สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
 สาขาวิชา : เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
 ชื่อปริญญา : วท.บ. (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร)
 ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร : 

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.1.1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0012001-1 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)

 1.1.2   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
 1.1.2.1   วิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0011001-1 Society and Economics
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
0011002-1 Society and Law
 สังคมกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
0011003-1 Introduction to Sociology and Anthropology
 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0011004-1 Citizenship
 ความเป็นพลเมือง
3 (3-0-6)
0011005-1 Thai Politics and Government
 การเมืองการปกครองของไทย
3 (3-0-6)

 1.1.2.2   วิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0012002-1 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
0012003-1 Information Technology and Searching Skills
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า
3 (2-2-5)
0012004-1 Religions for Peace
 ศาสนาเพื่อสันติสุข
3 (3-0-6)
0012005-1 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0012006-1 Applied Social Psychology
 จิตวิทยาสังคมประยุกต์
3 (3-0-6)
0012007-1 Psychology for Modern Life
 จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม่
3 (3-0-6)
0012008-1 Humans and Thinking Skills
 มนุษย์กับทักษะการคิด
3 (2-2-5)
0012009-1 Thai Literature Appreciation
 วรรณคดีไทยนิยม
3 (3-0-6)
0012010-1 Contemporary Thai Literature and Thai Society
 วรรณกรรมไทยร่วมสมัยกับสังคมไทย
3 (3-0-6)
0012011-1 Recreation in Daily Life
 นันทนาการในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)

 1.2   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.2.1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0022001-1 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (2-2-5)
0022002-1 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0022003-1 English for Presentation
 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
3 (2-2-5)

 1.2.2   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
 1.2.2.1   วิชาภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0021001-1 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0021002-1 Rhetoric and Presentation Techniques
 วาทศิลป์และเทคนิคการนำเสนอ
3 (2-2-5)
0021003-1 Art of Receiving Messages
 ศิลปะการรับสาร
3 (3-0-6)
0021004-1 Art of Writing
 ศิลปะการเขียน
3 (3-0-6)

 1.2.2.2   วิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0022004-1 English for Workplace
 ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ
3 (3-0-6)
0022005-1 English for Standardized Tests
 ภาษาอังกฤษสำหรับการสอบวัดมาตรฐาน
3 (3-0-6)
0022006-1 English for Travelling
 ภาษาอังกฤษสำหรับการเดินทาง
3 (3-0-6)
0022007-1 English for Entertainment
 ภาษาอังกฤษเพื่อความบันเทิง
3 (3-0-6)
0022008-1 Academic English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3 (3-0-6)
0022009-1 English Reading in Daily Life
 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0022010-1 English Writing in Daily Life
 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1.2.2.3   วิชาภาษาต่างประเทศอื่นๆหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0023001-1 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023002-1 Chinese for Careers
 ภาษาจีนเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023003-1 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023004-1 Japanese for Careers
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023005-1 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023006-1 Korean for Careers
 ภาษาเกาหลีเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023007-1 Russian for Communication
 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023008-1 Russian for Careers
 ภาษารัสเซียเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023009-1 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023010-1 French for Careers
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023011-1 Khmer for Communication
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023012-1 Khmer for Careers
 ภาษาเขมรเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023013-1 Burmese for Communication
 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023014-1 Burmese for Careers
 ภาษาพม่าเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023015-1 Vietnamese for Communication
 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023016-1 Vietnamese for Careers
 ภาษาเวียดนามเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023017-1 Lao for Communication
 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023018-1 Lao for Careers
 ภาษาลาวเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023019-1 Bahasa for Communication
 ภาษาบาฮาซาเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023020-1 Bahasa for Careers
 ภาษาบาฮาซาเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.3.1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001-2 Information Technology in Digital Era
 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล
3 (2-2-5)

 1.3.2   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
 1.3.2.1   วิชาคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031002-2 Mathematics and Statistics in Daily Life
 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)

 1.3.2.2   วิชาวิทยาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001-2 Science, Technology and Environment for Life
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3 (3-0-6)
0032002-2 Pet Value
 คุณค่าของสัตว์เลี้ยง
3 (3-0-6)
0032003-2 Scientific Problem Solving
 การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
0032004-2 Sport Sciences for Exercise
 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย
3 (2-2-5)
0032005-2 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)

 1.4   กลุ่มบูรณาการหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.4.1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041001-2 Life and Social Skills
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (2-2-5)

