สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
 สาขาวิชา : เทคโนโลยีชีวภาพ
 ชื่อปริญญา : 
 ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร : 

 1   หมวดศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.1.1   บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0012001-1 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)

 1.1.2   เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
 1.1.2.1   สังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0011001-1 Society and Economics
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
0011002-1 Society and Law
 สังคมกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
0011003-1 Introduction to Sociology and Anthropology
 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0011004-1 Citizenship
 ความเป็นพลเมือง
3 (3-0-6)
0011005-1 Thai Politics and Government
 การเมืองการปกครองของไทย
3 (3-0-6)

 1.1.2.2   มนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0012002-1 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
0012003-1 Information Technology and Searching Skills
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า
3 (2-2-5)
0012004-1 Religions for Peace
 ศาสนาเพื่อสันติสุข
3 (3-0-6)
0012005-1 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0012006-1 Applied Social Psychology
 จิตวิทยาสังคมประยุกต์
3 (3-0-6)
0012007-1 Psychology for Modern Life
 จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม่
3 (3-0-6)
0012008-1 Humans and Thinking Skills
 มนุษย์กับทักษะการคิด
3 (2-2-5)
0012009-1 Thai Literature Appreciation
 วรรณคดีไทยนิยม
3 (3-0-6)
0012010-1 Contemporary Thai Literature and Thai Society
 วรรณกรรมไทยร่วมสมัยกับสังคมไทย
3 (3-0-6)
0012011-1 Recreation in Daily Life
 นันทนาการในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)

 1.2   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.2.1   บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0022001-1 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (2-2-5)
0022002-1 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0022003-1 English for Presentation
 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
3 (2-2-5)

 1.2.2   เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
 1.2.2.1   ภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0021001-1 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0021002-1 Rhetoric and Presentation Techniques
 วาทศิลป์และเทคนิคการนำเสนอ
3 (2-2-5)
0021003-1 Art of Receiving Messages
 ศิลปะการรับสาร
3 (3-0-6)
0021004-1 Art of Writing
 ศิลปะการเขียน
3 (3-0-6)

 1.2.2.2   ภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0022004-1 English for Workplace
 ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ
3 (3-0-6)
0022005-1 English for Standardized Tests
 ภาษาอังกฤษสำหรับการสอบวัดมาตรฐาน
3 (3-0-6)
0022006-1 English for Travelling
 ภาษาอังกฤษสำหรับการเดินทาง
3 (3-0-6)
0022007-1 English for Entertainment
 ภาษาอังกฤษเพื่อความบันเทิง
3 (3-0-6)
0022008-1 Academic English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3 (3-0-6)
0022009-1 English Reading in Daily Life
 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0022010-1 English Writing in Daily Life
 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1.2.2.3   ภาษาต่างประเทศอื่นๆหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0023001-1 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023002-1 Chinese for Careers
 ภาษาจีนเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023003-1 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023004-1 Japanese for Careers
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023005-1 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023006-1 Korean for Careers
 ภาษาเกาหลีเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023007-1 Russian for Communication
 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023008-1 Russian for Careers
 ภาษารัสเซียเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023009-1 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023010-1 French for Careers
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023011-1 Khmer for Communication
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023012-1 Khmer for Careers
 ภาษาเขมรเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023013-1 Burmese for Communication
 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023014-1 Burmese for Careers
 ภาษาพม่าเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023015-1 Vietnamese for Communication
 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023016-1 Vietnamese for Careers
 ภาษาเวียดนามเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023017-1 Lao for Communication
 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023018-1 Lao for Careers
 ภาษาลาวเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023019-1 Bahasa for Communication
 ภาษาบาฮาซาเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023020-1 Bahasa for Careers
 ภาษาบาฮาซาเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.3.1   บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001-2 Information Technology in Digital Era
 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล
3 (2-2-5)

 1.3.2   เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
 1.3.2.1   คณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031002-2 Mathematics and Statistics in Daily Life
 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)

