สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
 สาขาวิชา : เทคโนโลยีไฟฟ้า
 ชื่อปริญญา : อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีไฟฟ้า)
 ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร : 

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   วิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010001-1 Life and Social Quality Development
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)

 1.2   วิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0020001-1 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.3.1   วิชาภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001-1 Thai for Communication
 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.3.2   วิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001-1 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3-0-6)
0032002-1 English in Daily Life
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032003-1 English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)

 1.4   วิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.4.1   บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041001-1 Mathematics and Computer in Daily Life
 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1.4.2   เลือกศึกษา ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0042001-1 Science Technology and Environment for Life
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3 (3-0-6)
0042002-1 Amazing Waterlily and Lotus
 มหัศจรรย์แห่งบัว
3 (3-0-6)
0042003-1 Nature of the Whole
 ธรรมชาติของสรรพสิ่ง
3 (3-0-6)
0042004-1 Pet Value
 คุณค่าของสัตว์เลี้ยง
3 (3-0-6)
0043001-1 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)
0043002-1 Sport Sciences for Excercise
 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย
3 (2-2-5)

 1.5   หมวดศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.5.1   วิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0020002-1 Information for Study
 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
0020003-1 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
0020004-1 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
0020005-1 Religion for Peace
 ศาสนาเพื่อสันติสุข
3 (3-0-6)
0020006-1 Knowledge Management
 การจัดการความรู้
3 (3-0-6)
0020007-1 Recreation in Daily Life
 นันทนาการในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)

 1.5.2   วิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032004-1 English Conversation
 สนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032005-1 English Writing in Daily Life
 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032006-1 Interactive English Skills
 ทักษะสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0033001-1 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033002-1 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033003-1 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 101
 2.1   วิชาพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 28
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0351103-1 Engineering Drawing
 การเขียนแบบวิศวกรรม
3 (2-3-5)
0352105-1 Basic Skill Engineering Practice
 ฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม
2 (0-6-2)
0353203-1 Engineering Mechanics
 กลศาสตร์วิศวกรรม
3 (3-0-6)
0601109-2 Calculus for Engineers 1
 แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 1
3 (3-0-6)
0601110-1 Calculus for Engineers 2
 แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 2
3 (3-0-6)
0604101-1 Physics 1
 ฟิสิกส์ 1
3 (3-0-6)
0604102-1 Physics Laboratory 1
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1 (0-3-1)
0604103-1 Physics 2
 ฟิสิกส์ 2
3 (3-0-6)
0604104-1 Physics Laboratory 2
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1 (0-3-1)
0606113-1 Computer Package Application
 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
3 (2-2-5)
0607101-1 Principles of Statistics
 หลักสถิติ
3 (3-0-6)

 2.2   วิชาชีพบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 57
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0352101-1 Digital Circuits and Logic Design
 วงจรดิจิทัลและการออกแบบลอจิก
3 (3-0-6)
0352102-1 Digital Circuits Laboratory
 ปฏิบัติการวงจรดิจิทัล
1 (0-3-0)
0352103-1 Fundamentals ofElectrical Engineering
 หลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้า
3 (3-0-6)
0352104-2 Fundamentals of Electrical Engineering Laboratory
 ปฏิบัติการหลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้า
1 (0-3-1)
0352201-1 Engineering Electronics
 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
3 (2-3-5)
0352202-1 Electrical Engineering Mathematics
 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
3 (3-0-6)
0352203-1 Electrical Power System
 ระบบไฟฟ้ากำลัง
3 (3-0-6)
0352204-1 Electrical Instruments and Measurements
 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
3 (3-0-6)
0352205-1 Electrical Instruments and Measurements Laboratory
 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
1 (0-3-1)
0352206-1 Electric Circuits 1
 วงจรไฟฟ้า 1
3 (3-0-6)
0352301-1 Electric Circuits 2
 วงจรไฟฟ้า 2
3 (3-0-6)
0352302-1 Electric Circuits Laboratory
 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
1 (0-3-1)
0352303-1 Electrical Machines 1
 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
3 (3-0-6)
0352304-1 Electrical Machines 2
 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2
3 (3-0-6)
0352305-1 Electrical Machines Laboratory
 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า
1 (0-3-1)
0352306-1 Power Electronics
 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
3 (3-0-6)
0352307-1 Power Electronics Laboratory
 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
1 (0-3-1)
0352308-1 Engineering Project Preparation
 เตรียมโครงงานวิศวกรรม
1 (1-0-2)
0352309-1 Electrical Engineering Project
 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
3 (1-6-4)
0352310-1 Programmable Logic Control Systems
 ระบบควบคุมแบบตรรกะ
3 (2-3-5)
0352311-1 Microprocessor
 ไมโครโปรเซสเซอร์
3 (3-0-6)
0352312-1 Microprocessor Laboratory
 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์
1 (0-3-1)
0352313-1 Industrial Instrumentation
 เครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม
3 (2-3-5)
0352314-1 Electric Power System Analysis
 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง
3 (3-0-6)
0352315-1 Electric Power System Laboratory
 ปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง
1 (0-3-1)

