สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
 สาขาวิชา : ประมง
 ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง)
 ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร : 

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.1.1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0012001-1 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)

 1.1.2   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
 1.1.2.1   รายวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0011001-1 Society and Economics
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
0011002-1 Society and Law
 สังคมกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
0011003-1 Introduction to Sociology and Anthropology
 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0011004-1 Citizenship
 ความเป็นพลเมือง
3 (3-0-6)
0011005-1 Thai Politics and Government
 การเมืองการปกครองของไทย
3 (3-0-6)

 1.1.2.2   รายวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0012002-1 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
0012003-1 Information Technology and Searching Skills
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า
3 (2-2-5)
0012004-1 Religions for Peace
 ศาสนาเพื่อสันติสุข
3 (3-0-6)
0012005-1 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0012006-1 Applied Social Psychology
 จิตวิทยาสังคมประยุกต์
3 (3-0-6)
0012007-1 Psychology for Modern Life
 จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม่
3 (3-0-6)
0012008-1 Humans and Thinking Skills
 มนุษย์กับทักษะการคิด
3 (2-2-5)
0012009-1 Thai Literature Appreciation
 วรรณคดีไทยนิยม
3 (3-0-6)
0012010-1 Contemporary Thai Literature and Thai Society
 วรรณกรรมไทยร่วมสมัยกับสังคมไทย
3 (3-0-6)
0012011-1 Recreation in Daily Life
 นันทนาการในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)

 1.2   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.2.1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0022001-1 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (2-2-5)
0022002-1 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0022003-1 English for Presentation
 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
3 (2-2-5)

 1.2.2   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
 1.2.2.1   วิชาภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0021001-1 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0021002-1 Rhetoric and Presentation Techniques
 วาทศิลป์และเทคนิคการนำเสนอ
3 (2-2-5)
0021003-1 Art of Receiving Messages
 ศิลปะการรับสาร
3 (3-0-6)
0021004-1 Art of Writing
 ศิลปะการเขียน
3 (3-0-6)

 1.2.2.2   วิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0022004-1 English for Workplace
 ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ
3 (3-0-6)
0022005-1 English for Standardized Tests
 ภาษาอังกฤษสำหรับการสอบวัดมาตรฐาน
3 (3-0-6)
0022006-1 English for Travelling
 ภาษาอังกฤษสำหรับการเดินทาง
3 (3-0-6)
0022007-1 English for Entertainment
 ภาษาอังกฤษเพื่อความบันเทิง
3 (3-0-6)
0022008-1 Academic English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3 (3-0-6)
0022009-1 English Reading in Daily Life
 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0022010-1 English Writing in Daily Life
 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1.2.2.3   วิชาภาษาต่างประเทศอื่นๆหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0023001-1 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023002-1 Chinese for Careers
 ภาษาจีนเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023003-1 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023004-1 Japanese for Careers
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023005-1 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023006-1 Korean for Careers
 ภาษาเกาหลีเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023007-1 Russian for Communication
 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023008-1 Russian for Careers
 ภาษารัสเซียเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023009-1 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023010-1 French for Careers
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023011-1 Khmer for Communication
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023012-1 Khmer for Careers
 ภาษาเขมรเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023013-1 Burmese for Communication
 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023014-1 Burmese for Careers
 ภาษาพม่าเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023015-1 Vietnamese for Communication
 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023016-1 Vietnamese for Careers
 ภาษาเวียดนามเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023017-1 Lao for Communication
 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023018-1 Lao for Careers
 ภาษาลาวเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
0023019-1 Bahasa for Communication
 ภาษาบาฮาซาเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0023020-1 Bahasa for Careers
 ภาษาบาฮาซาเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.3.1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001-2 Information Technology in Digital Era
 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล
3 (2-2-5)

 1.3.2   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
 1.3.2.1   วิชาวิทยาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001-2 Science, Technology and Environment for Life
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3 (3-0-6)
0032002-2 Pet Value
 คุณค่าของสัตว์เลี้ยง
3 (3-0-6)
0032003-2 Scientific Problem Solving
 การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
0032004-2 Sport Sciences for Exercise
 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย
3 (2-2-5)
0032005-2 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)

