สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : เทคโนโลยีสังคม
 สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์
 ชื่อปริญญา : 
 ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร : 

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010001-1 Life and Social Quality Development
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0020001-1 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.3.1   กลุ่มวิชาภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001-1 Thai for Communication
 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.3.2   กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 9หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001-1 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3-0-6)
0032002-1 English in Daily Life
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032003-1 English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032004-1 English Conversation
 สนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032005-1 English Writing in Daily Life
 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032006-1 Interactive English Skills
 ทักษะสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.4.1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041001-1 Mathematics and Computer in Daily Life
 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1.4.2   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0042001-1 Science Technology and Environment for Life
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3 (3-0-6)
0042002-1 Amazing Waterlily and Lotus
 มหัศจรรย์แห่งบัว
3 (3-0-6)
0042003-1 Nature of the Whole
 ธรรมชาติของสรรพสิ่ง
3 (3-0-6)
0042004-1 Pet Value
 คุณค่าของสัตว์เลี้ยง
3 (3-0-6)
0043001-1 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)
0043002-1 Sport Sciences for Excercise
 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย
3 (2-2-5)

 1.5   กลุ่มวิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010002-1 Thai Politic and Government
 การเมืองและการปกครองของไทย
3 (3-0-6)
0010004-1 Society and Law
 สังคมกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
0010005-1 Community Society Culture and Environment
 ชุมชน สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
0020002-1 Information for Study
 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
0020003-1 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
0020007-1 Recreation in Daily Life
 นันทนาการในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
0031004-1 Listening and Reading for Life Quality Development
 การฟังและการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3 (3-0-6)
0031005-1 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033001-1 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0042001-1 Science Technology and Environment for Life
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3 (3-0-6)
0043002-1 Sport Sciences for Excercise
 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย
3 (2-2-5)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 97
 2.1   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0210102-2 Microeconomics 1
 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
3 (3-0-6)
0210103-2 Macroeconomics 1
 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
3 (3-0-6)
0210104-2 Mathematics for Economics 1
 คณิตศาสตร์สำหรับเศรษฐศาสตร์ 1
3 (2-2-5)
0210105-1 Mathematics for Economics 2
 คณิตศาสตร์สำหรับเศรษฐศาสตร์ 2
3 (2-2-5)
0210201-1 Microeconomics 2
 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
3 (3-0-6)
0210202-1 Macroeconomics 2
 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2
3 (3-0-6)
0210203-1 Statistics for Economics 1
 สถิติสำหรับเศรษฐศาสตร์ 1
3 (2-2-5)
0210204-1 Statistics for Economics 2
 สถิติสำหรับเศรษฐศาสตร์ 2
3 (2-2-5)
0210206-2 Economic Law
 กฎหมายเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
0210208-1 Econometrics
 เศรษฐมิติ
3 (3-0-6)
0210302-1 Research Methodology in Economics
 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
0210305-1 Project Analysis and Appraisal
 การวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ
3 (2-2-5)

 2.2   กลุ่มวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 43
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0210205-2 Introduction to Financial Accounting for Economist
 การบัญชีการเงินเบื้องต้นสำหรับนักเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
0210207-1 Economics of Natural Resources and environment
 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
0210301-1 Principles of Economic Development and Thai Economy
 หลักการพัฒนาเศรษฐกิจและเศรษฐกิจไทย
3 (3-0-6)
0210303-1 Economics of Money and Financial Markets
 เศรษฐศาสตร์การเงินและการตลาดเงิน
3 (3-0-6)
0210304-1 Business Finance for Economics
 การเงินธุรกิจสำหรับเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
0210306-1 Economics of Fiscal and Taxation
 เศรษฐศาสตร์การคลังและการภาษีอากร
3 (3-0-6)
0210307-2 Industrial Economics
 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
0210308-1 Computer Software for Economics Database Management
 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการจัดการฐานข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์
3 (2-2-5)
0210309-1 Operation Research in Economics
 การวิจัยดำเนินงานทางเศรษฐศาสตร์
3 (2-2-5)
0210310-1 Preparation for Co-operative Education and Job Training
 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและการฝึกงาน
1 (0-3-1)
0210311-1 English for Economist
 ภาษาอังกฤษสำหรับนักเศรษฐศาสตร์
3 (2-2-5)
0210403-1 International Economics
 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
0210404-1 Seminar in Economics
 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์
3 (2-2-5)
0210410-1 Economics of Agriculture and Co-operative
 เศรษฐศาสตร์เกษตรและสหกรณ์
3 (3-0-6)
0210411-1 Economics Project
 โครงงานด้านเศรษฐศาสตร์
3 (0-6-3)

 2.3   กลุ่มวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 18หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.3.1   กลุ่มสหกิจศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : 18หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0210209-1 Human Resource Economics
 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
0210312-2 Business Enterprise
 การประกอบกิจการธุรกิจ
3 (3-0-6)
0210313-1 Farm Management
 การจัดการฟาร์ม
3 (3-0-6)
0210401-1 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-40-0)
0210405-1 Portfolio Investment and Analysis
 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์
3 (3-0-6)
0210406-1 The Philosophy of Sufficiency Economy
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3 (3-0-6)
0210407-1 ASEAN Economic Community
 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3 (3-0-6)
0210408-1 Strategic Management for Economist
 การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
0210409-1 Family Economy
 เศรษฐกิจครัวเรือน
3 (3-0-6)

 2.3.2   กลุ่มฝึกงานหน่วยกิตต่ำสุด : 18หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0210209-1 Human Resource Economics
 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
0210312-2 Business Enterprise
 การประกอบกิจการธุรกิจ
3 (3-0-6)
0210313-1 Farm Management
 การจัดการฟาร์ม
3 (3-0-6)
0210402-1 Training in Economics
 การฝึกงานด้านเศรษฐศาสตร์
3 (0-40-3)
0210405-1 Portfolio Investment and Analysis
 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์
3 (3-0-6)
0210406-1 The Philosophy of Sufficiency Economy
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3 (3-0-6)
0210407-1 ASEAN Economic Community
 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3 (3-0-6)
0210408-1 Strategic Management for Economist
 การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
0210409-1 Family Economy
 เศรษฐกิจครัวเรือน
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.94.202.88:14/10/2562 10:20:43