สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
 สาขาวิชา : เทคโนโลยีการเกษตร
 ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร)
 ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร : 2560

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.1.1   บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0012001-1 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)

 1.1.2   เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
 1.1.2.1   สังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0011001-1 Society and Economics
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
0011002-1 Society and Law
 สังคมกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
0011003-1 Introduction to Sociology and Anthropology
 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0011004-1 Citizenship
 ความเป็นพลเมือง
3 (3-0-6)
0011005-1 Thai Politics and Government
 การเมืองการปกครองของไทย
3 (3-0-6)

 1.1.2.2   มนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0012002-1 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
0012003-1 Information Technology and Searching Skills
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า
3 (2-2-5)
0012004-1 Religions for Peace
 ศาสนาเพื่อสันติสุข
3 (3-0-6)
0012005-1 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0012006-1 Applied Social Psychology
 จิตวิทยาสังคมประยุกต์
3 (3-0-6)
0012007-1 Psychology for Modern Life
 จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม่
3 (3-0-6)
0012008-1 Humans and Thinking Skills
 มนุษย์กับทักษะการคิด
3 (2-2-5)
0012009-1 Thai Literature Appreciation
 วรรณคดีไทยนิยม
3 (3-0-6)
0012010-1 Contemporary Thai Literature and Thai Society
 วรรณกรรมไทยร่วมสมัยกับสังคมไทย
3 (3-0-6)
0012011-1 Recreation in Daily Life
 นันทนาการในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)

 1.2   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.2.1   บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0022001-1 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (2-2-5)
0022002-1 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0022003-1 English for Presentation
 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
3 (2-2-5)

 1.2.2   เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
 1.2.2.1   ภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0021001-1 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0021002-1 Rhetoric and Presentation Techniques
 วาทศิลป์และเทคนิคการนำเสนอ
3 (2-2-5)
0021003-1 Art of Receiving Messages
 ศิลปะการรับสาร
3 (3-0-6)
0021004-1 Art of Writing
 ศิลปะการเขียน
3 (3-0-6)

 1.2.2.2   ภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0022004-1 English for Workplace
 ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ
3 (3-0-6)
0022005-1 English for Standardized Tests
 ภาษาอังกฤษสำหรับการสอบวัดมาตรฐาน
3 (3-0-6)
0022006-1 English for Travelling
 ภาษาอังกฤษสำหรับการเดินทาง
3 (3-0-6)
0022007-1 English for Entertainment
 ภาษาอังกฤษเพื่อความบันเทิง
3 (3-0-6)
0022008-1 Academic English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3 (3-0-6)
0022009-1 English Reading in Daily Life
 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0022010-1 English Writing in Daily Life
 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1.2.2.3   ภาษาต่างประเทศอื่นๆหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0023001-1 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023002-1 Chinese for Careers
 ภาษาจีนเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023003-1 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023004-1 Japanese for Careers
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023005-1 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023006-1 Korean for Careers
 ภาษาเกาหลีเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023007-1 Russian for Communication
 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023008-1 Russian for Careers
 ภาษารัสเซียเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023009-1 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023010-1 French for Careers
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023011-1 Khmer for Communication
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023012-1 Khmer for Careers
 ภาษาเขมรเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023013-1 Burmese for Communication
 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023014-1 Burmese for Careers
 ภาษาพม่าเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023015-1 Vietnamese for Communication
 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023016-1 Vietnamese for Careers
 ภาษาเวียดนามเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023017-1 Lao for Communication
 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023018-1 Lao for Careers
 ภาษาลาวเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023019-1 Bahasa for Communication
 ภาษาบาฮาซาเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023020-1 Bahasa for Careers
 ภาษาบาฮาซาเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.3.1   บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001-2 Information Technology in Digital Era
 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล
3 (2-2-5)

 1.3.2   เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
 1.3.2.1   วิชาคณิตศาตสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031002-2 Mathematics and Statistics in Daily Life
 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)

 1.3.2.2   วิชาวิทยาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001-2 Science, Technology and Environment for Life
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3 (3-0-6)
0032002-2 Pet Value
 คุณค่าของสัตว์เลี้ยง
3 (3-0-6)
0032003-2 Scientific Problem Solving
 การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
0032004-2 Sport Sciences for Exercise
 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย
3 (2-2-5)
0032005-2 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)

 1.4   กลุ่มบูรณาการหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.4.1   บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041001-2 Life and Social Skills
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (2-2-5)

 1.4.2   เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041002-1 Amazing Waterlily and Lotus
 มหัศจรรย์แห่งบัว
3 (3-0-6)
0041003-1 Nature of the Whole
 ธรรมชาติของสรรพสิ่ง
3 (3-0-6)
0041004-1 Community Ways
 วิถีชุมชน
3 (3-0-6)
0041005-1 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
3 (3-0-6)
0041006-1 Eastern Region Studies
 ภาคตะวันออกศึกษา
3 (3-0-6)
0041007-1 Contemporary World Affairs
 เหตุการณ์โลกร่วมสมัย
3 (3-0-6)
0041008-1 Systems Thinking and Problem Analysis
 การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา
3 (2-2-5)
0041009-1 Thai Literature and Film
 วรรณกรรมไทยกับภาพยนตร์
3 (3-0-6)
0041010-1 Ways of Living in the Digital Era
 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล
3 (2-2-5)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 102
 2.1   วิชาพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0210101-2 Principles of Economics
 หลักเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
0302100-1 General Chemistry
 เคมีทั่วไป
3 (2-3-5)
0302120-1 General Organic Chemistry
 เคมีอินทรีย์ทั่วไป
3 (2-3-5)
0303102-2 General Biology
 ชีววิทยาทั่วไป
3 (2-3-5)
0303110-2 General Botany
 พฤกษศาสตร์ทั่วไป
3 (2-3-5)
0303232-1 General Microbiology
 จุลชีววิทยาทั่วไป
3 (2-3-5)
0303240-1 Genetics
 พันธุศาสตร์
3 (2-3-5)
0304100-1 Introductory Physics
 ฟิสิกส์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
0307101-1 Principles of Statistics
 หลักสถิติ
3 (3-0-6)

