สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
 สาขาวิชา : วิศวกรรมอุตสาหการ
 ชื่อปริญญา : 
 ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร : 

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.1.1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0012001-1 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)

 1.1.2   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.1.2.1   รายวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0011001-1 Society and Economics
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
0011002-1 Society and Law
 สังคมกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
0011003-1 Introduction to Sociology and Anthropology
 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0011004-1 Citizenship
 ความเป็นพลเมือง
3 (3-0-6)
0011005-1 Thai Politics and Government
 การเมืองการปกครองของไทย
3 (3-0-6)

 1.1.2.2   รายวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0012002-1 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
0012003-1 Information Technology and Searching Skills
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า
3 (2-2-5)
0012004-1 Religions for Peace
 ศาสนาเพื่อสันติสุข
3 (3-0-6)
0012005-1 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0012006-1 Applied Social Psychology
 จิตวิทยาสังคมประยุกต์
3 (3-0-6)
0012007-1 Psychology for Modern Life
 จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม่
3 (3-0-6)
0012008-1 Humans and Thinking Skills
 มนุษย์กับทักษะการคิด
3 (2-2-5)
0012009-1 Thai Literature Appreciation
 วรรณคดีไทยนิยม
3 (3-0-6)
0012010-1 Contemporary Thai Literature and Thai Society
 วรรณกรรมไทยร่วมสมัยกับสังคมไทย
3 (3-0-6)
0012011-1 Recreation in Daily Life
 นันทนาการในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)

 1.2   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.2.1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0022001-1 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (2-2-5)
0022002-1 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0022003-1 English for Presentation
 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
3 (2-2-5)

 1.2.2   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.2.2.1   รายวิชาภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0021001-1 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0021002-1 Rhetoric and Presentation Techniques
 วาทศิลป์และเทคนิคการนำเสนอ
3 (2-2-5)
0021003-1 Art of Receiving Messages
 ศิลปะการรับสาร
3 (3-0-6)
0021004-1 Art of Writing
 ศิลปะการเขียน
3 (3-0-6)

 1.2.2.2   รายวิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0022004-1 English for Workplace
 ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ
3 (3-0-6)
0022005-1 English for Standardized Tests
 ภาษาอังกฤษสำหรับการสอบวัดมาตรฐาน
3 (3-0-6)
0022006-1 English for Travelling
 ภาษาอังกฤษสำหรับการเดินทาง
3 (3-0-6)
0022007-1 English for Entertainment
 ภาษาอังกฤษเพื่อความบันเทิง
3 (3-0-6)
0022008-1 Academic English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3 (3-0-6)
0022009-1 English Reading in Daily Life
 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0022010-1 English Writing in Daily Life
 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1.2.2.3   รายวิชาภาษาต่างประเทศอื่นๆหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0023001-1 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023002-1 Chinese for Careers
 ภาษาจีนเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023003-1 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023004-1 Japanese for Careers
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023005-1 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023006-1 Korean for Careers
 ภาษาเกาหลีเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023007-1 Russian for Communication
 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023008-1 Russian for Careers
 ภาษารัสเซียเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023009-1 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023010-1 French for Careers
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023011-1 Khmer for Communication
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023012-1 Khmer for Careers
 ภาษาเขมรเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023013-1 Burmese for Communication
 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023014-1 Burmese for Careers
 ภาษาพม่าเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023015-1 Vietnamese for Communication
 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023016-1 Vietnamese for Careers
 ภาษาเวียดนามเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023017-1 Lao for Communication
 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023018-1 Lao for Careers
 ภาษาลาวเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023019-1 Bahasa for Communication
 ภาษาบาฮาซาเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023020-1 Bahasa for Careers
 ภาษาบาฮาซาเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.3.1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001-2 Information Technology in Digital Era
 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล
3 (2-2-5)

 1.3.2   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.3.2.1   รายวิชาคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031002-2 Mathematics and Statistics in Daily Life
 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)

 1.3.2.2   รายวิชาวิทยาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001-2 Science, Technology and Environment for Life
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3 (3-0-6)
0032002-2 Pet Value
 คุณค่าของสัตว์เลี้ยง
3 (3-0-6)
0032003-2 Scientific Problem Solving
 การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
0032004-2 Sport Sciences for Exercise
 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย
3 (2-2-5)
0032005-2 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)