 2.3   วิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 16
 2.3.1   วิชาชีพเลือกเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0352316-1 Cooperative Education and On the Job Training Preparation
 การเตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงาน
1 (1-0-2)
0352317-1 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-40-0)
0352318-1 On the Job Training
 การฝึกงาน
3 (0-40-0)
0352319-1 Electrical System Installation and Maintenance
 การติดตั้งและการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
3 (2-3-5)
0352320-1 Electrical Engineering Drawing
 เขียนแบบวิศวกรรมไฟฟ้า
3 (1-4-5)
0352321-1 Electrical System Design
 การออกแบบระบบไฟฟ้ากำลัง
3 (3-0-6)
0352322-1 Electrical Energy Conservation and Management
 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงานไฟฟ้า
3 (3-0-6)
0352323-1 Electrical Energy Conservation and Management Laboratory
 ปฏิบัติการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานไฟฟ้า
1 (0-3-1)
0352324-1 Alternative Energy
 พลังงานทางเลือก
3 (3-0-6)
0352325-1 Illumination Engineering
 วิศวกรรมแสงสว่าง
3 (3-0-6)
0352326-1 Electric Drives
 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
3 (3-0-6)
0352327-1 Power System Protection
 การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง
3 (3-0-6)
0352328-1 Electric Power and Controls
 ไฟฟ้ากำลังและการควบคุม
3 (2-3-5)
0352329-1 Control Systems
 ระบบควบคุม
3 (3-0-6)
0352330-1 Selected Topics in Electrical Engineering
 หัวข้อทางเลือกวิศวกรรมไฟฟ้า
3 (3-0-6)
0352331-1 Electric Power Plant
 โรงต้นกำลังไฟฟ้า
3 (3-0-6)
0352332-1 Electromagnetic Engineering
 วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า
3 (3-0-6)
0352333-1 Applications of Solar Cells
 การประยุกต์ใช้งานเซลล์แสงอาทิตย์
3 (3-0-6)
0352334-1 Computer Programming
 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (2-3-5)

 2.3.2   วิชาชีพเลือกทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0352319-1 Electrical System Installation and Maintenance
 การติดตั้งและการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
3 (2-3-5)
0352320-1 Electrical Engineering Drawing
 เขียนแบบวิศวกรรมไฟฟ้า
3 (1-4-5)
0352321-1 Electrical System Design
 การออกแบบระบบไฟฟ้ากำลัง
3 (3-0-6)
0352322-1 Electrical Energy Conservation and Management
 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงานไฟฟ้า
3 (3-0-6)
0352323-1 Electrical Energy Conservation and Management Laboratory
 ปฏิบัติการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานไฟฟ้า
1 (0-3-1)
0352324-1 Alternative Energy
 พลังงานทางเลือก
3 (3-0-6)
0352325-1 Illumination Engineering
 วิศวกรรมแสงสว่าง
3 (3-0-6)
0352326-1 Electric Drives
 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
3 (3-0-6)
0352327-1 Power System Protection
 การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง
3 (3-0-6)
0352328-1 Electric Power and Controls
 ไฟฟ้ากำลังและการควบคุม
3 (2-3-5)
0352329-1 Control Systems
 ระบบควบคุม
3 (3-0-6)
0352330-1 Selected Topics in Electrical Engineering
 หัวข้อทางเลือกวิศวกรรมไฟฟ้า
3 (3-0-6)
0352331-1 Electric Power Plant
 โรงต้นกำลังไฟฟ้า
3 (3-0-6)
0352332-1 Electromagnetic Engineering
 วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า
3 (3-0-6)
0352333-1 Applications of Solar Cells
 การประยุกต์ใช้งานเซลล์แสงอาทิตย์
3 (3-0-6)
0352334-1 Computer Programming
 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (2-3-5)

 3   วิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.206.48.142:23/9/2562 3:26:19