สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : ศิลปศาสตร์
 สาขาวิชา : การท่องเที่ยว
 ชื่อปริญญา : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยว)
 ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร : 

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010001-201 Life and Social Quality Development
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0020001-201 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.3.1   กลุ่มวิชาภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001-201 Thai for Communication
 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.3.2   กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 9หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001-201 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3-0-6)
0032002-201 English in Daily Life
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032003-201 English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032004-201 English Conversation
 สนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032005-201 English Writing in Daily Life
 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032006-201 Interactive English Skills
 ทักษะสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.4.1   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ (บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041001-201 Mathematics and Computer in Daily Life
 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1.4.2   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ (เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0042001-201 Science Technology and Environment for Life
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3 (3-0-6)
0042002-201 Amazing Waterlily and Lotus
 มหัศจรรย์แห่งบัว
3 (3-0-6)
0042003-201 Nature of the Whole
 ธรรมชาติของสรรพสิ่ง
3 (3-0-6)
0042004-201 Pet Value
 คุณค่าของสัตว์เลี้ยง
3 (3-0-6)
0043001-201 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)
0043002-201 Sport Sciences for Excercise
 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย
3 (2-2-5)

 1.5   กลุ่มวิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010002-201 Thai Politic and Government
 การเมืองและการปกครองของไทย
3 (3-0-6)
0010003-201 Society and Economy
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
0010004-201 Society and Law
 สังคมกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
0010005-201 Community Society Culture and Environment
 ชุมชน สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
0020002-201 Information for Study
 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
0020003-201 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
0020004-201 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
0020005-201 Religion for Peace
 ศาสนาเพื่อสันติสุข
3 (3-0-6)
0020006-201 Knowledge Management
 การจัดการความรู้
3 (3-0-6)
0020007-201 Recreation in Daily Life
 นันทนาการในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
0031002-201 Thai Literature Appreciation
 วรรณคดีไทยนิยม
3 (3-0-6)
0031003-201 Art of Speaking in Daily Life
 ศิลปะการพูดในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0031004-201 Listening and Reading for Life Quality Development
 การฟังและการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3 (3-0-6)
0031005-201 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0031006-201 Contemporary Thai Literature and Thai Society
 วรรณกรรมไทยร่วมสมัยกับสังคมไทย
3 (3-0-6)
0032001-201 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3-0-6)
0032002-201 English in Daily Life
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032003-201 English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032004-201 English Conversation
 สนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032005-201 English Writing in Daily Life
 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032006-201 Interactive English Skills
 ทักษะสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0033001-201 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033002-201 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033003-201 korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033004-201 German for Communication
 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033005-201 Russian for Communication
 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0042001-201 Science Technology and Environment for Life
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3 (3-0-6)
0042002-201 Amazing Waterlily and Lotus
 มหัศจรรย์แห่งบัว
3 (3-0-6)
0042003-201 Nature of the Whole
 ธรรมชาติของสรรพสิ่ง
3 (3-0-6)
0042004-201 Pet Value
 คุณค่าของสัตว์เลี้ยง
3 (3-0-6)
0043001-201 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)
0043002-201 Sport Sciences for Excercise
 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย
3 (2-2-5)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 97
 2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0805101-201 Orientation of Tourism Industry
 ปฐมนิเทศอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
0805102-201 Tourism Geography
 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
0805103-201 Tourist Behavior and Cross-cultural Communication
 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
0805204-201 Hospitality and Service Arts
 ศิลปะการต้อนรับและการบริการ
3 (3-0-6)
0805205-201 Tourism Recreation
 นันทนาการสำหรับการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
0805206-201 English for Tourism and Hospitality
 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3 (2-2-5)
0805307-201 Information Technology for Tourism and Hospitality
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3 (2-2-5)
0805308-201 Buddhism and Iconography
 พุทธศาสนาและประติมานวิทยา
3 (3-0-6)
0805309-201 Tourism and Hospitality Law
 กฎหมายเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 33
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0805110-201 History of Art
 ประวัติศาสตร์ศิลป์
3 (3-0-6)
0805211-201 Roles and Ethics for Tour Guides
 บทบาทหน้าที่และจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์
3 (2-2-5)
0805212-201 Tour Guiding
 งานมัคคุเทศก์
3 (2-2-5)
0805313-201 Tourism Planning and Marketing Development
 การวางแผนและการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
0805314-201 English for Tourism 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1
3 (2-2-5)
0805315-201 English for Tourism 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2
3 (2-2-5)
0805316-201 Tourism Business Management
 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
0805317-201 Service for Circle Travel
 การบริการเพื่อการเดินทางอย่างครบวงจร
3 (3-0-6)
0805418-201 Survey and Research for Tourism
 การสำรวจและวิจัยสำหรับการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
0805419-201 seminar on Tourism
 การสัมมนาการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
0805420-201 Conservation of Tourism Resources and Heritage of Thai Wisdom
 การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวและมรดกทางภูมิปัญญาไทย
3 (3-0-6)

