สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : เทคโนโลยีสังคม
 สาขาวิชา : ระบบสารสนเทศ
 ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ)
 ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร : 

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010001-1 Life and Social Quality Development
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0020001-1 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.3.1   กลุ่มรายวิชาภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001-1 Thai for Communication
 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.3.2   กลุ่มรายวิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001-1 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3-0-6)
0032002-1 English in Daily Life
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032003-1 English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032004-1 English Conversation
 สนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032005-1 English Writing in Daily Life
 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032006-1 Interactive English Skills
 ทักษะสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041001-1 Mathematics and Computer in Daily Life
 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0042001-1 Science Technology and Environment for Life
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3 (3-0-6)

 1.5   กลุ่มวิชาหมวดศึกษาทั่วไป เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.5.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010002-1 Thai Politic and Government
 การเมืองและการปกครองของไทย
3 (3-0-6)
0010003-1 Society and Economy
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
0010004-1 Society and Law
 สังคมกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
0010005-1 Community Society Culture and Environment
 ชุมชน สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)

 1.5.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0020002-1 Information for Study
 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
0020003-1 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
0020004-1 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
0020005-1 Religion for Peace
 ศาสนาเพื่อสันติสุข
3 (3-0-6)
0020006-1 Knowledge Management
 การจัดการความรู้
3 (3-0-6)
0020007-1 Recreation in Daily Life
 นันทนาการในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)

 1.5.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031002-1 Thai Literature Appreciation
 วรรณคดีไทยนิยม
3 (3-0-6)
0031003-1 Art of Speaking in Daily Life
 ศิลปะการพูดในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0031004-1 Listening and Reading for Life Quality Development
 การฟังและการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3 (3-0-6)
0031005-1 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0031006-2 Contemporary Thai Literature and Thai Society
 วรรณกรรมไทยร่วมสมัยกับสังคมไทยปัจจุบัน
3 (3-0-6)
0032001-1 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3-0-6)
0032002-1 English in Daily Life
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032003-1 English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032004-1 English Conversation
 สนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032005-1 English Writing in Daily Life
 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032006-1 Interactive English Skills
 ทักษะสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0033001-1 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033002-1 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033003-1 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033004-1 German for Communication
 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033005-1 Russian for Communication
 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.5.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0042002-1 Amazing Waterlily and Lotus
 มหัศจรรย์แห่งบัว
3 (3-0-6)
0042003-1 Nature of the Whole
 ธรรมชาติของสรรพสิ่ง
3 (3-0-6)
0042004-1 Pet Value
 คุณค่าของสัตว์เลี้ยง
3 (3-0-6)
0043001-1 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)
0043002-1 Sport Sciences for Excercise
 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย
3 (2-2-5)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 100
 2.1   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 39
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0210101-3 Principles of Economics
 หลักเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
0401101-3 Principles of Management
 หลักการจัดการ
3 (3-0-6)
0401102-3 Business Law
 กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
0401103-1 Business Ethics
 จริยธรรมทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
0401104-3 Introduction to International Business
 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
0401105-1 Business Statistics
 สถิติทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
0401310-1 Taxation
 การภาษีอากร
3 (3-0-6)
0401311-2 English for Business Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3 (3-0-6)
0402101-2 Principles of Marketing
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
0403101-3 Introduction to Accounting
 การบัญชีชั้นต้น
3 (2-2-5)
0403103-1 Business Finance
 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
0404201-1 Logistics and Supply Chain Management
 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
3 (3-0-6)
0405103-1 Business Information Systems
 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 45
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0405101-1 Computer Programming 1
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
3 (2-2-5)
0405102-2 Computer Programming 2
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
3 (2-2-5)
0405104-1 Information Technology Infrastructure
 โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
0405204-2 Database System
 ระบบฐานข้อมูล
3 (3-0-6)
0405205-1 Data Structure and Algorithm
 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
3 (3-0-6)
0405206-1 Applications for Program Packages in Business
 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ
3 (2-2-5)
0405207-1 Data Communication and Computer Network
 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
0405208-1 Information Technology for Organization
 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับองค์กร
3 (3-0-6)
0405309-1 Information System Analysis and Design
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
0405310-1 Application on Mobile Devices
 แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
3 (2-2-5)
0405311-1 Information Technology Security and Risk Management
 ความมั่นคงของเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารความเสี่ยง
3 (3-0-6)
0405312-1 Object-Oriented Programming
 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3 (2-2-5)
0405313-1 Dynamic Web Programming
 การเขียนโปรแกรมเว็บแบบพลวัติ
3 (2-2-5)
0405314-1 Business Intelligence
 ธุรกิจอัจฉริยะ
3 (3-0-6)
0405415-1 Senior Project
 โครงงานระดับปริญญาตรี
3 (0-6-3)

 2.3   กลุ่มวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 16
 2.3.1   กลุ่มวิชาฝึกงานและประสบการณ์หน่วยกิตต่ำสุด : 7
 2.3.1.1   ฝึกงานหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0405301-2 Preparation for Job Training
 การเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกงาน
1 (0-2-1)
0405302-2 Job Training
 การฝึกงาน
3 (0-240-0)
0405403-1 Seminar in Computer Information System
 สัมมนาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)

 2.3.1.2   สหกิจศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0405401-1 Preparation for Co-operative Education
 การเตรียมความพร้อมสำหรับสหกิจศึกษา
1 (0-2-1)
0405402-1 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-40-0)

 2.3.2   กลุ่มวิชาเลือกทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0405116-1 Computer Programming 1 Laboratory
 การปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
1 (0-2-1)
0405117-1 Computer Programming 2 Laboratory
 ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
1 (0-2-1)
0405218-1 Data Communication and Computer Network Laboratory
 ปฏิบัติการการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
1 (0-2-1)
0405219-1 Java Programming Language
 ภาษาจาวา
3 (2-2-5)
0405220-1 Database Management Software
 ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล
3 (2-2-5)
0405321-1 Business Process Management
 การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ
3 (2-2-5)
0405322-1 Visual Programming
 การโปรแกรมแบบวิชวล
3 (2-2-5)
0405323-1 Business Forcasting
 การพยากรณ์ทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
0405324-1 Knowledge Management System and Learning Organization
 ระบบจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้
3 (3-0-6)
0405325-1 Dynamic Web Programming Laboratory
 ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมเว็บแบบพลวัติ
1 (0-2-1)
0405326-2 Software for Computer Graphics
 ซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในงานด้านกราฟิก
3 (2-2-5)
0405327-1 Information System Research Methods
 ระเบียบวิธีวิจัยทางระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
0405328-1 Miltimedia and Applied in Business
 มัลติมีเดียและการประยุกต์ใช้ทางธุรกิจ
3 (2-2-5)
0405329-1 Object-Oriented Programming Laboratory
 ปฏิบิติการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
1 (0-2-1)
0405430-1 Customer Relationship Management
 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
3 (3-0-6)
0405431-1 Electronics Commerce
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
0405432-1 Object-Oriented System Analysis and Design
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ
3 (3-0-6)
0405433-1 Selected Topics in Computer Programming
 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
0405434-1 Information System Project Management
 การบริหารโครงการระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
0405435-1 Decision Support Software
 ซอฟต์แวร์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
3 (2-2-5)
0405436-1 Enterprise Resource Planning Software
 ซอฟต์แวร์เพื่อการวางแผนทรัพยากรในองค์กร
3 (2-2-5)
0405437-1 Selected Topics in Information System
 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
0405438-1 Special Topics
 หัวข้อพิเศษ
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.94.202.88:14/10/2562 11:29:49