0-3)

 2.2   ชีพบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 31
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
03211207-301 Field Practice in Animal Science I
 ฝึกงานสัตวศาสตร์ 1
3 (0-0-225)
03211208-301 Field Practice in Animal Science II
 ฝึกงานสัตวศาสตร์ 2
3 (0-0-225)
03213402-301 Animal Science Seminar
 สัมมนาปัญหาสัตวศาสตร์
1 (0-1-2)
03222102-301 Animal Production
 การผลิตสัตว์
3 (3-0-3)
03222405-301 Livestock Management
 การจัดการปศุสัตว์
3 (2-3-3)
03223302-301 Animal Breeding
 การผสมพันธุ์สัตว์
3 (3-0-3)
03261201-301 Animal Nutrition
 โภชนศาสตร์สัตว์
3 (3-0-3)
03261204-301 Forage Crops
 พืชอาหารสัตว์
3 (2-3-3)
03261306-301 Animal Feeds and Feeding
 อาหารและการให้อาหารสัตว์
3 (3-0-3)
03820308-301 Anatomy and Physiology of Domestic Animal
 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง
3 (2-3-3)
03862304-301 Animal Diseases and Sanitation
 โรคและการสุขาภิบาลสัตว์
3 (2-3-3)

 2.3   ชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 27หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
03212403-301 Special Problems in Animal Sciemec
 ปัญหาพิเศษสัตวศาสตร์
3 (0-6-0)
03221201-301 Animal Showing & Judging
 การประกวดและตัดสินสัตว์
3 (2-3-3)
03221404-301 Behavior of Domestic Animal
 พฤติกรรมของสัตว์เลี้ยง
3 (3-0-3)
03221405-301 Animal Waste
 ของเสียจากสัตว์
3 (3-0-0)
03222307-301 Meat & Meat Production
 เนื้อและผลิตภัณฑ์
3 (2-3-0)
03222408-301 Computer for Animal Production
 คอมพิวเตอร์ในการผลิตสัตว์
3 (2-3-3)
03223405-301 Reproductive Physiology and Artificial Insemination
 สรีรวิทยาสืบพันธุ์และการผสมเทียม
3 (2-3-3)
03231401-301 Poultry Judging and Evaluation
 การตัดสินและประเมินคุณภาพสัตว์ปีก
2 (1-3-0)
03232302-301 Poultry Production
 การผลิตสัตว์ปีก
3 (2-3-3)
03232309-301 Poultry Farm Management
 การจัดการฟาร์มสัตว์ปีก
3 (2-3-0)
03232405-301 Poultry Meat Production
 การผลิตเนื้อสัตว์ปีก
3 (2-3-0)
03232407-301 Egg Production
 การผลิตไข่
3 (2-3-0)
03232411-301 Incubation & Hatchery Management
 การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก
3 (2-3-0)
03233302-301 Poultry Breeding and Selection
 การคัดเลือกและผสมพันธุ์สัตว์ปีก
3 (3-0-3)
03233303-301 Avian Physiology
 สรีรวิทยาสัตว์ปีก
3 (3-0-0)
03240302-301 Swine Production
 การผลิตสุกร
3 (2-3-3)
03240305-301 Swine Farm Management
 การจัดการฟาร์มสุกร
3 (2-3-3)
03240401-301 Swine Breeding and Selection
 การผสมพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์สุกร
3 (3-0-0)
03250203-301 Milk & Milk Production
 น้ำนมและผลิตภัณฑ์
3 (2-3-0)
03250306-301 Dairy Production
 การผลิตโคนม
3 (2-3-3)
03250309-301 Beef Production
 การผลิตโค-กระบือเนื้อ
3 (2-3-3)
03250401-301 Milk Handing
 การปฏิบัติน้ำนม
3 (2-3-0)
03250402-301 Dairy Product Inspections
 การตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์น้ำนม
3 (2-3-0)
03261402-301 Applied Animal Nutrition
 โภชนศาสตร์สัตว์ประยุกต์
3 (2-3-3)
03261403-301 Feed Analysis
 การวิเคราะห์อาหารสัตว์
3 (2-3-3)
03262402-301 Poultry Nutrition and Feeding
 โภชนศาสตร์สัตว์และการให้อาหารสัตว์ปีก
3 (3-0-0)
03263402-301 Swine Nutrition and Feeding
 โภชนศาสตร์สัตว์และการให้อาหารสุกร
3 (3-0-0)
03264403-301 Forage & Pasture Management
 การจัดการทุ่งหญ้าและพืชอาหารสัตว์
3 (2-3-0)
03264405-301 Ruminant Nutrition & Feeding
 โภชนศาสตร์และการให้อาหารสัตว์กระเพาะรวม
3 (3-0-3)
03830302-301 Pharmacology
 เภสัชวิทยา
3 (2-3-0)
03830403-301 Toxicology
 พิษวิทยา
2 (2-0-0)
03850302-301 Animal arasitology
 ปาราสิตในสัตว์
3 (2-3-0)
03862405-301 Swine Diseases andj Sanitation
 โรคและการสุขาภิบาลสุกร
3 (3-0-0)
03862406-301 Cattle Diseases and Sanitation
 โรคและการสุขาภิบาลโค-กระบือ
3 (3-0-0)
03862407-301 Poultry Diseases and Sanitation
 โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ปีก
3 (3-0-0)

 3   หมวดเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.226.234.20:18/9/2562 18:21:49