 2.3   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 2.3.1   วิชาความสนใจเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 15หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0805021-201 Cultural Tourism
 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
0805022-201 Ecotourism
 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
3 (3-0-6)
0805023-201 MICE Management
 การจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
3 (3-0-6)
0805024-201 Local and Community Tourism
 การจัดนำเที่ยวชุมชนและท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0805025-201 Sustainable Tourism Development
 การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3 (3-0-6)
0805026-201 Health Tourism
 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
3 (3-0-6)
0805027-201 Thai Festivals and Traditions
 เทศกาลและงานประเพณีไทย
3 (3-0-6)
0805028-201 Comparative Civilizations
 อารยธรรมเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
0805029-201 Thai and International Food
 อาหารไทยและอาหารนานาชาติ
3 (2-2-5)
0805030-201 Conservation of Thai Art and Culture
 การอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)

 2.3.2   วิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 15
 2.3.2.1   กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0802101-201 English Phonetics
 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0802102-201 English Structure
 โครงสร้างภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0802131-201 Introduction to Listening and Speaking for Communication
 การฟังและการพูดเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0802211-201 Introduction to Reading
 การอ่านเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0802221-201 Introduction to Writing
 การเขียนเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0802232-201 Intermediate Listening and Speaking for Communication
 การฟังและการพูดเพื่อการสื่อสารระดับกลาง
3 (3-0-6)
0802241-201 Introduction to Translation
 การแปลเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0802362-201 English for Advertisement and Public Relations
 ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
3 (2-2-5)
0802372-201 English for Office
 ภาษาอังกฤษในสำนักงาน
3 (2-2-5)
0802391-201 Social English
 ภาษาอังกฤษสังคม
3 (2-2-5)

 2.3.2.2   กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่นหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0803101-201 Japanese 1
 ภาษาญี่ปุ่น 1
3 (3-0-6)
0803102-201 Japanese 2
 ภาษาญี่ปุ่น 2
3 (3-0-6)
0803203-201 Japanese 3
 ภาษาญี่ปุ่น 3
3 (3-0-6)
0803204-201 Japanese 4
 ภาษาญี่ปุ่น 4
3 (3-0-6)
0803309-201 Japanese Reading 1
 การอ่านภาษาญี่ปุ่น 1
3 (3-0-6)
0803310-201 Japanese Reading 2
 การอ่านภาษาญี่ปุ่น 2
3 (3-0-6)
0803325-201 Japanese Conversation 1
 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1
3 (3-0-6)
0803326-201 Japanese Conversation 2
 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
3 (3-0-6)
0803457-201 Japanese for Office Personnel
 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับบุคลากรสำนักงาน
3 (3-0-6)
0803465-201 Japanese for Tour Conducting
 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับการนำเที่ยว
3 (2-2-5)
0803481-201 Japanese Culture
 วัฒนธรรมญี่ปุ่น
3 (3-0-6)

 2.3.2.3   กลุ่มวิชาภาษาจีนหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0804101-201 Chinese 1
 ภาษาจีน 1
3 (3-0-6)
0804102-201 Chinese 2
 ภาษาจีน 2
3 (3-0-6)
0804203-201 Chinese 3
 ภาษาจีน 3
3 (3-0-6)
0804204-201 Chinese 4
 ภาษาจีน 4
3 (3-0-6)
0804309-201 Chinese Reading 1
 การอ่านภาษาจีน 1
3 (3-0-6)
0804310-201 Chinese Reading 2
 การอ่านภาษาจีน 2
3 (3-0-6)
0804325-201 Chinese Conversation 1
 การสนทนาภาษาจีน 1
3 (3-0-6)
0804326-201 Chinese Conversation 2
 การสนทนาภาษาจีน 2
3 (3-0-6)
0804457-201 Chinese for Office Personnel
 ภาษาจีนสำหรับบุคลากรสำนักงาน
3 (3-0-6)
0804481-201 Chinese Culture
 วัฒนธรรมจีน
3 (3-0-6)
0804491-201 Chinese for Tour Conducting
 ภาษาจีนสำหรับการนำเที่ยว
3 (2-2-5)

 2.4   กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 7หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0805431-201 Preparation for Cooperative Education and Job Training
 เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและการฝึกงาน
1 (0-2-1)
0805432-201 Cooperative Education in Tourism and Hospitality
 สหกิจศึกษาทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม
6 (0-40-0)
0805433-201 Job Training
 การฝึกงาน
6 (0-40-0)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.205.109.82:17/9/2562 5:22:18