 1.3.2.2   วิชาคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031002-2 Mathematics and Statistics in Daily Life
 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)

 1.4   กลุ่มบูรณาการหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.4.1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041001-2 Life and Social Skills
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (2-2-5)

 1.4.2   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041002-1 Amazing Waterlily and Lotus
 มหัศจรรย์แห่งบัว
3 (3-0-6)
0041003-1 Nature of the Whole
 ธรรมชาติของสรรพสิ่ง
3 (3-0-6)
0041004-1 Community Ways
 วิถีชุมชน
3 (3-0-6)
0041005-1 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
3 (3-0-6)
0041006-1 Eastern Region Studies
 ภาคตะวันออกศึกษา
3 (3-0-6)
0041007-1 Contemporary World Affairs
 เหตุการณ์โลกร่วมสมัย
3 (3-0-6)
0041008-1 Systems Thinking and Problem Analysis
 การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา
3 (2-2-5)
0041009-1 Thai Literature and Film
 วรรณกรรมไทยกับภาพยนตร์
3 (3-0-6)
0041010-1 Ways of Living in the Digital Era
 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล
3 (2-2-5)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 100
 2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 32
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0302100-1 General Chemistry
 เคมีทั่วไป
3 (2-3-5)
0302120-1 General Organic Chemistry
 เคมีอินทรีย์ทั่วไป
3 (2-3-5)
0302240-1 General Biochemistry
 ชีวเคมีทั่วไป
3 (2-3-5)
0303102-1 General Biology
 ชีววิทยาทั่วไป
3 (2-3-5)
0303230-2 Microbiology
 จุลชีววิทยา
3 (3-0-6)
0303231-1 Microbiology Laboratory
 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
1 (0-3-1)
0303240-1 Genetics
 พันธุศาสตร์
3 (2-3-5)
0304100-1 Introductory Physics
 ฟิสิกส์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
0341102-1 Fishery Skills
 ทักษะวิชาชีพทางประมง
1 (0-3-1)
0341207-1 Principles of Fishery Economics
 หลักเศรษฐศาสตร์ทางประมง
3 (3-0-6)
0341211-1 English for Fisheries
 อังกฤษเพื่อการประมง
3 (3-0-6)
0341314-1 Statistics and Experimental Design in Fisheries
 สถิติและการวางแผนการทดลองทางประมง
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 50
 2.2.1   กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 43
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0341101-1 Ichthyology
 มีนวิทยา
3 (2-3-5)
0341103-1 Aquaculture
 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3 (3-0-6)
0341104-1 Field Practices in Fishery 1
 ฝึกงานทางการประมง 1
1 (0-3-1)
0341205-1 Aquatic Ecology
 นิเวศวิทยาในแหล่งน้ำ
3 (2-3-5)
0341206-1 Water Quality for Fisheries
 คุณภาพน้ำทางการประมง
3 (2-3-5)
0341208-1 Mechanical and Engineering Skill of Fisheries
 ทักษะเชิงช่างทางการประมง
3 (2-3-5)
0341209-1 Field Practices in Fishery 2
 ฝึกงานทางการประมง 2
1 (0-3-1)
0341210-1 Aquatic Animal Feed
 อาหารสัตว์น้ำ
3 (2-3-5)
0341212-1 Introduction to Marine Biology
 ชีววิทยาทางทะเลเบื้องต้น
3 (2-3-5)
0341213-1 Field Practices in Fishery 3
 ฝึกงานทางการประมง 3
1 (0-3-1)
0341315-1 Fishery and Aquatic Business Management
 การจัดการธุรกิจประมงและสัตว์น้ำ
3 (2-3-5)
0341316-1 Freshwater Animals Culturing Technology
 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
3 (2-3-5)
0341317-1 Diseases and Parasites of Aquatic Animals
 โรคและปรสิตสัตว์น้ำ
3 (2-3-5)
0341318-1 Software Application for Fishery Processing and Data Presentation
 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปประมวลผลทางประมงและการ นำเสนอข้อมูล
3 (2-3-5)
0341319-1 FisheryResource Management
 การจัดการทรัพยากรประมง
3 (3-0-6)
0341320-1 Coastal Aquaculture
 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
3 (2-3-5)
0341426-1 Fishery Seminar
 สัมมนาทางประมง
1 (0-2-1)