 1.3.2.2   วิทยาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001-2 Science, Technology and Environment for Life
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3 (3-0-6)
0032002-2 Pet Value
 คุณค่าของสัตว์เลี้ยง
3 (3-0-6)
0032003-2 Scientific Problem Solving
 การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
0032004-2 Sport Sciences for Exercise
 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย
3 (2-2-5)
0032005-2 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)

 1.4   กลุ่มบูรณาการหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.4.1   บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041001-2 Life and Social Skills
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (2-2-5)

 1.4.2   เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041002-1 Amazing Waterlily and Lotus
 มหัศจรรย์แห่งบัว
3 (3-0-6)
0041003-1 Nature of the Whole
 ธรรมชาติของสรรพสิ่ง
3 (3-0-6)
0041004-1 Community Ways
 วิถีชุมชน
3 (3-0-6)
0041005-1 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
3 (3-0-6)
0041006-1 Eastern Region Studies
 ภาคตะวันออกศึกษา
3 (3-0-6)
0041007-1 Contemporary World Affairs
 เหตุการณ์โลกร่วมสมัย
3 (3-0-6)
0041008-1 Systems Thinking and Problem Analysis
 การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา
3 (2-2-5)
0041009-1 Thai Literature and Film
 วรรณกรรมไทยกับภาพยนตร์
3 (3-0-6)
0041010-1 Ways of Living in the Digital Era
 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล
3 (2-2-5)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 102
 2.1   กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 44
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0301103-1 Calculus 1
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
0301104-1 Calculus 2
 แคลคูลัส 2
3 (3-0-6)
0302103-1 Principles of Chemistry
 หลักเคมี
3 (3-0-6)
0302104-1 Principles of Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการหลักเคมี
1 (0-3-1)
0302121-1 Organic Chemistry
 เคมีอินทรีย์
3 (3-0-6)
0302122-1 Organic Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
1 (0-3-1)
0302241-1 Biochemistry
 ชีวเคมี
3 (3-0-6)
0302242-1 Biochemistry Laboratory
 ปฏิบัติการชีวเคมี
1 (0-3-1)
0302260-1 Physical Chemistry
 เคมีเชิงฟิสิกส์
3 (3-0-6)
0302261-1 Physical Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์
1 (0-3-1)
0302281-1 Analytical Chemistry
 เคมีวิเคราะห์
3 (3-0-6)
0302282-1 Analytical Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
1 (0-3-1)
0303100-1 Biology
 ชีววิทยา
3 (3-0-6)
0303101-1 Biology Laboratory
 ปฏิบัติการชีววิทยา
1 (0-3-1)
0303230-3 Microbiology
 จุลชีววิทยา
3 (3-0-6)
0303231-1 Microbiology Laboratory
 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
1 (0-3-1)
0303240-1 Genetics
 พันธุศาสตร์
3 (2-3-5)
0304105-1 General Physics
 ฟิสิกส์ทั่วไป
3 (3-0-6)
0304106-1 General Physics Laboratory
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
1 (0-3-1)
0307101-1 Principles of Statistics
 หลักสถิติ
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 42
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0305201-1 Biotechnology
 เทคโนโลยีชีวภาพ
3 (3-0-6)
0305202-1 Molecular Genetics
 พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล
3 (2-3-5)
0305203-1 Instrumental Usage in Biotechnology
 การใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3 (2-3-5)
0305204-1 Unit Operations in Bioprocess Engineering
 หน่วยปฏิบัติการทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
3 (2-3-5)
0305205-1 Technical English for Biotechnology
 ภาษาอังกฤษเทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3 (3-0-6)
0305206-1 Plant Biotechnology
 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช
3 (2-3-5)
0305301-1 Economic Plant Tissue Culture
 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจ
3 (2-3-5)
0305302-1 Fermentation Technology
 เทคโนโลยีการหมัก
3 (2-3-5)
0305303-1 Plant Genetics and Breeding
 พันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์พืช
3 (2-3-5)
0305304-1 Food Microbiology
 จุลชีววิทยาทางอาหาร
3 (2-3-5)
0305305-1 Biosafety and Regulation
 ความปลอดภัยและการควบคุมทางชีวภาพ
2 (2-0-4)
0305306-1 Experimental Design in Biotechnology
 การวางแผนการทดลองทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3 (3-0-6)
0305307-1 Biotechnological Products
 ผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3 (2-3-5)
0305308-1 Seminar in Biotechnology
 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1
1 (1-0-2)
0305401-1 Biotechnology for Medicinal Plants
 เทคโนโลยีชีวภาพพืชสมุนไพร
3 (2-3-5)