 1.4.2   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041002-1 Amazing Waterlily and Lotus
 มหัศจรรย์แห่งบัว
3 (3-0-6)
0041003-1 Nature of the Whole
 ธรรมชาติของสรรพสิ่ง
3 (3-0-6)
0041004-1 Community Ways
 วิถีชุมชน
3 (3-0-6)
0041005-1 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
3 (3-0-6)
0041006-1 Eastern Region Studies
 ภาคตะวันออกศึกษา
3 (3-0-6)
0041007-1 Contemporary World Affairs
 เหตุการณ์โลกร่วมสมัย
3 (3-0-6)
0041008-1 Systems Thinking and Problem Analysis
 การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา
3 (2-2-5)
0041009-1 Thai Literature and Film
 วรรณกรรมไทยกับภาพยนตร์
3 (3-0-6)
0041010-1 Ways of Living in the Digital Era
 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล
3 (2-2-5)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 97
 2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 21
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0301103-1 Calculus 1
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
0302100-1 General Chemistry
 เคมีทั่วไป
3 (2-3-5)
0302280-2 General Analysis Chemistry
 เคมีวิเคราะห์ทั่วไป
3 (2-3-5)
0303102-3 General Biology
 ชีววิทยาทั่วไป
3 (2-3-5)
0303232-2 General Microbiology
 จุลชีววิทยาทั่วไป
3 (2-3-5)
0304100-1 Introductory Physics
 ฟิสิกส์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
0307101-1 Principles of Statistics
 หลักสถิติ
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 58
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0315101-1 Principles to Food Industry Management Technology
 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหารเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0315131-1 Economics and Financial Accounting Management for Food Industry
 เศรษฐศาสตร์และบัญชีการเงินทางอุตสาหกรรมอาหาร
3 (3-0-6)
0315201-1 Principles of Food Microbiology
 หลักจุลชีววิทยาอาหาร
3 (2-3-5)
0315202-2 Food Chemistry
 เคมีอาหาร
3 (2-3-5)
0315211-2 Packaging Technology
 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
3 (2-3-5)
0315212-2 Principles of Food Processing
 หลักการแปรรูปอาหาร
3 (2-3-5)
0315232-2 Principles of Food Industry Management
 หลักการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
3 (3-0-6)
0315233-2 Principles of Food Marketing Industry
 หลักการตลาดอุตสาหกรรมอาหาร
3 (3-0-6)
0315234-2 Human Resource Management in Food Industry Organization
 การจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
2 (2-0-4)
0315235-1 Food Industry Plant Management
 การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
3 (3-0-6)
0315241-1 Introduction to Logistics and Supply Chain Management
 โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0315261-2 Principles ofExperimental Design for Food Industry
 หลักการวางแผนการทดลองทางอุตสาหกรรมอาหาร
3 (3-0-6)
0315313-1 Food Processing Technology
 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
3 (2-3-5)
0315314-2 Principles of Food Process Engineering
 หลักวิศวกรรมแปรรูปอาหาร
3 (2-3-5)
0315315-2 Computer for Food Industry Technology
 คอมพิวเตอร์เพื่องานทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร
1 (0-3-2)
0315321-1 Food Quality Control
 การควบคุมคุณภาพอาหาร
3 (2-3-5)
0315322-1 Quality Assurance
 การประกันคุณภาพ
2 (2-0-4)
0315323-2 Standards and Food Safety Management
 มาตรฐานและการจัดการความปลอดภัยทางอาหาร
3 (3-0-6)
0315362-2 Principles of Operations Research for Food Industry
 หลักการวิจัยดำเนินงานทางอุตสาหกรรมอาหาร
3 (3-0-6)
0315371-2 English Communication for Food Industry Management Technology
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
3 (3-0-6)
0315391-2 Preparation for Co-perative Education and Job Training in Food Industry Management Technology
 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและฝึกงานทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
1 (0-3-1)
0315493-2 Seminar in Food Industry Management Technology
 สัมมนาทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
1 (1-0-2)

 2.3   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 18
 2.3.1   กลุ่มฝึกงานและประสบการณ์ภาคสนามหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 2.3.1.1   สหกิจศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0315494-2 Co-operative Education in Food Industry Management Technology
 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
6 (0-40-0)

 2.3.1.2   ฝึกงานหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0315492-2 Job Training in Food Industry Management Technology
 ฝึกงานทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
3 (0-40-0)
0315495-1 Special Problems in Food Industry Management Technology
 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
3 (0-9-0)

 2.3.2   กลุ่มวิชาชีพเลือกทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 12หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.3.2.1   กลุ่มวิชาการจัดการอุตสาหกรรมอาหารและธุรกิจอาหารหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0315324-2 Chemical and Toxic Substances Management in Food Industry
 การจัดการสารเคมีและสารพิษในอุตสาหกรรมอาหาร
3 (3-0-6)
0315325-2 Quality and Safety Management in Food Industry
 การจัดการคุณภาพและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหาร
3 (2-3-5)
0315336-2 Principles of Business Plan for Food Industry
 การจัดทำแผนธุรกิจสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
3 (3-0-6)
0315337-2 Productivity Management in Food Industry
 การจัดการเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร
3 (3-0-6)
0315351-2 Food Business and Service Management
 การจัดการธุรกิจอาหารและการบริการ
3 (3-0-6)
0315352-2 Franchise Management
 การจัดการแฟรนไชส์
3 (3-0-6)
0315353-2 Food Product Innovation Managment for Business
 การจัดการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับธุรกิจ
3 (3-0-6)
0315363-2 Selected Topics in Food Industry Management Technology and Food Business
 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหารและธุรกิจอาหาร
3 (3-0-6)

 2.3.2.2   กลุ่มวิชาโลจีสติกส์อุตสาหกรรมอาหารหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0315342-1 Purchasing Management
 การจัดการการจัดซื้อ
3 (3-0-6)
0315343-2 Transportation and Distribution Management
 การจัดการการขนส่งและกระจายสินค้า
3 (3-0-6)
0315344-2 Warehouse and Distribution Center Management
 การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า
3 (3-0-6)
0315345-1 Inventory Management and Control
 การจัดการและควบคุมสินค้าคงคลัง
3 (3-0-6)
0315346-2 Information systems for logistics and supply chain Management
 ระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3 (3-0-6)
0315347-2 Logistics Management in Food Industry
 การจัดการโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมอาหาร
3 (3-0-6)
0315348-2 International Business Management in Food Industry
 การจัดการการค้าระหว่างประเทศในอุตสาหกรรมอาหาร
3 (3-0-6)
0315364-2 Selected Topics in Food Industry Logistics
 เรื่องเฉพาะทางวิชาโลจิสติกส์อุตสาหกรรมอาหาร
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.205.109.82:18/9/2562 10:47:37