สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 สาขาวิชา : เกษตรกลวิธาน
 ชื่อปริญญา : 
 ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร : 2555

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010001-1 Life and Social Quality Development
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0020001-1 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.3.1   กลุ่มวิชาภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001-1 Thai for Communication
 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.3.2   กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 9หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001-1 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3-0-6)
0032002-1 English in Daily Life
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032003-1 English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032004-1 English Conversation
 สนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032005-1 English Writing in Daily Life
 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032006-1 Interactive English Skills
 ทักษะสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.4.1   บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041001-1 Mathematics and Computer in Daily Life
 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1.4.2   เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0042001-1 Science Technology and Environment for Life
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3 (3-0-6)
0042002-1 Amazing Waterlily and Lotus
 มหัศจรรย์แห่งบัว
3 (3-0-6)
0042003-1 Nature of the Whole
 ธรรมชาติของสรรพสิ่ง
3 (3-0-6)
0042004-1 Pet Value
 คุณค่าของสัตว์เลี้ยง
3 (3-0-6)
0043001-1 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)
0043002-1 Sport Sciences for Excercise
 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย
3 (2-2-5)

 1.5   กลุ่มวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0020002-1 Information for Study
 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
0020003-1 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
0020004-1 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
0020005-1 Religion for Peace
 ศาสนาเพื่อสันติสุข
3 (3-0-6)
0020006-1 Knowledge Management
 การจัดการความรู้
3 (3-0-6)
0020007-1 Recreation in Daily Life
 นันทนาการในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
0032001-1 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3-0-6)
0032002-1 English in Daily Life
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032003-1 English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032004-1 English Conversation
 สนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032005-1 English Writing in Daily Life
 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032006-1 Interactive English Skills
 ทักษะสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0033001-1 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033002-1 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033003-1 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033004-1 German for Communication
 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033005-1 Russian for Communication
 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 98
 2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 22
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0130101-1 Fundamental of Agricultural Mechanization
 พื้นฐานเกษตรกลวิธาน
3 (3-0-6)
0134201-1 Principles of Soil and Water Conservation
 หลักการอนุรักษ์ดินและน้ำ
3 (2-3-5)
0601103-2 Calculus 1
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
0602100-1 General Chemistry
 เคมีทั่วไป
3 (2-3-5)
0603102-1 General Biology
 ชีววิทยาทั่วไป
3 (2-3-5)
0604105-1 General Physics
 ฟิสิกส์ทั่วไป
3 (3-0-6)
0604106-1 General Physics Laboratory
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
1 (0-3-1)
0607101-1 Principles of Statistics
 หลักสถิติ
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 57หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0130102-1 Principles of Agricultural Mechanization
 หลักเกษตรกลวิธาน
2 (2-0-4)
0130304-1 Agricultural Mechanization Seminar
 สัมมนาทางเกษตรกลวิธาน
1 (0-3-1)
0130401-1 Special Problems in Agricultural Mechanization
 ปัญหาพิเศษทางเกษตรกลวิธาน
3 (1-6-4)
0131101-1 Basic Workshop Skills
 ทักษะพื้นฐานเครื่องมือช่าง
3 (1-6-4)
0131102-1 Engineering Drawing
 การเขียนแบบวิศวกรรม
3 (1-6-4)
0131103-1 Basic Machine Shop Skills
 ทักษะพื้นฐานเครื่องมือกล
3 (1-6-4)
0131201-1 Mechanics and Strength of Materials
 กลศาสตร์และความแข็งแรงของวัสดุ
3 (2-3-5)
0131202-1 Engineering Surveying
 วิศวกรรมสำรวจ
3 (2-3-5)
0131401-1 Farmstead Planning and Design
 การออกแบบและวางแผนอาคารฟาร์ม
3 (2-3-5)
0132201-1 Principles of Farm Machinery
 หลักการเครื่องทุนแรงฟาร์ม
3 (2-1-5)
0132202-1 Farm Engines
 เครื่องยนต์ฟาร์ม
3 (2-3-5)
0132203-1 Farm Tractor
 ฟาร์มแทรกเตอร์
3 (2-3-5)
0132301-1 Farm Tractor and Machinery Performance Test
 ทดสอบสมรรถนะแทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม
3 (2-3-5)
0132401-1 Farm Machinery Management
 การจัดการเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม
3 (2-3-5)
0133301-1 Agricultural Product Handling
 การจัดการผลิตผลเกษตร
3 (2-3-5)
0133302-1 Rice Mill Management
 การจัดการโรงสีข้าว
3 (2-3-5)
0133303-1 Drying for Agricultural Products
 การทำแห้งผลิตผลเกษตร
3 (2-3-5)
0134301-1 Agricultural Irrigation
 ชลประทานเพื่อการเกษตร
3 (2-3-5)
0135101-1 Basic Electic and Electronics
 พื้นฐานระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3 (2-3-5)
0135301-1 Electric Power and Control
 ไฟฟ้ากำลังและการควบคุม
3 (2-3-5)