 2.2   วิชาชีพบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 59
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0331308-1 Soil and Soil Fertility
 ดินและความอุดมสมบูรณ์ของดิน
3 (2-3-5)
0332101-1 Job Training in Agricultural Technology 1
 ฝึกงานเทคโนโลยีทางการเกษตร 1
2 (0-6-2)
0332102-2 Job Training in Agricultural Technology 2
 ฝึกงานเทคโนโลยีทางการเกษตร 2
2 (0-6-2)
0332103-1 Agro–Ecosystems
 ระบบนิเวศเกษตร
3 (3-0-6)
0332104-1 Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable Development
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (2-3-5)
0332201-2 Biotechnology for Agriculter
 เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร
3 (2-3-5)
0332202-2 Farm Shop Skills
 ทักษะช่างเกษตร
3 (2-3-5)
0332203-2 Plant Propagation
 การขยายพันธุ์พืช
3 (2-3-5)
0332204-2 Farm Management
 การจัดการฟาร์ม
3 (3-0-6)
0332301-2 PlantProduction Technology
 เทคโนโลยีการผลิตพืช
3 (2-3-5)
0332302-2 Principles of Experimental Design
 หลักการวางแผนการทดลอง
3 (3-0-6)
0332303-2 Animal Production Technology
 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
3 (2-3-5)
0332304-2 Genetics for Breeding Improvement
 พันธุศาสตร์เพื่อปรับปรุงพันธุ์
3 (2-3-5)
0332305-1 Food Processing and Preservation
 การแปรรูปและการถนอมอาหาร
3 (2-3-5)
0332306-1 Renewable Energy Technology
 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
3 (2-3-5)
0332307-1 Agricultural Extension and Technology Transfer
 การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
3 (3-0-6)
0332308-1 Marketing and Standards for Agricultural Product
 การตลาดและมาตรฐานสินค้าทางการเกษตร
3 (3-0-6)
0332309-1 Agribusiness Entrepreneur
 การเป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจเกษตร
3 (3-0-6)
0332311-1 Englishfor Agricultural Technology
 ภาษาอังกฤษทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร
3 (3-0-6)
0332401-1 Seminar in Agricultural Technology
 สัมมนาเทคโนโลยีการเกษตร
1 (1-0-2)
0341001-1 Aquaculture
 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3 (2-3-5)

 2.3   วิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 16
 2.3.1   วิชาประสบการณ์ภาคสนามหน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0332310-1 Co-operative Education Preparation
 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1 (0-2-1)
0332402-1 Co-operative Educationin Agricultural Technology
 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีการเกษตร
6 (0-40-0)

 2.3.2   วิชาชีพเลือกทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 9
 2.3.2.1   วิชาทางพืชศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0331327-2 Medicinal Plant
 พืชสมุนไพร
3 (2-3-5)
0331335-2 Ornamental Horticulture
 พืชสวนประดับ
3 (2-3-5)
0331338-2 Fertilizer and Fertilizer Use
 ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย
3 (2-3-5)
0331344-2 Landscape Design for Agriculture
 การออกแบบภูมิทัศน์เพื่อการเกษตร
3 (2-3-5)
0332312-1 Post Harvest Technology
 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
3 (2-3-5)
0332313-1 Principles and Methods of Plant Pest Control
 หลักและวิธีการควบคุมศัตรูพืช
3 (2-3-5)
0332314-1 Substrate Culture
 การปลูกพืชในวัสดุปลูก
3 (2-3-5)
0332315-1 Mushroom Culture
 การเพาะเห็ด
3 (2-3-5)
0332403-1 Plant Tissue Culture Technology
 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
3 (2-3-5)
0332404-1 Tropical Fruit Orchard Management
 การจัดการสวนไม้ผลเขตร้อน
3 (3-0-6)
0332405-1 Farm Soil and Irrigation Systems Technology
 เทคโนโลยีการจัดการดินและน้ำ
3 (2-3-5)
0332406-1 Advanced Innovation in Agriculture
 นวัตกรรมการเกษตรก้าวหน้า
3 (3-0-6)

 2.3.2.2   วิชาทางส่งเสริมการเกษตรหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0332407-1 Agricultural Co–operatives
 สหกรณ์การเกษตร
3 (2-3-5)
0332408-1 Communication and Agricultural Information Technology
 การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร
3 (2-3-5)
0332409-1 Agricultural Leader Development and Training
 การฝึกอบรมและพัฒนาผู้นำทางการเกษตร
3 (2-3-5)

 2.3.2.3   กลุ่มวิชาทางประมงหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0341016-1 Fishery Resource Management
 การจัดการทรัพยากรประมง
3 (3-0-6)
0341026-1 Marine Fish Culture
 การเพาะเลี้ยงปลาทะเล
3 (2-3-5)
0341027-1 Ornamental Fish Culture
 การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม
3 (2-3-5)
0341045-1 Fishing Gears
 เครื่องมือประมง
3 (3-0-6)

 2.3.2.4   วิชาทางสัตวศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0332410-1 Livestock Business Management
 การจัดการธุรกิจปศุสัตว์
3 (2-3-5)
0332411-1 Artificial Insemination of Animal
 การผสมเทียมสัตว์
3 (2-3-5)
0332412-1 Anatomy and Physiology of Animals
 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์
3 (2-3-5)

 3   เลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.205.109.82:15/9/2562 15:20:33