 2.2.2   กลุ่มฝึกประสบการณ์ประมงหน่วยกิตต่ำสุด : 7
 2.2.2.1   กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ประมงหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0341321-1 Preparation for Experience Training in Fisheries
 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์ประมง
1 (0-2-1)
0341323-1 Experience Training in Fisheries
 การฝึกประสบการณ์ประมง
3 (0-40-3)
0341425-1 Special Problems in Fisheries
 ปัญหาพิเศษทางประมง
3 (1-6-4)

 2.2.2.2   กลุ่มวิชาสหกิจศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0341322-1 Preparation for Co-operative Education
 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1 (0-2-1)
0341424-1 Co-operative Education in Fisheries
 สหกิจศึกษาทางประมง
6 (0-40-0)

 2.3   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0341327-1 Aquaculture in Marine Shrimp
 การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
3 (2-3-5)
0341328-1 Aquaculture in Marine Fish
 การเพาะเลี้ยงปลาทะเล
3 (2-3-5)
0341329-1 Aquaculture in Ornamental Fish
 การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม
3 (2-3-5)
0341330-1 Aquatic Larval Feed Technology
 เทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำวัยอ่อน
3 (2-3-5)
0341331-1 Introduction to Planktonology
 แพลงก์ตอนวิทยาเบื้องต้น
3 (2-3-5)
0341332-1 Phycology
 สาหร่ายวิทยา
3 (2-3-5)
0341333-1 Seagrass
 หญ้าทะเล
3 (2-3-5)
0341334-1 Benthos
 สัตว์หน้าดิน
3 (2-3-5)
0341335-1 Aquatic Plants
 พรรณไม้น้ำ
3 (2-3-5)
0341336-1 Aquatic Animals Genetics
 พันธุศาสตร์สัตว์น้ำ
3 (2-3-5)
0341337-1 Fish Taxonomy
 อนุกรมวิธานของปลา
3 (2-3-5)
0341338-1 Fishery Environment
 สิ่งแวดล้อมทางประมง
3 (2-3-5)
0341339-1 General Oceanography
 สมุทรศาสตร์ทั่วไป
3 (2-3-5)
0341340-1 Ecology of Fish
 นิเวศวิทยาของปลา
3 (2-3-5)
0341441-1 Fishery Laws
 กฎหมายประมง
3 (3-0-6)
0341442-1 Aquatic Animals Conservation
 การอนุรักษ์สัตว์น้ำ
3 (3-0-6)
0341443-1 FisheryExtension
 การส่งเสริมทางการประมง
3 (3-0-6)
0341444-1 Pond and Hatchery Management
 การจัดการบ่อและโรงเพาะฟักสัตว์น้ำ
3 (2-3-5)
0341445-1 Fishery Management
 การจัดการประมง
3 (3-0-6)
0341446-1 Fishery Management
 การจัดการประมง
3 (3-0-6)
0341447-1 Aquaculture Economics
 เศรษฐศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3 (3-0-6)
0341448-1 Aquatic Animal Farm Management
 การจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ
3 (3-0-6)
0341449-1 Principles of Fishery Product Technology
 หลักเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
3 (2-3-5)
0341450-1 Quality of Aquatic Animals and Products
 คุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์
3 (2-3-5)
0341451-1 Epizootic Prevention and Therapy in Aquatic Animals
 การป้องกันและรักษาโรคสัตว์น้ำ
3 (2-3-5)
0341452-1 Aquatic Invertebrate
 สัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลัง
3 (2-3-5)
0341453-1 Selected Topics in Fisheries
 หัวข้อเฉพาะทางการประมง
3 (3-0-6)
0341454-1 Scuba Diving
 การดำน้ำ
3 (1-6-4)
0341455-1 Aquatic Animals and Fisheries Business Planning
 การวางแผนธุรกิจสัตว์น้ำและประมง
3 (3-0-6)
0341456-1 Online Marketing
 การตลาดบนระบบอินเทอร์เน็ต
3 (3-0-6)
0341457-1 Marine Ecology
 นิเวศวิทยาทางทะเล
3 (2-3-5)
0341458-1 Environmental Impact Assessment
 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.205.109.82:18/9/2562 10:00:02