 2.3   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 19
 2.3.1   กลุ่มวิชาฝึกงานและประสบการณ์หน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0130301-1 Field Practices in Agricultural Mechanization 1
 ฝึกงานทางเกษตรกลวิธาน 1
3 (0-9-3)
0130302-1 Preparation for Agricutural Mechanization Cooperative Education
 เตรียมความพร้อมก่อนสหกิจศึกษาสำหรับเกษตรกลวิธาน
1 (0-2-1)
0130303-1 Preparation for Field Practice in Agricultural Mechanization
 เตรียมความพร้อมฝึกงานทางเกษตรกลวิธาน
1 (0-2-1)
0130402-1 Agricultural Mechanization Cooperative Education
 สหกิจศึกษาทางเกษตรกลวิธาน
6 (0-40-0)
0130403-1 Field Practices in Agricultural Mechanization 2
 ฝึกงานทางเกษตรกลวิธาน 2
3 (0-40-0)

 2.3.2   กลุ่มวิชาชีพเลือกศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0131301-1 Selected Topics in Agricultural Mechanization
 เรื่องเฉพาะทางเกษตรกลวิธาน
3 (2-3-5)
0131302-1 Welding Technology
 เทคโนโลยีการเชื่อมโลหะ
3 (2-3-5)
0131303-1 Machine Shop Technology
 ช่างกลโรงงาน
3 (1-6-4)
0131304-1 Farm Buildings and Constructions
 การก่อสร้างอาคารฟาร์ม
3 (2-3-5)
0131305-1 Computer for Agricultural Mechanization
 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานเกษตรกลวิธาน
3 (1-6-4)
0131306-1 Computer Aided Design
 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานเขียนแบบ
3 (1-6-4)
0132302-1 Tractors and Farm Mechanization
 แทรคเตอร์และเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม
3 (2-3-5)
0132303-1 Rice Product Mechanization
 การใช้เครื่องจักรกลในการผลิตข้าว
3 (2-3-5)
0132304-1 Sugracane Production Mechanization
 การใช้เครื่องจักรกลในการผลิตอ้อย
3 (2-3-5)
0132305-1 Golf Court Machinery
 เครื่องทุ่นแรงในสนามกอล์ฟ
3 (2-3-5)
0132306-1 Hydraulic and Pneumatic Systems
 ระบบไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์
3 (2-3-5)
0133304-1 Rice Milling Technology
 เทคโนโลยีการสีข้าว
3 (2-3-5)
0133305-1 Refrigeration and Cold Storage
 เครื่องทำความเย็นและห้องเย็น
3 (2-3-5)
0133306-1 Handling and Transportation Technology for Agricultural Products
 เทคโนโลยีการขนถ่ายและขนส่งผลิตผลเกษตร
3 (2-3-5)
0133307-1 Packaging Technology
 เทคโนโลยีการบรรจุ
3 (2-3-5)
0133308-1 Automotive Operation and Maintenance
 การใช้และบำรุงรักษารถยนต์
3 (2-3-5)
0135302-1 Instrumentation and Control Systems for Agriculture
 เครื่องมือวัดและระบบควบคุมทางการเกษตร
3 (2-3-5)
0135303-1 Automatic Control Systems
 ระบบควบคุมอัตโนมัติ
3 (2-3-5)
0135304-1 PLC for Control Systems
 ระบบควบคุมด้วยพีแอลซี
3 (2-3-5)
0135305-1 Microcontroller Based System Design
 การออกแบบระบบควบคุมด้วยไมโครคอนโทรเลอร์
3 (2-3-5)
0135306-1 Appropriate Technology for Agriculture
 เทคโนโลยีที่เหมาะสมทางการเกษตร
3 (2-3-5)
0135307-1 Energy Conservation and Management
 การจัดการและอนุรักษ์พลังงาน
3 (2-3-5)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.226.251.81:18/8/2562 15:49:39