 1.4   กลุ่มบูรณาการหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.4.1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041001-2 Life and Social Skills
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (2-2-5)

 1.4.2   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041002-1 Amazing Waterlily and Lotus
 มหัศจรรย์แห่งบัว
3 (3-0-6)
0041003-1 Nature of the Whole
 ธรรมชาติของสรรพสิ่ง
3 (3-0-6)
0041004-1 Community Ways
 วิถีชุมชน
3 (3-0-6)
0041005-1 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
3 (3-0-6)
0041006-1 Eastern Region Studies
 ภาคตะวันออกศึกษา
3 (3-0-6)
0041007-1 Contemporary World Affairs
 เหตุการณ์โลกร่วมสมัย
3 (3-0-6)
0041008-1 Systems Thinking and Problem Analysis
 การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา
3 (2-2-5)
0041009-1 Thai Literature and Film
 วรรณกรรมไทยกับภาพยนตร์
3 (3-0-6)
0041010-1 Ways of Living in the Digital Era
 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล
3 (2-2-5)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 102
 2.1   วิชาเฉพาะพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : 48
 2.1.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 21
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0301109-1 Calculus fo Engineers 1
 แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 1
3 (3-0-6)
0301110-1 Calculus for Engineers 2
 แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 2
3 (3-0-6)
0301211-1 Calculus for Engineers 3
 แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 3
3 (3-0-6)
0302101-1 Chemistry for Engineers
 เคมีสำหรับวิศวกร
3 (3-0-6)
0302102-1 Chemistry Laboratory for Engineers
 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร
1 (0-3-1)
0304101-1 Physics 1
 ฟิสิกส์ 1
3 (3-0-6)
0304102-1 Physics Laboratory 1
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1 (0-3-1)
0304103-1 Physics 2
 ฟิสิกส์ 2
3 (3-0-6)
0304104-1 Physics Laboratory 2
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1 (0-3-1)

 2.1.2   กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0351101-2 Basic Engineering Practice
 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม
3 (1-6-4)
0351102-2 Computer Programming
 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (2-3-5)
0351103-2 Engineering Drawing
 เขียนแบบวิศวกรรม
3 (2-3-5)
0351104-2 Engineering Materials
 วัสดุวิศวกรรม
3 (3-0-6)
0351105-2 Engineering Mechanics
 กลศาสตร์วิศวกรรม
3 (3-0-6)
0351201-2 Manufacturing Process
 กรรมวิธีการผลิต
3 (3-0-6)
0351202-2 Engineering Statistics
 สถิติวิศวกรรม
3 (3-0-6)
0351203-2 Fundamentals of Electrical Engineering
 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า
3 (2-3-5)
0351204-2 Thermodynamics
 เทอร์โมไดนามิกส์
3 (3-0-6)

 2.2   วิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 54
 2.2.1   กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 39
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0351106-2 Mechanical Engineering Laboratory
 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล
1 (0-3-6)
0351205-2 Computer Aided Drafting
 การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
3 (2-3-5)
0351206-2 Engineering Metallurgy
 โลหะวิทยาในงานวิศวกรรม
3 (2-3-5)
0351207-2 Computer-Aided Design and Manufacturing
 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและผลิต
3 (2-3-5)
0351208-2 Quality Control
 การควบคุมคุณภาพ
3 (3-0-6)
0351209-2 Engineering Economy
 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3 (3-0-6)
0351301-2 Industrial Engineering Laboratory
 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
1 (0-3-6)
0351302-2 Industrial Work Study
 การศึกษางานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
0351303-2 Maintenance Engineering
 วิศวกรรมการบำรุงรักษา
3 (3-0-6)
0351304-2 Operations Research
 การวิจัยดำเนินงาน
3 (3-0-6)
0351305-2 Safety Engineering
 วิศวกรรมความปลอดภัย
3 (3-0-6)
0351306-2 Industrial Engineering Pre-Project
 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ
1 (1-0-2)
0351307-2 Production Planning and Control
 การวางแผนและควบคุมการผลิต
3 (3-0-6)
0351308-2 Industrial Plant Layout and Design
 การออกแบบและวางผังโรงงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
0351401-2 Industrial Engineering Project
 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ
3 (1-6-4)