 2.3   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 16
 2.3.1   กลุ่มวิชาฝึกงานหน่วยกิตต่ำสุด : 7
 2.3.1.1   สหกิจศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0305309-1 Preparation for Cooperative Education
 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1 (0-3-1)
0305402-1 Cooperative Education in Biotechnology
 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีชีวภาพ
6 (0-40-0)

 2.3.1.2   ฝึกงานหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0305310-1 Field Practices in Biotechnology
 ฝึกงานเทคโนโลยีชีวภาพ
3 (0-40-0)
0305403-1 Seminar in Biotechnology 2
 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2
1 (1-0-2)
0305404-1 Special Problems in Biotechnology
 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีชีวภาพ
3 (0-9-3)

 2.3.2   กลุ่มวิชาชีพเลือกทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 9หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.3.2.1   รายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางพืชหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0305311-1 Tropical Fruits Biotechnology
 เทคโนโลยีชีวภาพไม้ผลเมืองร้อน
3 (2-3-5)
0305312-1 Post Harvest Biotechnology
 เทคโนโลยีชีวภาพหลังการเก็บเกี่ยว
3 (2-3-5)
0305313-1 Plant Protoplast Culture
 การเพาะเลี้ยงโปรโตพลาสต์พืช
3 (2-3-5)
0305314-1 Plant Bioactive Compound
 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืช
3 (2-3-5)
0305319-1 Medicinal Mushroom Production Technology
 เทคโนโลยีการผลิตเห็ดสมุนไพร
3 (2-3-5)
0305405-1 Plant Color Technology
 เทคโนโลยีของสีธรรมชาติจากพืช
3 (2-3-5)
0305406-1 Plant Bioproduct
 ผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากพืช
3 (2-3-5)
0305409-1 Wastes Treatment and Utilization
 การบำบัดและการใช้ประโยชน์จากของเสีย
3 (2-3-5)
0305410-1 Entrepreneurship for Biotechnology
 ทักษะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3 (2-3-5)
0305411-1 Selected Topics in Biotechnology
 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3 (3-0-6)

 2.3.2.2   วิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0305315-1 Microbial Physiology and Genetics
 สรีรวิทยาและพันธุศาสตร์จุลินทรีย์
3 (2-3-5)
0305316-1 Starch and Sugar Technology
 เทคโนโลยีแป้งและน้ำตาล
3 (2-3-5)
0305317-1 Microbial Beverage
 การผลิตเครื่องดื่มจากจุลินทรีย์
3 (2-3-5)
0305318-1 Enzyme Technology
 เทคโนโลยีเอนไซม์
3 (2-3-5)
0305319-1 Medicinal Mushroom Production Technology
 เทคโนโลยีการผลิตเห็ดสมุนไพร
3 (2-3-5)
0305407-1 Mycology
 วิทยาเห็ดรา
3 (2-3-5)
0305408-1 Yeast Technology
 เทคโนโลยีของยีสต์
3 (2-3-5)
0305409-1 Wastes Treatment and Utilization
 การบำบัดและการใช้ประโยชน์จากของเสีย
3 (2-3-5)
0305410-1 Entrepreneurship for Biotechnology
 ทักษะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3 (2-3-5)
0305411-1 Selected Topics in Biotechnology
 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3 (3-0-6)

 3   เลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.205.109.82:18/9/2562 10:00:07