สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : เทคโนโลยีสังคม
 สาขาวิชา : การจัดการโลจิสติกส์
 ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์)
 ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร : 

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010001-1 Life and Social Quality Development
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0020001-1 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.3.1   กลุ่มวิชาภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001-1 Thai for Communication
 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.3.2   กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032002-1 English in Daily Life
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032003-1 English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032005-1 English Writing in Daily Life
 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041001-1 Mathematics and Computer in Daily Life
 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0042001-1 Science Technology and Environment for Life
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3 (3-0-6)

 1.5   กลุ่มวิชาหมวดศึกษาทั่วไป (เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.5.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010002-1 Thai Politic and Government
 การเมืองและการปกครองของไทย
3 (3-0-6)
0010003-1 Society and Economy
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
0010004-1 Society and Law
 สังคมกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
0010005-1 Community Society Culture and Environment
 ชุมชน สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)

 1.5.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0020002-1 Information for Study
 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
0020003-1 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
0020004-1 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
0020005-1 Religion for Peace
 ศาสนาเพื่อสันติสุข
3 (3-0-6)
0020006-1 Knowledge Management
 การจัดการความรู้
3 (3-0-6)
0020007-1 Recreation in Daily Life
 นันทนาการในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)

 1.5.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031004-1 Listening and Reading for Life Quality Development
 การฟังและการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3 (3-0-6)
0031005-1 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0032001-1 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3-0-6)
0032004-1 English Conversation
 สนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032006-1 Interactive English Skills
 ทักษะสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)

 1.5.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0042003-1 Nature of the Whole
 ธรรมชาติของสรรพสิ่ง
3 (3-0-6)
0043001-1 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)
0043002-1 Sport Sciences for Excercise
 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย
3 (2-2-5)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 97
 2.1   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 39
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0210101-3 Principles of Economics
 หลักเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
0220101-1 Principles of Marketing
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
0220102-1 Principles of Management
 หลักการจัดการ
3 (3-0-6)
0220103-1 Business Ethics
 จริยธรรมทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
0220104-1 Business Law
 กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
0220105-1 Introduction to International Business
 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
0220106-1 Business Statistics
 สถิติทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
0220310-1 Taxation
 การภาษีอากร
3 (3-0-6)
0220311-1 English for Business Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3 (3-0-6)
0230101-1 Logistice and Supply Chain Management
 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3 (3-0-6)
0240103-1 Business Information System
 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
0250101-1 Principles of Accounting
 การบัญชีชั้นต้น
3 (2-2-5)
0250103-1 Business Finance
 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 43
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0230102-1 Transportation Management
 การจัดการขนส่งสินค้า
3 (2-2-5)
0230103-1 Application for Package Programs in Logistics
 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานโลจิสติกส์
3 (2-2-5)
0230204-1 Multimodal Transportations
 การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
3 (2-2-5)
0230205-1 Technical English for Logistics
 ภาษาอังกฤษสำหรับงานโลจิสติกส์
3 (2-2-5)
0230206-1 Inventory Management
 การจัดการสินค้าคงคลัง
3 (2-2-5)
0230207-1 Warehouse and Distribution Center Management
 การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า
3 (2-2-5)
0230308-1 Export -Import Management
 การจัดการการส่งออกและนำเข้าสินค้า
3 (3-0-6)
0230309-1 Research Methodology for Logistics
 ระเบียบวิธีวิจัยทางโลจิสติกส์
3 (2-2-5)
0230310-1 Preparation for Co-operative Education
 เตรียมความพร้อมสำหรับสหกิจศึกษา
1 (1-0-2)
0230311-1 Co-operative Education 1
 สหกิจศึกษา 1
6 (0-40-0)
0230412-1 Co-operative Education 2
 สหกิจศึกษา 2
6 (0-40-0)
0230413-1 Special Problems in Logistics Management
 ปัญหาพิเศษด้านการจัดการโลจิสติกส์
3 (2-2-5)
0230414-1 Strategic Supply Chain Management
 การจัดการซัพพลายเชนเชิงกลยุทธ์
3 (2-2-5)

 2.3   กลุ่มวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 15
 2.3.1   ด้านบริหารธุรกิจหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0230215-1 Production and Operations Management
 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน
3 (2-2-5)
0230216-1 Retail and Wholesale Management
 การจัดการการค้าปลีกและการค้าส่ง
3 (2-2-5)
0230217-1 Logistics Cost Management
 การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์
3 (3-0-6)
0230218-1 Procurement Management
 การจัดการการจัดซื้อจัดหา
3 (3-0-6)
0230219-1 Custom Clearance Procedures
 พิธีการศุลกากร
3 (3-0-6)
0230320-1 Operations Research
 การวิจัยดำเนินงาน
3 (2-2-5)
0230321-1 Port and Maritime Management
 การจัดการท่าเรือและพาณิชยนาวี
3 (3-0-6)
0230322-1 Dangerous Goods Management
 การจัดการสินค้าอันตราย
3 (3-0-6)
0230423-1 Transportation Systems in Tourism
 ระบบการขนส่งในการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
0230424-1 Logistics Activity of Integration
 กิจกรรมโลจิสติกส์แบบบูรณาการ
3 (2-2-5)
0230425-1 Cross-Border Trade Management
 การจัดการการค้าชายแดน
3 (3-0-6)
0230426-1 Green Logistics
 โลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-5)

 2.3.2   ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0230227-1 Information and Communication Technology in Logistics
 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานโลจิสติกส์
3 (2-2-5)
0230228-1 Package Programs for Logistics
 โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานโลจิสติกส์
3 (2-2-5)
0230329-1 Computer Model for Logistics
 คอมพิวเตอร์โมเดลสำหรับโลจิสติกส์เบื้องต้น
3 (2-2-5)
0230330-1 Industrial Technology
 เทคโนโลยีในโรงงานอุตสาหกรรม
3 (2-2-5)
0230431-1 Geographic Information System for Logistics
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานโลจิสติกส์
3 (2-2-5)
0230432-1 Logistics Innovations
 นวัตกรรมโลจิสติกส์
3 (2-2-5)

 2.3.3   ด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0230233-1 Safety Driving Technology
 เทคโนโลยีการขับขี่ปลอดภัย
3 (2-2-5)
0230334-1 Packaging Technology
 เทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์
3 (2-2-5)
0230335-1 Material Handling Technology
 เทคโนโลยีการขนถ่ายวัสดุ
3 (2-2-5)
0230436-1 Rail Freight Transport Technology
 เทคโนโลยีการขนส่งสินค้าโดยระบบราง
3 (3-0-6)
0230437-1 Pipeline Transportation Technology
 เทคโนโลยีการขนส่งสินค้าระบบท่อ
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.94.202.88:14/10/2562 11:04:50