 2.2.2   กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 15หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.2.2.1   กลุ่มวิชาการจัดการงานวิศวกรรมหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0351309-2 Value Engineering
 วิศวกรรมคุณค่า
3 (3-0-6)
0351310-2 Industrial Laws
 กฎหมายอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
0351311-2 Industrial Ergonomics
 การยศาสตร์อุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
0351312-2 Management Information System in Industrial
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
0351313-2 Project Management
 การบริหารโครงการ
3 (3-0-6)
0351314-2 Industrial Cost and Budget Analysis
 การวิเคราะห์ต้นทุนและงบประมาณทางอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)

 2.2.2.2   กลุ่มวิชาการบริหารการผลิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0351315-2 Industrial Productivity
 การเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
0351316-2 Industrial Management
 การบริหารงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
0351317-2 Personnel Management
 การบริหารงานบุคคล
3 (3-0-6)
0351318-2 Foundry Engineering
 วิศวกรรมการหล่อโลหะ
3 (2-3-5)
0351319-2 Punch and Die Design
 การออกแบบแม่พิมพ์โลหะ
3 (2-3-5)
0351320-2 Plastic Mold Design
 การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก
3 (2-3-5)

 2.2.2.3   กลุ่มวิชาวิศวกรรมการผลิตขั้นสูงหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0351321-2 Automatic Control System
 ระบบควบคุมอัตโนมัติ
3 (3-0-6)
0351322-2 Automatic Machine Technology
 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
3 (2-3-5)
0351323-2 Pneumatics and Hydraulics
 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
3 (2-3-5)
0351324-2 Welding Engineering
 วิศวกรรมการเชื่อม
3 (2-3-5)
0351325-2 Tools Engineering
 วิศวกรรมเครื่องมือ
3 (2-3-5)
0351326-2 Design of Machine Elements
 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
3 (3-0-6)

 2.2.2.4   กลุ่มวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0351327-2 Inventory and Warehouse Management
 การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า
3 (2-3-5)
0351328-2 Logistics and Supply Chain Management
 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3 (3-0-6)
0351329-2 Transportation and Distribution
 การขนส่งและการกระจายสินค้า
3 (2-3-5)
0351330-2 Material Handling System Design
 การออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุ
3 (2-3-5)
0351331-2 Logistic Cost Analysis
 การวิเคราะห์ต้นทุนทางโลจิสติกส์
3 (3-0-6)
0351332-2 Information Technology for Logistic System
 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับระบบโลจิสติกส์
3 (2-3-5)
0351333-2 Logistic Modeling and Optimization
 การสร้างแบบจำลองและการหาคำตอบที่เหมาะสมทางโลจิสติกส์
3 (2-3-5)
0351334-2 Transportation and Custom Law
 กฎหมายการขนส่งและพิธีการศุลกากร
3 (3-0-6)
0351335-2 Geographic Information System in Transportation
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการขนส่ง
3 (2-3-5)

 3   หมวดสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 7
 3.1   สหกิจศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0351496-1 Preparation of Co-operative Education for Industrial Engineering
 เตรียมสหกิจศึกษาสำหรับวิศวกรรมอุตสาหการ
1 (1-0-2)
0351497-1 Industrial Engineering Co-operative Education
 สหกิจศึกษาสำหรับวิศวกรรมอุตสาหการ
6 (0-40-0)

 3.2   ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0351450-1 On the Job Training in Industrial Engineering
 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิศวกรรมอุตสาหการ
3 (0-40-0)
0351451-1 Selected Advanced Industrial Engineering Topics
 หัวข้อศึกษาชั้นสูงทางวิศวกรรมอุตสาหการ
3 (3-0-6)
0351498-1 Preparation of on the Job Training for Industrial Engineering
 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับวิศวกรรมอุตสาหการ
1 (1-0-2)

 4   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.205.109.82:18/9/2562 10:49:35