สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : เทคโนโลยีสังคม
 สาขาวิชา : การจัดการ
 ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
 ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร : 

 1   ศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010001-1 Life and Social Quality Development
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0020001-1 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.3.1   กลุ่มรายวิชาภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001-1 Thai for Communication
 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.3.2   กลุ่มรายวิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001-1 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3-0-6)
0032002-1 English in Daily Life
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032004-1 English Conversation
 สนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041001-1 Mathematics and Computer in Daily Life
 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0042001-1 Science Technology and Environment for Life
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3 (3-0-6)

 1.5   กลุ่มวิชาหมวดศึกษาทั่วไป (เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.5.1   กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032003-1 English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032005-1 English Writing in Daily Life
 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032006-1 Interactive English Skills
 ทักษะสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)

 1.5.2   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0042002-1 Amazing Waterlily and Lotus
 มหัศจรรย์แห่งบัว
3 (3-0-6)
0042003-1 Nature of the Whole
 ธรรมชาติของสรรพสิ่ง
3 (3-0-6)
0042004-1 Pet Value
 คุณค่าของสัตว์เลี้ยง
3 (3-0-6)
0043001-1 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)
0043002-1 Sport Sciences for Excercise
 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย
3 (2-2-5)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 94
 2.1   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 39
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0210101-3 Principles of Economics
 หลักเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
0401101-3 Principles of Management
 หลักการจัดการ
3 (3-0-6)
0401102-2 Business Law
 กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
0401103-1 Business Ethics
 จริยธรรมทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
0401104-2 Introduction to International Business
 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
0401105-1 Business Statistics
 สถิติทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
0401310-1 Taxation
 การภาษีอากร
3 (3-0-6)
0401311-1 English for Business Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3 (3-0-6)
0402101-2 Principles of Marketing
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
0403101-2 Introduction to Accounting
 การบัญชีชั้นต้น
3 (2-2-5)
0403103-1 Business Finance
 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
0404201-1 Logistics and Supply Chain Management
 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
3 (3-0-6)
0405103-1 Business Information Systems
 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0401206-1 Organizational Behavior
 พฤติกรรมองค์การ
3 (3-0-6)
0401207-2 International Business Management
 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
0401208-1 Human Resource Management
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
0401209-1 Organizational Communication
 การสื่อสารภายในองค์การ
3 (2-2-5)
0401313-1 Production Management
 การบริหารการผลิต
3 (3-0-6)
0401314-1 Business Research
 การวิจัยธุรกิจ
3 (2-2-5)
0401315-1 Leadership
 ภาวะผู้นำ
3 (3-0-6)
0401316-1 Business Entrepreneur
 การเป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
0401426-1 Quality Management and Productivity
 การจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต
3 (3-0-6)
0401427-2 Seminar in Management
 การสัมมนาการจัดการ
3 (2-2-5)
0401429-1 Project Management
 การบริหารโครงการ
3 (3-0-6)
0401431-1 Strategic Management
 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (2-2-5)

 2.3   กลุ่มวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 19
 2.3.1   กลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : 7
 2.3.1.1   กลุ่มวิชาฝึกงานหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0401323-2 Preparation for Job Training
 การเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกงาน
1 (0-2-1)
0401324-2 Job Training
 การฝึกงาน
3 (0-240-0)
0401428-2 Special Problems
 ปัญหาพิเศษ
3 (1-4-4)

 2.3.1.2   กลุ่มสหกิจหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0401325-1 Preparation for Co-operative Education
 การเตรียมความพร้อมสำหรับสหกิจศึกษา
1 (0-2-1)
0401435-1 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-40-0)

 2.3.2   กลุ่มวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0401312-1 Learning Organization and Knowledge Management
 องค์การการเรียนรู้และการจัดการความรู้
3 (3-0-6)
0401317-1 Industrial and Labor Legislation
 กฎหมายอุตสาหกรรมและแรงงาน
3 (3-0-6)
0401318-1 Modern Management
 การจัดการสมัยใหม่
3 (3-0-6)
0401319-1 Change Management and Innovation in Organization
 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในองค์การ
3 (3-0-6)
0401320-1 Factory Warehousing Systems
 ระบบการคลังสินค้าโรงงาน
3 (3-0-6)
0401321-1 Management Information Systems
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
0401322-2 Working Safety Management
 การจัดการความปลอดภัยในการทำงาน
3 (3-0-6)
0401430-2 Time and Motion Study
 การศึกษาความเคลื่อนไหวและเวลา
3 (3-0-6)
0401432-1 Industrial Operations
 การปฏิบัติการอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
0401433-1 Risk Management
 การบริหารความเสี่ยง
3 (3-0-6)
0401434-1 Conflict Management and Negotiation
 การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง
3 (3-0-6)
0403433-1 Accounting for Management
 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
0405431-1 Electronics Commerce
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.94.202.88:14/10/2562 10:12:09